Kallelse till årsstämma i Midsummer AB

Aktieägarna i Midsummer AB (publ), org. nr. 556665-7838 ("Midsummer"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Inregistrering inleds kl. 16.00.

Fabriksvisning och i anslutning därtill lättare förtäring erbjuds med start kl. 16.00.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 24 maj 2019. Anmälan kan ske skriftligen per post till Midsummer AB (publ), Elektronikhöjden 6, 175 43 Järfälla, eller per e-post info@midsummer.se, eller per telefon 08-525 096 10. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear onsdagen den 22 maj 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.midsummer.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens presentation
9. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Fastställande av riktlinjer för valberedningen
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Bolagets ordförande föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 9b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Arvode föreslås utgå med följande belopp: 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till oberoende ledamöter för verksamhetsåret 2019.

Något styrelsearvode har inte utgått under den tid som bolaget varit onoterat och även vid årsstämman 2018 beslutades att något arvode inte skulle utgå. Med anledning av att bolaget därefter marknadsnoterades föreslås mot bakgrund av det merarbete och det utökade ansvar detta medför att arvode ska utgå i efterskott för verksamhetsåret 2018 till de ledamöter som inte var huvudägare eller uppbar lön från företaget. Ett arvode om 300 000 kronor föreslås därför till ordföranden Jan Lombach och 150 000 kr till styrelseledamoten Hans Lindroth för verksamhetsåret 2018.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkända fakturor.

Punkt 11 - Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Förslag till styrelse kommer att presenteras vid stämman eller sådan tidigare tidpunkt när förslag framställts som stöds av bolagets större aktieägare.

Omval föreslås av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Louise Ronquist kommer att fortsatt utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 i Midsummer AB antar följande policy för löner och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget ska bestå av

  • fast lön
  • övriga löneförmåner som företagsbil
  • pensionsavsättningar

Det totala kompensationspaketet ska vara marknadsmässigt och konkurrenskraftigt på den arbetsmarknad som verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är verksamma inom med. Fast lön ska relateras till ansvar och befogenheter.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader vid uppsägning som är initierad av den anställde. Vid uppsägning från bolaget ska total uppsägningstid och den period under vilken avgångsvederlag utbetalas inte överstiga 24 månader.

Midsummer AB gör pensionsavsättningar motsvarande 4,5% av lönebelopp upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På överstigande lönebelopp görs avsättningar motsvarande 30% av lönen.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall.

Punkt 12 - Fastställande av riktlinjer för valberedning

Regler för utseende av valberedning inför kommande årsstämmor, skall tillsvidare gälla att:

1. bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fem till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse ledamot. Namnen på de fem ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, men ej vara styrelseledamot i bolaget. Styrelsens ordförande skall, om denne inte tillhör de röstmässigt fem största ägarna, adjungeras till valberedningen;

2. valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning eller (iii) är närstående personer enligt definitionen i marknadsmissbruksförordningen eller ingår i samma koncern eller (iv) är anställda eller uppdragstagare i bolaget. Styrelsens ordförande ansvarar för att kalla till valberedningens konstituerande möte;

3. om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna skall efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse ledamöter.
Aktieägare som tillkommit bland de fem största ägarna senare än två månader före årsstämman skall i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en person som adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett, samt att;

4. valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
(e) förslag till revisorer,
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer och
(g) i förekommande fall, förslag till revidering av principer för utseende av valberedning

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Midsummer finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 30 902 200 aktier och 30 902 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, hålls tillgängliga hos Midsummer på adress Elektronikhöjden 6, Järfälla och på Midsummers hemsida, www.midsummer.se, senast tre veckor före stämman samt sänds till de aktieägare som begär det hos Midsummer och uppger sin post- eller mailadress.

Behandling av personuppgifter

Midsummer AB (publ) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. Information om hur sådana personuppgifter behandlas finns i bolagets policy om behandling av personuppgifter.

Stockholm i april 2019

Midsummer AB (publ)

Styrelsen

Första installationen genomförd i Kivik av Midsummers nya förbättrade integrerade solcellstak

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummers nya och smalare energiproducerande plåttak "Midsummer solar roofs" har framgångsrikt installerats på ett hustak i Kivik, Skåne. Det är den första installationen i landet av det nya taket. Taket är ett vackert falsat plåttak som är integrerat med Midsummers tunnfilmssolpaneler och med en hög effekt.


Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma

Vid Midsummer ABs (publ) årsstämma den 28 maj 2019 fattades följande beslut:


Midsummer erhåller gott betyg för miljöfokus i Sustainalytics ESG Risk Rating

Sustainalytics, en oberoende global aktör inom ESG-utvärdering (Environmental, Social and Governance), samt forskning och analys av bolagsstyrning, placerar det svenska solenergiföretaget Midsummer i topp av halvledarföretag i världen tack vare företagets miljöfokus.


Förslag till ny styrelse samt ny huvudansvarig revisor

De större aktieägarna i Midsummer AB (publ) meddelar att Eva Kristensson föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 28 maj 2019. Vidare föreslås omval av Jan Lombach, ordförande, Sven Lindström, Liang Gao och Philip Gao som ledamöter. Hans Lindroth har undanbett sig omval.


Midsummer lanserar ny solpanel exklusivt för Sveriges populäraste takpanna från Benders

Det världsledande svenska solenergiföretaget Midsummer lanserar en ny solpanel exklusivt för Sveriges populäraste takpanna Palema från Benders. Den nya solpanelen kan monteras på befintliga och nya Benderstak. Solpanelen tillverkas av Midsummer i Järfälla och kommer att säljas av Benders.


Midsummer launches new energy producing roof tile exclusively for Sweden's most popular shingle from Benders

[Stockholm, Sweden, May 21, 2019.] Leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions Midsummer today announced the launch of a solar panel exclusively developed for Sweden's largest manufacturer of roof tiles, Benders, and its most popular Palema model.


Midsummer ABs delårsrapport för första kvartalet 2019

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. För årets första tre månader uppvisar Midsummer en nettoomsättning på 18,68 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -4,94 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2019 har bolaget fokuserat arbetat med att ta fram ett nytt erbjudande till sina maskinkunder, med mer fördelaktiga betalningsvillkor, finansierat av den gröna obligation som emitterades i april 2019.


Midsummers årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig

Midsummer AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.midsummer.se


Midsummer lanserar CSR-projekt i Zimbabwe

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har beslutat att stödja ett välgörenhetsprojekt inom utbildning på den zimbabwiska landsbygden. I samarbete med Paul & Eszter Karaszi Education Foundation kommer Midsummer att utrusta en skolbyggnad nära Bulawayo i södra Zimbabwe med ett fullständigt modernt solenergisystem.


Kallelse till årsstämma i Midsummer AB

Aktieägarna i Midsummer AB (publ), org. nr. 556665-7838 ("Midsummer"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Inregistrering inleds kl. 16.00.

Fabriksvisning och i anslutning därtill lättare förtäring erbjuds med start kl. 16.00.


Midsummer emitterar sin första gröna obligation

Den ledande utvecklaren och leverantören av avancerade tekniska lösningar för solenergi Midsummer AB ("Midsummer") emitterar sin första gröna obligation.


Midsummer issues its first Green Bond

[Stockholm, Sweden, April 12, 2019.] The leading developer and supplier of advanced solar energy technology solutions Midsummer AB (publ) ("Midsummer") issues its first Green Bond.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär