Bokslutskommuniké 2016

Väsentliga händelser oktober-december 

 • Samarbetsavtal tecknat med National Taiwan Ocean University kring installation av skalmodell i Taiwan.
 • Toppnoteringar avseende elproduktion från havstester av Deep Green-teknologin i skalmodell.
 • Europeiskt patent beviljat för Deep Green-teknologins grundpatent.
 • Förskottsutbetalning av första anspråket gentemot Welsh European Funding Office. 
 • Deep Green prisad som mest lovande teknologi i branschen.
 • Fördjupade marknadsrelationer i Sydamerika genom besök i Argentina och Chile.

Efter räkenskapsårets utgång

 • Process för att expandera bolagets första kraftverkspark i Wales initierad. 
 • Överenskommelse med Stena Line avseende byggnation och utnyttjande av monteringsanläggning i Holyhead.
 • Teckningsoptionsprogrammet TO1 avslutat med 91 procents teckningsgrad, innebärande sammanlagt 11 931 743 nya aktier tecknade i Minesto AB, motsvarande 75 169 981 kr i teckningslikvid.

Koncernen i sammandrag

Januari-december 2016

 • Intäkterna uppgår till 29 307 Tkr (15 258 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 27 647 Tkr (15 108 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster redovisas med -16 533 Tkr (-19 764 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter.
 • Resultat per aktie uppgår till -0,21 kr (-0,42 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner uppgår till -0,15 kr (-0,25 kr).
 • Vid årets utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 113 135 Tkr (107 678 Tkr).
 • Bidrag har under året upptagits till 56 978 Tkr, varav 55 319 Tkr har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året har utbetalningar från bidragssystemen skett med 41 417 Tkr, varav 26 310 Tkr avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
 • Kassaflödet uppgick till -35 251 Tkr (80 332 Tkr).
 • Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 185 285 Tkr (198 216 Tkr).

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande, samt finns tillgänglig för nedladdning på www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 09:00 CEST.

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport 2019


Delårsredogörelse Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsredogörelse Q3 2018


Halvårsrapport 2018Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär