Halvårsrapport 2018

Väsentliga händelser april-juni 2018

 • Första och andra installationsfaserna av bolagets DG500-projekt i Wales slutförda.
 • Minesto förstärker bolagets projektfinansieringsförmåga genom nya styrelseledamöter.
 • EU-kommissionen beviljar Minesto finansiering till förstudie; stödjer bolagets plan för kommersiellt genombrott.

Efter periodens utgång

 • Minesto inleder program för driftsättning av DG500 i Wales.
 • Inledande driftsättningstester i Wales slutförda.

Koncernen i sammandrag 1 januari-30 juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 18 801 Tkr (18 597 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 15 796 Tkr (17 577 Tkr) samt etableringsstöd i dotterbolag.
 • Resultat efter finansiella poster var -5 952 Tkr (-5 945 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,07 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgick till -0,05 kr (-0,06 kr).
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 212 487 Tkr (141 199 Tkr).
 • Bidrag har under perioden upptagits till 38 077 Tkr (25 861 Tkr), varav 35 080 Tkr (24 843 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar från bidragssystemen skett med 12 947 Tkr (16 698 Tkr), varav hela beloppet på 12 947 Tkr (12 983 Tkr) avser godkända yrkanden. Inga förskott har betalats ut under perioden.
 • Kassaflödet uppgick till -15 006 Tkr (34 209 Tkr).
 • Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 310 572 Tkr (254 405 Tkr).

2018-08-30

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport 2019


Delårsredogörelse Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsredogörelse Q3 2018


Halvårsrapport 2018Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär