Kommuniké från årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB har den 4 juni 2019 klockan 15.00 hållit årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

 • Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018 i enlighet med avgiven årsredovisning.
 • Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.
 • Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
 • Årsstämman beslutade att genom omval till ordinarie ledamöter utse Bengt Adolfsson, Git Sturesjö Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder, Jonas Millqvist och Javier Sanz samt att omvälja Andreas Gunnarsson som styrelsesuppleant. Bengt Adolfsson utsågs till styrelsens ordförande.
 • Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). Markus Hellsten har utsetts av EY till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.
 • Årsstämman beslutade om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med nomineringskommitténs förslag.
 • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.
 • Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av serie P04, P05 och P06 i enlighet med styrelsens förslag (tre separata beslut).
 • Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsen förslag.
 • De fullständiga förslagen till beslut återfinns på bolagets hemsida, www.minesto.com.

Göteborg den 4 juni 2019

Minesto AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com 

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media.

Uppdatering från havstesterna med DG500

Minestos DG500-system sjösattes vid företagets installationsplats Holyhead Deep utanför norra Wales kust i mitten av augusti med hjälp av en uppgraderad installationsmetod. Sedan dess har Minesto gjort betydande framsteg vad gäller driftsättning av de autonoma kontroll- och elproduktionssystemen.


Minesto News Update 6 september 2019

 • Minesto stärker relationen till elbolaget SEV med styrelsebesök
 • Färöarnas nationella radio rapporterar om Minestos kundprojekt
 • Ledig tjänst: Mechanical Design Engineer (Göteborg)
 • Minesto talare på energipolitiskt forum i Wales
 • Infografik: Tidvattenenergi på Föräarna genom Minestos teknik

Video: Företagspresentation på Financial Stockholms Investerarmöte

Minesto deltog förra veckan på ett investerarmöte arrangerat av Financial Stockholm tillsammans med Aktiespararna. VD Martin Edlund presenterade bolaget, dess teknik och kommersiella aktiviteter.


Minestos ledning växlar över i nya incitamentsprogram

Minestos ledande befattningshavare i Sverige har förvärvat sammanlagt 280 000 teckningsoptioner inom ramen för det av årsstämman 2019 beslutade personaloptionsprogrammet PO4. Samtidigt har en överlåtelse av utgående teckningsoptioner av serie PO3 genomförts i en separat transaktion mellan Minestos VD och bolagets två huvudägare BGA Invest och Midroc New Technology, varefter parterna har tecknat totalt 214 000 nya aktier i Minesto AB.


Video: Uppdatering om DG500-testningen i Wales

Minesto har idag publicerat en video med VD Martin Edlund, där han ger en uppdatering om den pågående testningen av bolagets DG500-system utanför norra Wales.


Halvårsrapport 2019

VD Martin Edlund: "I norra Wales har Minesto-teamet utfört ett framgångsrikt arbete under sommaren med att installera infrastruktur samt kraftverk för testning av ett vidareutvecklat DG500-system. Det är av stort värde att komplettera vår testning av skalmodeller på Nordirland med en storskalig installation i Wales."


EIT InnoEnergy blir tredje största ägare och understryker engagemang i Minesto

EIT InnoEnergy gör BGA Invest och Midroc New Technology sällskap som större aktieägare i Minesto efter att ha konverterat sedan tidigare utgivna teckningsoptioner till aktier.


Förändring av antal aktier och aktiekapital i Minesto

Antal aktier i Minesto AB har ökat med 7 121 561 som en följd av att EIT InnoEnergy har utnyttjat sedan tidigare förvärvade teckningsoptioner i Minesto. 


Minesto återupptar havstester i Wales

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har återupptagit havstester i Wales med bolagets DG500-system, Minestos första kraftverk i kommersiell skala.


Minesto slutför installationer av infrastruktur för testning av DG500

Minesto has slutfört installationerna av infrastruktur för testning vid företagets installationsplats Holyhead Deep utanför Wales kust. Efter att den uppgraderade testinfrastrukturen nu är på plats är anläggningen redo för installation och driftsättning av Minestos kraftverk DG500.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär