Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

Miris HMA är nu godkänt i USA - lanseringsförberedelser i full gång Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för förtidigt födda barn.

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till                     13 641 tkr ( 13 353 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till                   -9 186 tkr (-14 627 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till                  -9 186 tkr (-14 627 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

1/10-31/12, 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till                     4 676 tkr ( 3 201 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till                     -964 tkr (-3 827 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till                    -964 tkr (-3 827 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10-31/12)

 • Miris överlämnar omfattande dokumentation till FDA
 • Forskning med Miris HMA fortsätter växa i USA
 • Genombrott för Miris - FDA godkänner Miris Human Milk Analyzer™ i USA

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Ökad efterfrågan av Miris Human Milk Analyzer™ i USA

VD:s kommentar

Välkommen till Miris bokslutskommuniké! Det är speciellt glädjande att få berätta att efter 2,5 års arbete och intensiv kommunikation med FDA så har vi till slut fått marknadsförings- och försäljningstillstånd för Miris HMA™, vårt analysinstrument för analys av bröstmjölk, i USA. Vi meddelade detta i ett pressmeddelande den 21 december. Även FDA gav ut ett positivt pressmeddelande som har fått stor uppmärksamhet. Miris HMA™ är det första instrumentet som godkänts för analys av bröstmjölk i USA för att möjliggöra individualiserad berikning för för tidigt födda barn. Vi har i skrivande stund skickat ut mer än 50 offerter på instrument till amerikanska neonatalavdelningar. Även om detta inte är ordrar, visar det på ett enormt intresse från potentiella kunder. Jämförelsevis sålde Miris totalt 60 instrument under 2018. Lanseringsförberedelserna är nu i full gång. Vi avser att genomföra etableringen i USA i egen regi.

Vi avslutade sista kvartalet 2018 med en nettoomsättning som uppgick till 4,7 mkr, en ökning på 46% jämfört med samma period 2017. Nettoomsättning för året uppgick till 13,6 mkr, en ökning med 2,2% jämfört med samma period 2017. Resultatet för 2018 hamnade på -964 tkr, en 397% förbättring jämfört med 2017. I december presenterade Miris Holding sitt andra positiva månadsresultat under 2018 på 916 tkr. Bruttomarginalen vid utgången av Q4 uppgick till 75,3% (67,3%).

Utfallet av effektiviseringsprogrammet som beslutades i augusti har börjat ge effekt i december och kommer ha full effekt från mars 2019. Detta ger en besparing på ca 6 mkr på årsbasis. Under senare delen av 2018 har bolagets kassaflöde understötts av styrelsens medlemmar med närstående bolag. Beroende på försäljningsutvecklingen av Miris HMA™ i USA och fortsatt utveckling av bolaget i samband med etableringen i USA kan ytterligare rörelsekapital behövas.    

Vi har under perioden levererat instrument till Sverige, Italien, Spanien, Grekland, Polen, Brasilien, Australien och USA. En positiv utveckling i Q4 har också varit beställningar av HMA instrument till flera mjölkbanker i Östeuropa. Nyetableringen av mjölkbanker i fler länder i Östeuropa är något bolaget följer med stort intresse.

Under perioden har vi kommersiellt haft fokus på viktiga aktiviteter i USA och Europa. Vi har deltagit vid konferens i USA (Hot Topics in Neonatology), hållit seminarier och genomfört många kundbesök. Vår kompetens och expertis ger oss en unik möjlighet att ge våra potentiella och existerande kunder råd och vägledning. Miris varumärke uppnår ständigt en ökad respekt på marknaden som resultat av detta arbetet.

Under första och andra kvartalet 2019 kommer förberedelser av lanseringen på den amerikanska marknaden i slutet av april ha högsta prioritet. Vi kommer delta på internationella konferenser i Danmark, Sydafrika, Spanien och USA och har också planerat för andra aktiviteter i USA, Europa, Oceanen och i mellanöstern. Vidare kommer vi under de kommande månaderna att fortsätta utveckla den digitala marknadsföringen och användning av sociala medier. Vi uppmanar alla att följa oss på LinkedIn, Facebook, Twitter, MyNewsdesk och YouTube.

Ett stort tack till alla Miris aktieägare för det förtroende och tålamod ni visar. Godkännandet av Miris HMA™ för klinisk användning på den amerikanska marknaden har vi alla väntat på länge! Inför 2019 står nya spännande utmaningar med lansering och etablering i den amerikanska marknaden och fortsatt utveckling av den europeiska marknaden som huvudfokus. Även om vi är bra förberedda kommer säljprocessen i USA fortfarande ta tid som den gör i alla regioner. Förväntningen är att vi kommer börja se effekt i denna försäljningen tidigast under andra halvåret 2019. Det är dock otroligt glädjande att se den stora ökning i offertförfrågningar som nu ständigt inkommer från amerikanska neonatalavdelningar efter att godkännandet blev känt. Att öka kunskapen om behovet av analys av bröstmjölk och individualiserad berikning för för tidigt födda barn kommer vara vår ledstjärna genom året. Vårt engagemang, vår expertis och vår kundkännedom är fundament som kommer ge oss möjlighet att säkerställa ett positivt kassaflöde under det kommande året.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 13 641 tkr (13 353 tkr). Resultatet efter skatt 2018 uppgick till -9 186 tkr (-14 627 tkr). Det bättre resultatet beror till största delen av det effektiviseringsprogram som introducerades under hösten.

Försäljningsutveckling

Övergripande

Nettoomsättningen för Q4 2018 slutade på 4 676 tkr (3 201 tkr). För helåret blev nettoförsäljningen 13 641 tkr vilket skall ställas mot 13 353 tkr för 2017.

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets fjärde kvartal har HMA-instrument levererats till Europa, Nord- och Syd Amerika samt Asien.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter fördublades under perioden till 8% jämfört med samma period 2017. Orsak till ökningen ligger störstadels i den påbörjade introduktionen av standardlösningen Miris Calibration Control. Bolaget arbetar kontinuerligt med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontroll lösningar för att säkerställa kvaliteten i analyserna. 

Kostnader

Kostnad för sålda varor minskade under året till 3 957 tkr (6 487 tkr) Det beror på ökad kostnadskontroll, produktionsomläggning och minskning i leveranser av supportkyvetter. Övriga externa kostnader har minskat till 7 365 tkr (9 012 tkr). Detta är ett resultat av effektiviseringsprogram och ökad kostnadskontroll under året. Personalkostnaderna minskade till 10 986 tkr (12 492 tkr) vilket huvudsakligen beror på effektiviserings-programmet.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 4 842 tkr (5 579 tkr). Aktiveringen 2018 avser ansökan om FDA-godkännande i USA.

Finansiell ställning

Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 31 december 2018 uppgick till 320 tkr (4 753 tkr).

Under senare delen av 2018 har bolagets kassaflöde understötts av styrelsens medlemmar med närstående bolag. Detta stöd kan komma att fortsätta under den närmaste tiden parallellt med att rörelsekapitalet kontinuerligt utvärderas. Beroende på försäljningsutvecklingen av Miris HMA™ i USA och fortsatt utveckling av bolaget i samband med etableringen i USA kan ytterligare rörelsekapital behövas.

Räntebärande skulder inklusive utnyttjad checkkredit uppgick per den 31 december till 12 525 tkr (5 215 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 320 tkr (4 753 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 12 205 tkr (462 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 31 december till 1 398 tkr (10 583 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 26 262 tkr (36 055 tkr).

Transaktioner med närstående

Under hösten har bolaget erhållit lån om totalt 2 900 tkr från två aktieägare, tillika styrelsemedlemmar. Lånen beräknas betalas tillbaka under första halvåret 2019 och räntan är 4,3%.

Hans Åkerblom                                                           1 450 tkr

Ingemar Kihlström AB och Ingemar Kihlström           1 450 tkr

Totalt                                                                            2 900 tkr

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 14,2 personer (16,3).

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 540 tkr (585 tkr). Resultatet efter skatt var -9 793 tkr (-14 336 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 71 tkr (3 010 tkr) per den 31 december 2018 och det egna kapitalet summerade till 26 262 tkr (36 055 tkr). Soliditeten uppgick den 31 december 2018 till 72 procent (84 procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall få samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in från mödrar av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken av nyblivande mödrar vid första hälsokontrollen.

Försäljningen sker idag via ett distributör-nätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

Mjölkbanker eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölk bank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

QA och Regulatory

Miris Calibration Control kit™ är CE-märkt och Miris HMA™ är i Sverige registrerad hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan, Indonesien och senast USA.

Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke. Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala. 

Produktutveckling

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Produkter/definitioner

Miris DMA™        Dairy Milk Analyzer, mätinstrument för analys av ko- och buffelmjölk.

Miris HMA™        Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.

LOSsolver™        Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

Miris Ultrasonic Procesor™ (Miris UP)                                         
I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris UP är anpassad till Miris HMA™ och används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten.

Miris Heater™     Alla vätskor som används i Miris HMA™ måste ha en temperatur på 40oC när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.

Miris Check™      Produkt för kontroll av mätinstrumenten.

Miris Cleaner™   Produkt för rengöring av mätinstrument.

Miris Calibration Control Kit™ (MCC)   Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet HMA.

Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 31 december 2018 uppgick till 1 751 424 974 stycken med en röst vardera.

Antal aktier 2018-01-01                                         1 751 424 974

Antal aktier 2018-12-31                                       1 751 424 974

Under 2018 har det inte genomförts någon emission.

Optionsprogram

Styrelseaktieägarprogram

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu två styrelseaktieägarprogram för 2012 och 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,10 och 0,23 kronor per aktie.

Om alla kvarvarande tilldelade 2 999 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 6 369 992 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 0,4 procent.

Optioner ställda till anställda och styrelseprogram 2011 har förfallit utan att utnyttjas.

Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

Finansiella mål

Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Under 2019 förväntas en försäljningsökning jämfört med utfallet för 2018. Bolaget förväntar sig att kassaflödet mot slutet av året kommer att bli positivt.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman kommer att avhållas den 8 maj 2019 klockan 16:00 i bolagets lokaler i Uppsala. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Miris hemsida www.mirissolutions.com senast 3 veckor före årsstämman.

Styrelsen föreslår vid årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.

Nästa rapporttillfälle

Rapporten för första kvartalet 2019 publiceras den 8 maj 2019.

Uppsala 2019-02-12

Miris Holding AB (publ)

Ingemar Kihlström
Styrelsens ordförande

Hans Åkerblom
Ledamot

Inger Andersson
Ledamot

Ola Magnusson
Ledamot

Camilla Myhre Sandberg
Verkställande Direktör

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)

Kungsgatan 115

753 18 Uppsala

Telefon: 018-14 69 07

camilla.sandberg@mirissolutions.com 

Web: www.mirissolutions.com 

Org nr: 556694-4798

Denna information ar sadan information som Miris ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 12 februari 2018. 

Nerladdningsbara filer

Svenska Medtech-bolaget Miris hos Worldwide Business med Kathy Ireland

Det svenska Medtech bolaget Miris VD Camilla Myhre Sandberg, medverkar i "Worldwide Business with Kathy Ireland". Intervjun sin helhet kommer att sändas på Bloomberg International den 18 och 19 Maj.Kvartalsrapport 1 2019

Kvartalsrapport 1 2019

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 367 tkr   (3 042 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till - 2 871 tkr  (-3 523 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 2 871 tkr  (-3 523 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,002 kr/aktie (-0,002 kr/aktie)

Miris skapar internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition till prematura barn

Intresset för det svenska Medtech bolaget Miris HMA instrument och individuell nutrition fortsätter att växa i USA. Miris bjöds nyligen in av Ohio Neonatal Nutritionists för att föreläsa om hur Sverige bedriver framgångsrik neonatalvård genom att analysera näringsinnehållet i humanmjölk.


Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen har bestått av Ingemar Kihlström (valberedningens ordförande), Hans Åkerblom, Tomas Matsson, och Gunnar Ek (representant för de små aktieägarna).


Årsredovisning 2018


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Miris Holding genomför riktad nyemission, tillförs 12,2 mkr

Styrelsen i Miris Holding AB har den 3 april 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission till externa investerare om 175 140 000 aktier. Emissionskursen uppgår till 0,07 kr, motsvarande en rabatt om cirka 6,7 % mot stängningskursen den 2 april 2019. Styrelsen anser mot den bakgrunden att emissionskursen är marknadsmässig.


Genombrott för Miris - Första ordern på Miris HMA till amerikansk NICU

Mjölkanalysföretaget Miris har erhållit en första order på analysinstrumentet Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA™) för en neonatalintensivvårdsavdelning (NICU) i USA. Miris HMA™ marknadsgodkändes av US Food and Drug Administration (FDA) i december 2018 och instrumentet möjliggör individuell nutrition för prematura barn i USA.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted