Delårsrapport Q2 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/6, 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 947 tkr (7 359 tkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,03 kr/aktie) 

1/4-30/6, 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 906 tkr (2 948 tkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till -2 934 tkr (-3 916 tkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 934 tkr (-3 916 tkr)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

VD:s kommentar

Välkommen till Miris delårsrapport! Andra kvartalet resulterade i en nettoomsättning på 2,9 mkr, samma nettoomsättning jämfört med perioden 2017. Trots sänkning i nettoomsättning under första halvåret har vi ett bättre resultat efter skatt första halvåret 2018 som uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr). Förbättringen av bruttomarginalen till 74,3% (60,7%) visar hur det ständiga arbetet med kostnadskontroll och marginaler ger effekt.

Ett intensivt arbete med ansökan om marknadsgodkännande av Miris HMA instrument hos FDA har fortsatt under perioden. Som jag har påpekat flera gånger tidigare är frågorna från FDA betydligt mer omfattande då Miris ansökan är den första i sitt slag (de novo ansökan) då inget annat instrument finns att jämföra med på den amerikanska marknaden. En stor del av det som har tagit och fortfarande tar tid är att säkerställa att FDA får ett komplett underlag för sin bedömning av instrumentet. Det har under perioden varit en kontinuerlig dialog med FDA och vi arbetar just nu med fördjupade svar som skall lämnas in under oktober. Därefter förväntar vi respons från FDA i slutet av Q4.

Utvecklingen av försäljningsprocessen fortsätter och ger oss succesivt en bättre möjlighet att prognosticera försäljningen. I och med en mer etablerad försäljningsprocess och ökad närvaro i våra marknader ökar också vår kunskap om marknaderna. Vår analys visar att marknaden i många regioner fortfarande är mycket omogen. Opinion och kunskap behöver byggas. Detta är en oerhört värdefull insikt som ger Miris möjlighet att lägga taktiska försäljningsplaner i linje med vad som behövs. Vi utvecklar också kontinuerligt hur vi bättre kan planera försäljningen med mer realistiska förhållanden till försäljningscykeln.

Vi har under perioden tagit konsekvensen av att försäljningen under första halvåret inte har nått upp till förväntan och beslutat om ett effektiviseringsprogram för att minska kostnadsnivån. Bolaget behöver nu minska kostnadsnivån för att sedan expandera med växande försäljning. Utfallet av effektiviseringsprogrammet kommer att ha full effekt från mitten av Q1 2019 och ger en besparing på ca 6 MSEK på årsbasis.    

Vi har under perioden haft viktiga kundmöten i Syd Amerika, Oceanien, Nord Amerika och Europa förutom att vi har deltagit på 3 internationella konferenser; Human Milk Banking Association North America (HMBANA), Pediatric Academic Society (PAS) i Kanada och en mjölkbankskonferens i Brasilien. Bolaget har också erhållit ETL-certifiering för HMA instrumentet (krav som ställs i Electrotechnical Comission standards (IEC) för Elsäkerhet och Elektromagnetisk kompabilitet i EU och kompletterande krav från Underwriters Laboratories (UL) i USA och Canadian Standards Association (CSA) i Kanada). Detta säkerställer att HMA instrumentet uppfyller alla krav för industriella och akademiska tillämpningar i Europa och i Nordamerika.

Under perioden har kampanjen "The Swedish Way" lanserats. Syftet med kampanjen (se www.swedish-way.com) är att skapa opinion och sprida kunskap om hur individualiserad nutrition genom specifik berikning av bröstmjölk är avgörande vid behandlingen av för tidigt födda barn. Detta arbete är oerhört viktigt för att Miris långsiktigt skall ha möjlighet att nå sin fulla potential.

Jag vill påminna om att även om en möjlig introduktion i den amerikanska marknaden är viktig för bolaget är det Europa och Asien som omfattar Miris viktigaste marknader idag. Här finns fortfarande många regioner som skall utvecklas och vårt kommersiella fokus med en etablerad försäljningsprocess och kundnärvaro kombinerat med utbildande marknadsföring kommer ge positiv effekt.

Vi fortsätter att arbeta fokuserat för att nå vår potential. Under de närmaste månaderna handlar det om fortsatt arbete för att lämna in kompletterande dokumentation till FDA, fortsätta arbetet med försäljningsprocessen och kundnärvaro, värdera möjligheter att utvidga Miris produktportfölj och vidareutveckla den digitala marknadsplattform som Miris behöver för att utbilda marknaden på ett effektivt sätt om behovet och nyttan av individuell nutrition av för tidigt födda barn.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.
Rapporten för tredje kvartalet 2018 publiceras den 9 november 2018.

Uppsala 2018-08-31

Miris Holding AB (publ)

Ingemar Kihlström
Styrelsens ordförande

Hans Åkerblom
Ledamot

Ola Magnusson
Ledamot

Inger Andersson
Ledamot

Camilla Myhre Sandberg
Verkställande Direktör

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)
Kungsgatan 115
753 18 Uppsala
Telefon: 018-14 69 07
camilla.sandberg@miris.se 
Web: www.miris.se 
Org nr: 556694-4798

Denna information ar sadan information som Miris ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 31 AUGUSTI 2018.

KORT OM MIRIS AFFÄRSVERKSAMHET

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall få samma tillgång till neonatalvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Kvartalsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted