Delårsrapport Q3 2017

Miris AB ar ett globalt foretag som tillverkar och saljer utrustning och forbruknings-artiklar for analys av mjolk. Foretaget fokuserar med sina produkter pa analys av brostmjolk och att därmed bidra till okad neonatal halsa genom individuell nutrition baserad pa brostmjolk globalt tillgangligt till för tidigt födda barn.

Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2017

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/9, 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 152 tkr (5 443 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till  -10 799 tkr (-14 697 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 799 tkr (-14 697 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,02 kr/aktie)

1/7-30/9, 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 793 tkr (1 196 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 119 tkr (-4 652 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 119 tkr (-4 652 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under perioden

 • Miris har beviljats registrering av HMA i Kanada
 • Miris lanserar Miris Ultrasonic Processor & Miris Heater

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Efterfrågan av Miris instrument fortsätter växa i USA
 • Miris Holding AB genomför en riktad emission

VD:s kommentar

Q3s resultat demonstrerar en fortsatt positiv trend för 2017 med en nettoomsättning på 2 793 tkr. Totalt för årets nio första månader ger detta en nettoomsättning på 10 152 tkr, en ökning med 87% jämfört med samma period 2016. Vårt ökade kommersiella fokus ger redan ett resultat som vi är stolta att redovisa!

Vi har i perioden godkänt Miris Calibration Control (MCC). Beta-site testning pågår nu vid mer än 20 olika laboratorier i olika regioner och första steget i lanseringen hos nya kunder kommer genomföras så snart dessa data är sammanställda internt. Detta är en viktig milstolpe för bolaget - vi har nått ett väsentligt mål avseende kontroll och kvalité för våra kunder och samtidigt utvecklat en produkt som kommer att generera ökade intäkter genom försäljning av förbrukningsvaror.

I arbetet med FDA-ansökan har vi avslutat valideringen av de standardmetoder som används för kalibrering av HMA. Praktiskt ger projektet en ökad robusthet i kalibreringsprocessen och därmed större säkerhet för kunden. Valideringen är också viktig att genomföra som en förberedelse för kompletterande studier som skall genomföras i USA och Sverige framöver. FDAs krav på information och evidence är omfattande då Miris ansökan är den första i sitt slag (en de-novo ansökan) och inget annat instrument finns på den amerikanska marknaden att jämföra med.

Vi har i perioden haft viktiga kundmöten i Asien, Nordamerika och Europa och har lanserat web-baserade lösningar för att bättre supportera existerande och nya kunder. Gå gärna in på vår web (http://www.mirissolutions.com/videos) och se de nya filmerna och trouble-shooting guides. Vi har även etablerat en Operations-enhet i Q3. Denna enhet är ansvarig för Technical Support, Service och Product Management. Målet är att effektivt supportera våra kunder, bidra till ökad omsättning med försäljning av reservdelar och service-avtal samt att säkerställa rätt underhåll av vår produktportfölj.

För att säkerställa ytterligare finansiering av bolaget fram till den tidpunkt då den ökade försäljning bedöms kunna finansiera verksamheten har bolaget genomförd en riktad emission om 10% av aktiekapitalet vilket innebär 6 045 800 kr.

Stor aktivitet kommer också att prägla fjärde kvartalet; de viktigaste områden vi fokuserar på är fortsatt arbete med FDA-ansökan, stegvis lansering av Miris Calibration Control samt fortsätt utveckling av den nya försäljningsprocessen. Vi deltar på 5 viktiga internationella konferenser i Scotland, Brasilien, Mexico, Indien och Malaysia samt genomför roadtrips i Kanada, Asien, Sydafrika och USA. I skrivande stund är vi redan på god väg in i sista kvartalet och fortsättar fokusera målmedvetet med att skapa stabilitet och metodiskt genomföra de taktiska ändringar som är nödvändiga samtidigt som vi ökar vår kundnärvaro. Samtidigt riktar vi blicken framåt och lägger just nu den strategiska och taktiska planen för ett spännande 2018 där kvalité, kundfokus och förbättrad neonatal hälsa genom individuell nutrition, utgör de fundament som skall åstadkomma ett positivt kassaflöde.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Rapporten för fjärde kvartalet, tillika bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 23 februari 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala 2017-11-10

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)
Kungsgatan 115
753 18 Uppsala
Telefon: 018-14 69 07
camilla.sandberg@mirissolutions.com
Web: www.mirissolutions.com
Org nr: 556694-4798

Denna information ar sadan information som Miris ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 10 november 2017.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Kvartalsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted