Minesto offentliggör företrädesemission av units om cirka 86 miljoner kronor

Styrelsen för Minesto AB ("Minesto" eller "Bolaget") har, baserat på bemyndigandet från årsstämman den 4 juni 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission om upp till 6 084 133 units till en teckningskurs om 14,12 kronor per unit ("Företrädesemissionen"). En unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption för teckning av aktier i Bolaget senast den 30 april 2021.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att ge Bolagets befintliga aktieägare möjlighet att teckna nya aktier i Bolaget på samma villkor som i den riktade emissionen av units om cirka 60 miljoner kronor (den "Riktade Emissionen") som Minesto genomförde i oktober 2019.

Den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen möjliggör för Minesto att påskynda kommersialiseringen av Bolagets teknologi samtidigt som beslutade offentligt finansierade projekt kan realiseras. Vidare ger det Minesto ekonomiska resurser att under överskådlig framtid realisera de första storskaliga kommersiella projekten i form av produktionsparker.

Företrädesemissionen i korthet

 • En (1) innehavd aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit.
 • En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 14,12 kronor per unit.
 • De teckningsrätter som tillfaller Midroc New Technology AB kommer att makuleras med hänvisning till principen som kommunicerades vid den Riktade Emissionen. Det innebär en möjlig total emissionslikvid om cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
 • Preliminär teckningsperiod är 4 december 2019 till och med den 18 december 2019.
 • Preliminär avstämningsdag för avskiljandet av teckningsrätter för Företrädesemissionen är den 2 december 2019.
 • Teckningsperioden för teckningsoptionen som ingår i en unit löper ut den 30 april 2021. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. För information kring teckningskurs, se "Villkor för Företrädesemissionen" nedan.
 • Prospektet för Företrädesemissionen beräknas publiceras omkring den 3 december 2019. Den preliminära tidsplanen nedan utgår från att prospektet publiceras inom utsatt tid.
 • Minestos största aktieägare BGA Invest AB har åtagit sig att teckna sig för units till ett sammanlagt värde om 20 miljoner kronor i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 23 procent av det totala antalet units i Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

28 november 2019

Sista handelsdag i Minestoaktien inklusive företrädesrätt i Företrädesemissionen

2 december 2019

Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt i Företrädesemissionen

3 december 2019

Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

4 december - 16 december 2019

Handel med teckningsrätter

4 december - 18 december 2019

Teckningsperiod

4 december 2019 - 10 januari 2020

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Omkring den 20 december 2019

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Bakgrund och motiv

I samband med att Minesto genomförde den Riktade Emissionen den 28 oktober 2019 offentliggjorde Bolaget även avsikten att genomföra en företrädesemission av identiska units för att ge befintliga aktieägare möjlighet att teckna nya aktier i Minesto på samma villkor som i den Riktade Emissionen och därmed upprätthålla sin relativa andel i förhållande till Midroc New Technology AB.

Genom kapitaltillskottet från den Riktade Emissionen bedöms likviditeten vara tillräcklig för att finansiera rörelsekapitalbehovet för verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. Företrädesemissionen förväntas tillföra Minesto cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 4 miljoner kronor. Förutsatt Företrädesemissionens genomförande kommer nettolikviden att fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 • Slutförande, vidareutveckling och expansion av de första produktionsanläggningarna genom Bolagets nuvarande projekt i Storbritannien, Färöarna, Taiwan och Frankrike (cirka 60 procent); samt
 • Andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter med fokus på kundsamarbeten och installationsprojekt (cirka 40 procent).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen och förutsatt att någon omräkning av teckningskursen inte genomförs enligt aktuella villkor, tillförs Bolaget senast den 30 april 2021 ytterligare cirka 201 miljoner kronor före emissionskostnader baserat på gällande inlösenkurs. Bolaget avser att använda nettolikviden från teckningsoptionerna enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 • Möjliggöra utbyggnad av de första storskaliga kommersiella parkerna dels genom initiala projektinvesteringar i egen regi och i kombination med externa aktörer och dels genom att säkerställa Bolagets leveransförmåga av produkter (cirka 70 procent); samt
 • Andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter (cirka 30 procent).

Transaktionskostnaderna för den Riktade Emissionen, Företrädesemissionen och inlösen av teckningsoptionerna beräknas totalt, vid full teckning, att uppgå till cirka 12 miljoner kronor.

Villkor för Företrädesemissionen

De aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 december 2019 har företrädesrätt till teckning av units i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) innehavd aktie per denna dag ger rätt till en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter ger rätt till en (1) unit. En unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO3).

Dessutom erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av teckningsrätter.

För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av unit tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska units: (i) i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning; (ii) i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning av units med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 4 december 2019 till och med den 18 december 2019. Anmälan om teckning av units utan stöd av teckningsrätter ska göras på särskild anmälningssedel under samma period. Betalning för units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska göras i enlighet med instruktion i avräkningsnota som kommer skickas till de som erhåller tilldelning. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 119 471 630 aktier till 125 555 763 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,8 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna från den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen kommer antalet aktier öka med 10 333 423 aktier till högst 135 889 186 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 7,6 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Inlösenpriset för teckningsoptionen kommer att fastställas till det lägre av (i) 19,42 kronor eller (ii) Bolagets akties volymvägda genomsnittspris på handelsdagen efter avstämningsdagen för avskiljning av teckningsrätter i Företrädesemissionen multiplicerat med 1,10.

Om teckningskursen för teckningsoptionen är mer än 10 procent högre än det volymvägda genomsnittspriset för Minestos aktie under perioden 20-30 april 2020 justeras teckningskursen till det volymvägda genomsnittspriset under perioden 20-30 april 2020 med tillägg av 10 procent. Inlösenpriset för teckningsoptionen kan dock aldrig understiga 9,71 kronor.

Prospekt

Ett prospekt med fullständiga villkor och anvisningar avseende Företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt före teckningsperiodens start på Minestos hemsida (www.minesto.com), Pareto Securities hemsida (www.paretosec.se) och Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund
VD, Minesto AB
+ 46 31 29 00 60
press@minesto.com

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
+46 31 774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 17:30 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Viktig Information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i Minesto och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospekt som Minesto kommer att offentliggöra på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Minestos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Minesto lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Nerladdningsbara filer

Minesto tecknar elköpsavtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har tecknat ett elköpsavtal med det färöiska elbolaget SEV och vidareutvecklar därigenom bolagens samarbete för att integrera energi från tidvatten i Färöarnas energimix. Elköpsavtalet omfattar de två planerade installationerna av Minestos DG100-modell samt ytterligare 2 MW kapacitet för installationer av kommersiella system för storskalig elproduktion (utility scale).


Minesto News Update 23 januari 2020

 • Video: Företagspresentation på Aktiekvällen Förnybar energi
 • Minesto stolt sponsor av Marine Energy Wales Conference 2020
 • Teckningsoptioner TO3 upptagna till handel
 • Ny internationell strategi för Wales lanserad
 • EU tillkännager investeringsplan om 1 biljon euro för den gröna omställningen
 • WalesOnline: Hur havet används i Wales för att bekämpa klimatförändringar
 • Lokala leverantörskedjan i fokus när Bohusläningen rapporterar om Minestos DG100-projekt

Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner är registrerad av Bolagsverket

Minesto AB (publ) ("Minesto" eller "Bolaget") genomförde i december 2019 en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units). De nya aktierna och teckningsoptionerna har nu registrerats av Bolagsverket och kommer tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 21 januari 2020.


Minesto förlänger löptiden för teckningsoptioner av serie P0

Styrelsen i Minesto AB (publ) ("Minesto" eller "Bolaget") har beslutat om en ändring av villkoren för teckningsoptionerna i Bolaget av serie P0. Villkorsändringen innebär att teckningsperioden förlängs från att upphöra den 31 december 2019 till att istället upphöra den 30 juni 2020.


Minestos företrädesemission övertecknades med 25 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDE


Storägaren BGA Invest investerar ytterligare 20 MSEK i Minesto i pågående företrädesemission

Minestos största aktieägare BGA Invest har tecknat units för cirka 20 miljoner kronor i Minestos pågående företrädesemission, motsvarande drygt 23 procent av emissionens totala volym om cirka 86 miljoner kronor. Investeringen innebär att Minestos två storägare BGA Invest och Midroc New Technology under hösten 2019 har investerat sammanlagt 40 miljoner kronor i bolaget. 


Teckningsperiod inleds idag 4 december och teckningskurs för teckningsoptioner justeras

Idag 4 december inleds teckningsperioden för Minesto AB:s ("Minesto" eller "Bolaget") nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper 4-18 december 2019. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller innan sista anmälningsdag 18 december. Enligt tidigare kommunicerade villkor har teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO3, som ingår i Företrädesemissionens units, justerats till SEK 16,20 per aktie.


Minesto presenterar på Investerardagen 3 december

Idag 3 december medverkar Minesto på Investerardagen 2019 arrangerad av Västra Hamnen Corporate Finance i Malmö.


VD Martin Edlund kommenterar Minestos förestående företrädesemission

I samband med att Minesto idag har offentliggjort prospekt avseende företrädesemission med teckningsperiod 4-18 december 2019, har bolaget publicerat en kommentar från VD Martin Edlund.


Minesto offentliggör prospekt avseende företrädesemission och bjuder in till investerarpresentation

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Minesto AB ("Minesto" eller "Bolaget") beslutade den 8 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2019, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Prospektet som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen har idag godkänts och blivit registrerat av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Minestos hemsida (www.minesto.com), Pareto Securities hemsida (www.paretosec.se) och Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär