Halvårsrapport 2017

Perioden 1 januari 2017 - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3) MSEK
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till 0,9 (0,2) MSEK
  • Resultat per aktie var 0,0 (0,0) SEK
  • Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 108,6 (107,1) MSEK
  • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2017 uppgick till 5,8 (5,7) SEK
  • Netto likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2017 uppgick till 15,8 (17,8) MSEK

Verksamheten under året

Under perioden har inga väsentliga händelser inträffat. Händelser i Mertivas viktigaste innehav Protein Sciences framgår av de kvartalsbrev som Mertiva publicerar med Protein Sciences godkännande (se Pressmeddelanden på Mertivas hemsida www.mertiva.se).

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Som pressmeddelades den 11 juli 2017, så har läkemedelsbolaget Sanofi avtalat om att förvärva Protein Sciences Corporation (PSC). Förvärvet krävde konkurrensmyndigheternas godkännande, vilket nu har erhållits. När förvärvet genomförs kommer Mertivas aktier i PSC att avyttras. När förvärvet genomförs kommer PSCs aktieägare att erhålla 650 MUSD minus avdrag för nettoskulden i PSC samt för vissa transaktionsrelaterade kostnader. Därutöver finns möjlighet att erhålla ytterligare antingen 50 MUSD eller 100 MUSD om en eller båda av två så kallade "milestones" skulle uppnås före utgången av 2018. Det är osäkert om någon av dessa milestones kommer att uppnås och detta ligger utanför PSCs tidigare aktieägares kontroll. Baserat på PSCs estimat, så förväntas nettoköpesumman bli ca 7,30 USD per aktie om ingen milestone uppfylls.

Mertiva har 11 835 862 aktier i PSC. Med PSCs estimat om 7,30 USD per aktie skulle det innebära att Mertiva erhåller ca 86,4 MUSD för sina aktier i PSC. Baserat på en valutakurs om 8,00 SEK/USD motsvarar detta ca 691 MSEK.

Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för verksamhetsår 2017 planeras att offentliggöras den 27 februari 2018 och kommer då finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas hemsida www.mertiva.se.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 28 augusti 2017

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande

Tommy Israelsson, Styrelseledamot

Andreas Bergsten, Styrelseledamot och Verkställande Direktör

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted