Kommuniké från årsstämma 2018 i Minesto AB

Minesto AB höll tisdagen den 5 juni 2018 årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. 

Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 7 866 231 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 188 861 641 kronor, ska överföras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

Styrelse och revisor samt arvoden 

Årsstämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, om omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder och Git Sturesjö Adolfsson samt nyval av Jonas Millqvist och Javier Sanz. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Adolfsson. Årsstämman beslutade vidare om omval av sittande styrelsesuppleant Andreas Gunnarsson. Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. 

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som meddelat att till huvudansvarig revisor utse Markus Hellsten. 

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med det i kallelsen angivna förslaget, det vill säga med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. 

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände det i kallelsen införda förslaget till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Valberedning 

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre personer, som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden. 

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse 

Årsstämman beslutade att rösta nej till styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 11 093 300 stycken. Maximalt utnyttjande av bemyndigandet innebär en utspädningseffekt om strax under tio procent. 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget. 

Styrelsens fullständiga förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Styrelsens tack till Stefan Karlsson 

Vid årsstämman framförde även styrelsen sitt tack till Stefan Karlsson för hans engagemang och arbete i bolagets styrelse samt i de konsultuppdrag han har utfört åt Minesto. 

Om Minesto 

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. 

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. 

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. 

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Läs mer om Minesto på www.minesto.com 

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

5 juni 2018

För mer information, vänligen kontakta 

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 18:15 CET. 

Minesto tillförs 44,4 MSEK genom teckningsoptionsprogram

Minesto ABs program med teckningsoptioner av serie TO 2 har avslutats. Totalt utnyttjades 98 procent av teckningsoptionerna, vilket innebär att Minesto tillförs cirka 44,4 miljoner kronor före emissionskostnader till arbetet för att kommersialisera bolagets unika havsenergiteknik.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Idag den 6 februari 2019 är sista dag för handel med teckningsoptionerna MINEST TO 2 som handlas på Nasdaq First North. Innehavare av MINEST TO 2 kan fram till den 8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna. Teckningsoptioner som ej utnyttjas förfaller och blir värdelösa.


Minesto gör framsteg i produktutvecklingen med fastställd vingspecifikation för DG100

Minesto har inlett upphandlingen av en tillverkare av vingen för företagets nya DG100-modell. Vingen kommer att byggas utifrån en ny design som är resultatet av både lärdomar från Minestos havstester i Nordirland och Wales, samt den omfattande expertkunskap i CFD-simulering som Minesto har byggt under de senaste åren.


Martin Edlund till BBC: "Energi från tidvatten är Wales nya kolindustri"

BBC Wales rapporterar idag om Minesto och den walesiska sektorn för marin energi. Nyhetsinslaget betonar den enorma potentialen för tidvattensenergi i Storbritannien och understryker att även att branschen åtnjuter betydande stöd från den walesiska regeringen saknas system för prisstöd från den brittiska regeringen.


#Sitdown - samtal mellan analytiker Alf Riple och VD Martin Edlund

I slutet på december publicerade Västra Hamnen Corporate Finance en analys på Minesto. I denna video träffas Västra Hamnens chefsanalytiker Alf Riple och Minestos VD Martin Edlund för ett samtal kring Minesto, bolagets produkt och utmaningarna och möjligheterna för att realisera dess betydande marknadspotential.


Minesto News Update 25 januari 2019

  • Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och expanderar bolagets marknadspotential
  • Minesto huvudtalare på Maritima Klustrets årskonferens 2019
  • Minestos huvudägare utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner
  • Daily Post: Tidvattenpotentialen i norra Wales som kan fylla en del av hålet efter de skrotade planerna på kärnkraft
  • Brittisk minister uttrycker stöd för marin energi
  • EU-parlamentet vill investera 150 miljarder kronor i klimatåtgärder
  • Video: VD Martin Edlund om konkurrenskraften i Minestos energiteknik

Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och expanderar bolagets marknadspotential

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har lämnat in en patentansökan i syfte att ytterligare förlänga bolagets generiska patentskydd för dess unika havsenergiteknik Deep Green. Den nya tekniska innovationen expanderar marknadspotentialen för Minestos teknologi, samtidigt som den minskar produktens driftskostnader.


Minestos huvudägare utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner

Minestos största ägare BGA Invest och Midroc New Technology understryker sitt långsiktiga engagemang i Minesto genom att ha utnyttjat samtliga sina innehavda teckningsoptioner TO 2. Teckningsperioden för Minestos optioner TO 2 pågår till den 8 februari 2019.


Teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner TO 2 inleds

Idag den 11 januari inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner ("MINEST TO 2") som emitterades i samband med Minestos företrädesemission av så kallade units i februari 2018. Innehavare av MINEST TO 2 kan fram till den 8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller cirka en vecka innan sista anmälningsdag som är den 8 februari 2019.


Minesto går in i formell planeringsfas med walesiska regeringen för nästa steg av offentliga utvecklingsmedel

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har tagit ytterligare steg mot kommersialisering av dess havsenergiteknik och utvecklingen av sektorn för marin energi i Wales. Minesto har gått in i en formell planeringsfas med den walesiska regeringen för nästa steg av offentliga utvecklingsmedel till Minestos projekt i norra Wales.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: