Ändrat antal aktier och röster i Midsona

Under juli 2017 har antalet aktier och röster i Midsona AB (publ) ("Midsona") ändrats till följd av den apportemission som bolaget genomfört i samband med förvärvet av Bringwell AB, vilket bolaget tidigare informerat om. 


Halvårsrapport januari-juni 2017

Fortsatt resultatförbättring och starkt operativt kassaflöde

APRIL-JUNI 2017 (ANDRA KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 488 Mkr (351).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 34 Mkr (22), motsvarande en marginal på 7,0 procent (6,3).
 • Periodens resultat uppgick till 15 Mkr (11), motsvarande ett resultat per aktie på 0,35 kr (0,39) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 Mkr (-22).
 • Den 15 maj lämnade Midsona AB (publ) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Bringwell (publ) till Midsona.

Midsona avslutar erbjudandet till aktieägarna i Bringwell och offentliggör resultat från den förlängda acceptperioden

 • Midsona avslutar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bringwell
 • Under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 18 juli 2017, hade aktieägare i Bringwell accepterat att överlåta sammanlagt 9 926 059 aktier i Bringwell med anledning av erbjudandet, motsvarande cirka 3,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell
 • Sammanlagt äger Midsona nu 253 551 768 aktier i Bringwell, motsvarande cirka 98,2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell

Midsona offentliggör att samtliga villkor i erbjudandet till aktieägarna i Bringwell har uppfyllts och Midsona fullföljer därmed erbjudandet. Midsona meddelar samtidigt att man förlänger acceptperioden.

 • När den initiala acceptfristen löpte ut hade aktieägare i Bringwell accepterat att överlåta sammanlagt 243 626 209 aktier i Bringwell med anledning av erbjudandet, motsvarande cirka 94,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell
 • Midsona förlänger acceptperioden för erbjudandet till och med klockan 16.00 den 18 juli 2017 
 • Efter den förlängda acceptperioden önskar Midsona lösa in de aktier i Bringwell man inte äger och avser att inom kort begära att inlösentvisten avgörs av skiljemänMidsona lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell

Förstärker Midsona som en nordisk ledande aktör inom hälsa och välbefinnande 

Midsona AB (publ) ("Midsona") lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) ("Bringwell") att överlåta samtliga aktier i Bringwell till Midsona ("Erbjudandet"). Bringwells aktier är upptagna till handel på First North. Midsonas aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.


Kommuniké från Midsonas årsstämma den 26 april 2017

Midsona AB (publ) avhöll den 26 april 2017 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.


Ökad försäljning och synergivinster gav väsentligt högre rörelsemarginal

JANUARI-MARS 2017 (FÖRSTA KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 527 Mkr (350).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 45 Mkr (23), motsvarande en marginal på 8,5 % (6,6).
 • Periodens resultat uppgick till 24 Mkr (11), motsvarande ett resultat per aktie före och efter utspädning på 0,56 kr (0,37).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 Mkr (20).
 • Varumärket Urtekram utsågs av danska konsumenter till Danmarks mest hållbara verksamhet och varumärke i undersökningen Sustainable Brand Index 2017.

Offentliggörande av Midsonas årsredovisning 2016

Midsonas årsredovisning för 2016 är publicerad på företagets hemsida www.midsona.com


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: