Valberedningens förslag till styrelse i Midsona

Midsona AB:s valberedning inför årsstämman 2018 har bestått av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder) samt Ulrika Danielson (Andra AP-Fonden). Därutöver har styrelsens ordförande Ola Erici ingått som sammankallande.

Styrelseledamot Cecilia Marlow har avböjt omval.

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2018 att besluta om:

-          att styrelsen ska bestå av sex personer

-          omval av övriga styrelseledamöter, innebärande omval av Ola Erici, Johan Wester, Birgitta Stymne Göransson, Peter Wahlberg, Kirsten Ægidius och Henrik Stenqvist

-          att Ola Erici omväljs till styrelsens ordförande

-          att styrelseordförandens arvode, inklusive utskottsarbete, höjs med 50 000 kr till 550 000 kr

-          att arvodet för övriga ledamöter i styrelsen höjs med 25 000 kr till 225 000 kr

-          att höja arvodet för revisionsutskottets ordförande med 20 000 kr till 50 000 kr och för övriga medlemmar i revisionsutskottet med 10 000 kr till 30 000 kr. Arvodet till ersättningsutskottets medlemmar föreslås vara oförändrat 20 000 kr

Årsstämma 2018 i Midsona AB kommer att hållas den 25 april i Malmö.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 12 februari 2018 kl 11.00 CET.

Valberedningen kan nås antingen via styrelsens ordförande Ola Erici (ola@erici.org) eller på valberedningens e-postadress (valberedning@midsona.com).

Valberedningen kan nås antingen via styrelsens ordförande Ola Erici (ola@erici.org) eller på valberedningens e-postadress (valberedning@midsona.com).

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Nerladdningsbara filer

Valberedningens förslag till styrelse i Midsona

Midsona AB:s valberedning inför årsstämman 2018 har bestått av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder) samt Ulrika Danielson (Andra AP-Fonden). Därutöver har styrelsens ordförande Ola Erici ingått som sammankallande.

Styrelseledamot Cecilia Marlow har avböjt omval.

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman 2018 att besluta om:

-          att styrelsen ska bestå av sex personer

-          omval av övriga styrelseledamöter, innebärande omval av Ola Erici, Johan Wester, Birgitta Stymne Göransson, Peter Wahlberg, Kirsten Ægidius och Henrik Stenqvist

-          att Ola Erici omväljs till styrelsens ordförande

-          att styrelseordförandens arvode, inklusive utskottsarbete, höjs med 50 000 kr till 550 000 kr

-          att arvodet för övriga ledamöter i styrelsen höjs med 25 000 kr till 225 000 kr

-          att höja arvodet för revisionsutskottets ordförande med 20 000 kr till 50 000 kr och för övriga medlemmar i revisionsutskottet med 10 000 kr till 30 000 kr. Arvodet till ersättningsutskottets medlemmar föreslås vara oförändrat 20 000 kr

Årsstämma 2018 i Midsona AB kommer att hållas den 25 april i Malmö.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 12 februari 2018 kl 11.00 CET.

Valberedningen kan nås antingen via styrelsens ordförande Ola Erici (ola@erici.org) eller på valberedningens e-postadress (valberedning@midsona.com).

Valberedningen kan nås antingen via styrelsens ordförande Ola Erici (ola@erici.org) eller på valberedningens e-postadress (valberedning@midsona.com).

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Nerladdningsbara filer

Valberedningens förslag till styrelse i Midsona

Midsona AB:s valberedning inför årsstämman 2018 har bestått av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder) samt Ulrika Danielson (Andra AP-Fonden). Därutöver har styrelsens ordförande Ola Erici ingått som sammankallande.


Ökad omsättning och väsentligt förbättrade marginaler

OKTOBER-DECEMBER 2017 (FJÄRDE KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 579 Mkr (521).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 59 Mkr (46), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 10,2 procent (8,8).
 • Periodens resultat uppgick till 34 Mkr (16), motsvarande ett resultat per aktie på 0,75 kr (0,39) före utspädning och 0,74 kr (0,39) efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 54 Mkr (58).
 •  Midsona ingick ett avtal med HRA Pharma, om att representera några av bolagets varumärken i Norden. Avtalet beräknas generera en nettoomsättning om drygt 100 Mkr på årsbasis 

JANUARI-DECEMBER 2017 (HELÅR)

 • Nettoomsättningen uppgick till  2 173 Mkr (1 744).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 190 Mkr (134), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 8,7 procent (7,7).
 • Periodens resultat uppgick till 84 Mkr (45), motsvarande ett resultat per aktie på 1,91 kr (1,42) före utspädning och 1,89 kr (1,42) efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 152 Mkr (69).
 • Utdelning för 2017 föreslås till 1,25 kr per aktie (1,10), motsvarande 57 510 080 kr (46 911 128).

Midsonas sluter avtal om att representera ett urval av varumärken såsom Compeed® för HRA Pharma i Norden

Såsom tidigare meddelats, slöts ett Intentionsavtal mellan Midsona AB och Laboratoire HRA Pharma SAS i december 2017 i avsikt att ingå slutligt avtal kort därefter.


Midsona har slutit intentionsavtal om att representera ett urval av varumärken inkluderande Compeed® för HRA Pharma i Norden

Midsona har slutit ett intentionsavtal med HRA Pharma , ett snabbväxande och innovativt konsumenthälsobolag med huvudkontor i Paris, Frankrike, om att representera några av deras varumärken i Norden, varav Compeed ® är det enskilt största.


Midsona erhåller förhandstillträde till minoritetsaktier

Midsona erhåller förhandstillträde till utestående minoritetsaktier i Bringwell AB, enligt en särskild skiljedom idag.


Peter Overgaard ny chef för Midsonas affärsområde Danmark

Midsona har utsett Peter Overgaard till ny chef för affärsområde Danmark. Han efterträder Lars Børresen som beslutat sig för att söka andra karriärutmaningar efter att framgångsrikt ha lett Urtekram A/S och sedermera Midsona Danmark A/S under sexton år.


Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 1 december 2017

Stämman beslutade om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.


Christoffer Mørck ny chef för Midsonas affärsområde Norge

Midsona har utsett Christoffer Mørck till ny chef för affärsområde Norge och medlem av koncernledningen.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 december 2017 kl. 11.30 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, Malmö. Registreringen börjar kl. 11.00 och avbryts när stämman öppnas.


Förbättrad EBITDA och stigande marginaler

JULI-SEPTEMBER 2017 (TREDJE KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 579 Mkr (522).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 52 Mkr (42), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 9,0 procent (8,0).
 • Periodens resultat uppgick till 11 Mkr (7), motsvarande ett resultat per aktie på 0,25 kr (0,25) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 Mkr (13).
 • Midsona tillträdde förvärvet av Bringwell AB (publ) den 4 juli, ett företag med en ledande position i norden inom egenvårdsprodukter och OTC-läkemedel.

JANUARI-SEPTEMBER 2017 (NIO MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 594 Mkr (1 223).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 131 Mkr (88), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 8,2 procent (7,2).
 • Periodens resultat uppgick till 50 Mkr (29), motsvarande ett resultat per aktie på 1,15 kr (1,02) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 98 Mkr (11). 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: