Kommuniké från årsstämma 2018 i Minesto AB

Minesto AB höll tisdagen den 5 juni 2018 årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. 

Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 7 866 231 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 188 861 641 kronor, ska överföras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

Styrelse och revisor samt arvoden 

Årsstämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, om omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder och Git Sturesjö Adolfsson samt nyval av Jonas Millqvist och Javier Sanz. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Adolfsson. Årsstämman beslutade vidare om omval av sittande styrelsesuppleant Andreas Gunnarsson. Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. 

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som meddelat att till huvudansvarig revisor utse Markus Hellsten. 

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med det i kallelsen angivna förslaget, det vill säga med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. 

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände det i kallelsen införda förslaget till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Valberedning 

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre personer, som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden. 

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse 

Årsstämman beslutade att rösta nej till styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 11 093 300 stycken. Maximalt utnyttjande av bemyndigandet innebär en utspädningseffekt om strax under tio procent. 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget. 

Styrelsens fullständiga förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Styrelsens tack till Stefan Karlsson 

Vid årsstämman framförde även styrelsen sitt tack till Stefan Karlsson för hans engagemang och arbete i bolagets styrelse samt i de konsultuppdrag han har utfört åt Minesto. 

Om Minesto 

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. 

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. 

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. 

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Läs mer om Minesto på www.minesto.com 

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

5 juni 2018

För mer information, vänligen kontakta 

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 18:15 CET. 

Video: Projektuppdatering av VD Martin Edlund

Minesto har idag publicerat en video med VD Martin Edlund, där han ger en uppdatering kring bolagets olika projekt.


Minesto News Update 24 juni 2019

 • Minestos VD Martin Edlund utsedd till Årets presentatör
 • Minesto läggs till i indexet Nasdaq First North 25
 • Mediepublicitet efter finansieringsbesked
 • Ny fond om €100 miljoner för ren energi etablerad

Minestos VD Martin Edlund utsedd till Årets presentatör

Minestos VD Martin Edlund har tilldelats FH Presentation Award 2018 i kategorin Micro Cap Presenter of the Year för hur han konsekvent och skickligt presenterar Minesto till aktörer på kapitalmarknaden.


Energimyndigheten beviljar finansiering till Minestos innovativa energiteknik

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto erhåller ytterligare offentligt stöd och finansiering för utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets havsenergiteknik Deep Green. Energimyndigheten har beviljat Minesto 12,5 miljoner kronor för utvecklingen av bolagets marina kraftverk DG100.


Minesto säkrar EU-finansiering om €2,5 miljoner för första kundprojekt

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har beviljats 2,5 miljoner euro i offentliga utvecklingsmedel från EU-kommissionens program SME Instrument. Minesto har beviljats finansieringen för installation av bolagets havsenergiteknik på Färöarna tillsammans med elbolaget SEV.


Kommuniké från årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB har den 4 juni 2019 klockan 15.00 hållit årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.


Finansiering säkrad (Västra Hamnen)

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering på Minesto efter beskedet att bolaget har beviljats EU-finansiering för fortsatt kommersiell utveckling. Nyheten motiverar en höjning av värderingsintervallet med cirka två kronor per aktie.


Minesto säkrar 14,9 miljoner euro i EU-medel från Wales regering

Den walesiska regeringen har annonserat sitt fortsatta stöd för miljöteknikbolaget Minesto genom att bevilja Minesto 14,9 miljoner euro i EU-medel för nästa fas av bolagets satsning inom havsenergi i norra Wales.


Minesto News Update 28 maj 2019

 • Minesto gör framsteg i DG100-projekt med beställningar av delsystem
 • "Tidvattenvåg" av parlamentsledamöter förenas i stöd för marin energi i Storbritannien
 • Minesto inleder samarbete med den ledande finansiella rådgivaren Pareto för att kapitalisera kommersiell utrullning
 • Marknadskoordinator sökes till Minesto i Göteborg
 • Presentation och studiebesök under blå energi-konferens
 • "Spännande aktier i omtalade sektorn"
 • "'Deep Green': how a Swedish startup is making waves underwater"

Minesto inleder samarbete med den ledande finansiella rådgivaren Pareto för att kapitalisera kommersiell utrullning

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har inlett samarbete med den ledande finansiella rådgivaren Pareto Securities för att intensifiera bolagets relationer med institutionella investerare. Syftet är att accelerera och kapitalisera den kommersiella utrullningen av Minestos unika teknologi för att producera förnybar el ur havet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär