Kommuniké från årsstämma 2018 i Minesto AB

Minesto AB höll tisdagen den 5 juni 2018 årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. 

Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 7 866 231 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 188 861 641 kronor, ska överföras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

Styrelse och revisor samt arvoden 

Årsstämman beslutade, i enlighet med i kallelsen infört förslag, om omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder och Git Sturesjö Adolfsson samt nyval av Jonas Millqvist och Javier Sanz. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Adolfsson. Årsstämman beslutade vidare om omval av sittande styrelsesuppleant Andreas Gunnarsson. Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. 

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som meddelat att till huvudansvarig revisor utse Markus Hellsten. 

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med det i kallelsen angivna förslaget, det vill säga med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. 

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände det i kallelsen införda förslaget till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Valberedning 

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre personer, som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden. 

Aktuellt förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse 

Årsstämman beslutade att rösta nej till styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 11 093 300 stycken. Maximalt utnyttjande av bemyndigandet innebär en utspädningseffekt om strax under tio procent. 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget. 

Styrelsens fullständiga förslag (intaget i kallelsen) finns tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com). 

Styrelsens tack till Stefan Karlsson 

Vid årsstämman framförde även styrelsen sitt tack till Stefan Karlsson för hans engagemang och arbete i bolagets styrelse samt i de konsultuppdrag han har utfört åt Minesto. 

Om Minesto 

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. 

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. 

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. 

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Läs mer om Minesto på www.minesto.com 

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

5 juni 2018

För mer information, vänligen kontakta 

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 18:15 CET. 

Minesto News Update 17 september 2018

 • EU-stöd till havsenergi på agendan vid nordiskt event i Bryssel
 • DNV GL: Investeringar i förnybar energi trefaldigas till 2050
 • "AWTEC 2018 understryker betydelsen av marin energi i Asien"
 • Minesto på första nyhetsplats i Dagens Industri
 • Namngivning av en världsunik drake
 • Minesto-ceremoni sätter fokus på Wales potential inom marin energi

"AWTEC 2018 understryker betydelsen av marin energi i Asien"

Den här veckan hålls den fjärde Asian Wave and Tidal Energy Conference (AWTEC) i Taipei, Taiwan. AWTEC arrangeras vartannat år och är den största konferensen inom marin energi i Asien och lockar forskare, branschaktörer, investerare och offentliga representanter på hög nivå från hela världen.


Minesto bryter ny mark i energisektorn med verifiering av sin marina energiteknik

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har verifierat sin unika Deep Green-teknologi i kommersiell skala anpassad för storskalig elproduktion. Bolaget har med det uppnått en betydande milstolpe för såväl Minesto som för branschen för marin energi.


Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Väsentliga händelser april-juni 2018

 • Första och andra installationsfaserna av bolagets DG500-projekt i Wales slutförda.
 • Minesto förstärker bolagets projektfinansieringsförmåga genom nya styrelseledamöter.
 • EU-kommissionen beviljar Minesto finansiering till förstudie; stödjer bolagets plan för kommersiellt genombrott.

Efter periodens utgång

 • Minesto inleder program för driftsättning av DG500 i Wales.
 • Inledande driftsättningstester i Wales slutförda.

Minesto slutför inledande driftsättningstester av företagets undervattensdrake DG500

Miljöteknikbolaget Minesto har slutfört de inledande driftsättningstesterna av sin unika havsenergiteknik Deep Green utanför nordvästra Wales kust. Under de första testerna har en rad funktionaliteter såsom kraftverkets kontrollsystem, system för sjösättning och urtagning, anslutningar samt kommunikationssystem testats och verifierats i olika väderförhållanden.


Minesto inleder program för driftsättning av DG500

Miljöteknikbolaget Minesto har inlett programmet för driftsättning av bolagets första tidvattenprojekt i kommersiell skala i nordvästra Wales. Inledande havstester av kraftverket DG500 utförs i Holyheads hamn samt vid Minestos site Holyhead Deep.

EU-kommissionen stödjer Minestos plan för kommersiellt genombrott

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har blivit utvalt av Europeiska kommissionen till fas 1 av SME Instrument som är en del av det större EU-programmet Horizon 2020. Minesto beviljas därmed finansiering för att tillsammans med kund utföra en förstudie med syfte att understödja kommersialiseringen av Minestos unika Deep Green-teknologi.


Minesto förstärker bolagets projektfinansieringsförmåga genom nya styrelseledamöter

Javier Sanz, CTO Renewable Energies på InnoEnergy, en ledande europeisk investerare inom förnybar energi samt Jonas Millqvist, med omfattande erfarenhet av projektfinansiering från den globala vindkraftsutvecklaren Vestas, är nya styrelsemedlemmar i Minesto AB.


Rättelse: Kommuniké från årsstämma 2018 i Minesto AB

Minesto AB höll tisdagen den 5 juni 2018 årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. 


Kommuniké från årsstämma 2018 i Minesto AB

Minesto AB höll tisdagen den 5 juni 2018 årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: