Kvartalsrapport januari - juni, 2017

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari - juni 2017. Malmö, 18 augusti 2017 - Mobile Loyalty, som är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en kvartalsrapport för perioden jan-jun 2017.

Försäljningsutveckling ADONnews 2016 samt 2017

KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
2016 939 906 1 160 1 504
2017 2 252 1 764 E/A E/A


*Total försäljning ADONnews per kvartal 2016 och 2017 utan beaktande av leveransmånad enligt avtal.

Försäljningsökning mellan Q4 2016 och Q1 2017 uppgår till 50%.

Bolagets försäljning har börjat starkt under inledningen av kvartal 3. Det kan konstateras att bolagets försäljning för perioden 2017 januari till juli överstiger bolagets försäljning för hela räkenskapsåret 2016.

Väsentliga händelser under kvartal 2 2017

  • Vid årsstämman 8 maj 2017 valdes Göran Barsby till ny styrelseordförande. Göran har ett gediget förflutet från ledande befattningar inom Bonnier företagen, Tetra Laval samt riskkapitalbolaget CapMan. Vidare valdes Hans Grevelius in i styrelsen. Hans har lång erfarenhet från media-branschen och ett betydande ägande i bolaget.
  •  Nytt avtal har tecknats samt aktiverats med extern säljpartner i Göteborgsregionen.
  •  Avtal signerat med Creative Media Nordic Group AB vilket komplettera portföljen inom sport samt stärker räckvidden ytterligare. Kvartalsrapport januari - juni, 2017
  •  Styrelsen har beslutat med stöd av stämmans bemyndigande att utge konvertibla skuldebrev om 2 MSEK med en löptid på 12 månader. Konvertering kan ske till aktier om 0,10 sek. Skuldebrevet löper med en årlig ränta om 6%. Långivarna erhåller samtidigt avskiljningsbara teckningsoptioner med en löptid på 18 månader och en teckningskurs om 0.10 SEK. Total värde vid inlösen uppgår till 2 MSEK. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma de som tecknar konvertibla förlagslån enligt ovan. Styrelsen samt företagsledningens bedömning är att dessa medel säkerställer bolagets likviditet över 3 månader.
  • Under Hösten innevarande år kommer en genomarbetad kapitalanskaffning att genomföras, men för att brygga perioden fram till årets slut kommer bolaget att vända sig till befintliga aktieägare och främst de som deltog i den senaste finansieringen med ett erbjudande i storleksordningen om 1,5 mkr. Kapitalanskaffningen kommer ske genom utställande av konvertibla skuldebrev tillsammans med avskiljningsbara teckningsoptioner. Befintliga huvudägare har förklarat sig fortsatt positiva till att stödja bolaget framåt. Villkoren för ovanstående finansiering kommer presenteras för marknaden efter beslut fattats av styrelsen med bakgrund i det bemyndigande som finns från årsstämman 2017.
  • Bolagets strategi för att möta efterfrågan samt expandera affären är att omfördela befintliga resurser och stärka vår organisation främst inom marknadsföring och försäljning. För att genomföra planerade aktiviteter på ett effektivt sätt och därmed nå uppsatta mål krävs att investering i kompetens och resurser är fullt aktiverade senast i mars 2018. För att finansiera bolaget under perioden 2018-2019 bedömer styrelsen att bolaget måste externt tillföras cirka 15 mkr.

VD har ordet

Vi har under andra kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling av annonsförsäljningen som resulterade i en ökning med 93% jämfört med motsvarande period 2016. Den sammanslagna försäljningen under perioden januari till juli passerade den totala försäljningen för helåret 2016.

Vi har stärkt marknadsvärdet av vår annonstjänst, ADONnews, där snittpriset per 1000 annonsvisningar (Cost Per Mille) har ökat med 33% första halvåret 2017 jämfört med helåret 2016 och vi ser en fortsatt positiv utveckling.

Under andra kvartalet skrev vi avtal och aktiverade en ny extern säljpartner och vi kommer att stärka och utveckla detta samarbete under andra halvåret.

Sedan Årsstämman i början på maj har den nya styrelsen fokuserat på framtagandet av en uppdaterad Affärsplan för 2018-2020. Vi registrerar med tillfredsställelse en ökande mognadsgrad och markant ökning i räckvidd av vår tjänst på den del av den traditionella mediamarknaden som vi adresserar. Styrelsen bedömer att vårt erbjudande via affärssystemet ADONnews nu har nått en affärsmässig nivå som rättfärdigar och påkallar en kraftfullare marknadsbearbetning.

Vår affärsidé: Mobile Loyalty skall vara ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer. Med stöd av vårt egenutvecklade affärssystem arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på ADONnews.com som digital handelsplats.

För att ta en större kontroll av försäljningsförfarandet och ge medieägarna stöd i övergången från print till digital annonsförsäljning byggde vi under 2016 upp en egen säljkår i Sverige. Detta arbete har gett oss en tydlig bild av hur bearbetningen av annonsmarknaden effektivt skall genomföras och vilka nyckeltal som kan förväntas i en annonsaffär för medieägare, annonsören och Mobile Loyalty. Framöver kommer vi dock att fokusera verksamheten på att vidareutveckla och leverera affärssystemet ADONnews. Annonsförsäljningen kommer att erbjudas som en stödfunktion genom externa säljpartners.

Med vänliga hälsningar
Andreas Ericsson 

För mer information, kontakta:

Andreas Ericsson
VD
Andreas.Ericsson@mobileloyalty.com

Göran Barsby
Ordförande
Goran.barsby@capman.com

Om Mobile Loyalty

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmenten inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Mobile Loyalty handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: MOBI).

www.mobileloyalty.com

https://sv-se.facebook.com/Mobile-Loyalty-Holding-AB-140190939394503/


Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari - september 2017

Malmö, 30 november 2017 - Mobile Loyalty, som är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en kvartalsrapport för perioden jan-sep 2017.


Mobile Loyalty skriver avtal med fyra återförsäljare av ADONnews

Mobile Loyalty skriver avtal med fyra återförsäljare som börjar försäljning av ADONnews i december.


Mobile Loyalty erhåller finansiering från huvudägare om 2 MSEK

Mobile Loyalty meddelar att bolagets huvudägare garanterar finansiering av bolaget om ytterligare 2 MSEK.


Stampen Lokala Medier förlänger och förstärker samarbetet med ADONnews

Mobile Loyalty meddelar att Stampen Lokala Medier förlänger och förstärker samarbetet med ADONnews.


Andreas Ericsson ökar sitt innehav i Mobile Loyalty Holding AB med 5 miljoner aktier.

Per den 20 oktober ökade VD, Andreas Ericsson, sitt innehav i Mobile Loyalty genom köp av 5 miljoner aktier till ett pris av 6,5 öre.


Mobile Loyalty ingår partneravtal med Match2One - och aktiverar ADONnews på över 300 populära sajter via Match2Ones nätverk

Mobile Loyalty ingår partneravtal med Match2One - och aktiverar ADONnews på över 300 populära sajter via Match2Ones nätverk.


Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-10-09

Extra stämman i Mobile Loyalty Holding AB (Publ), 556927-9242 den 9 oktober 2017 i Malmö. Till Ordförande på stämman valdes Göran Barsby.


Mobile Loyalty erhåller finansiering från huvudägare om 1,5 MSEK

Mobile Loyalty meddelar att bolagets huvudägare finansierar bolaget genom ett konvertibellån om 1,5 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: