Halvårsrapport 2018

Perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-0,3) MSEK
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till 27,2 (0,9) MSEK
  • Resultat per aktie var 1,5 (0,0) SEK
  • Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 837,4 MSEK
  • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2018 uppgick till 44,8 SEK
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2018 uppgick till 139,0 (15,8) MSEK

Verksamheten under året

Mertiva har under året arbetat med att bygga upp en bred investeringsportfölj, samtidigt som vi försökt att ta vara på kortsiktiga investeringsmöjligheter. Det tar tid att bygga upp en portfölj, varför en stor del av bolagets tillgångar under perioden bestått av likvida medel.

Resultatet under första halvåret är positivt och det som främst bidragit till detta är innehavet i Melker Schörling AB, vilket vid periodens ingång var Mertivas största enskilda innehav. Melker Schörling AB avnoterades i början av året och huvudägaren i bolaget, som vid tidpunkten ägde mer än 99%, inledde en tvångsinlösenprocess. Substansvärdet i Melker Schörling AB ökade kraftigt under början av 2018. Mertiva valde därför att, istället för att invänta resultatet av en tvångsinlösenprocess, påkalla 13§ i Melker Schörling ABs bolagsordning. Därigenom kunde Mertiva lösa aktierna till substansvärde i samband med bolagets årsstämma den 28 juni 2018.

Mertivas aktieinvesteringar i börsnoterade bolag ligger dels i kapitalförsäkringar och dels i vanliga aktiedepåer. Kapitalförsäkringarna redovisas bokföringsmässigt som anläggningstillgångar, medan innehaven i aktiedepåerna redovisas som kortfristiga placeringar. Emellertid bör i normalfallet alla dessa investeringar, oavsett om de ligger i kapitalförsäkring eller aktiedepå, ses som investeringar av finansiell karaktär.

De noterade innehaven hade vid periodens utgång ett värde som uppgick till 242 MSEK. 

De fem största noterade aktieinnehaven var:

Aktieinnehav Marknadsvärde (MSEK)
Eastnine 104,9
Pricer 35,8
Diös 35,6
Byggmax 29,6
Spiltan 8,1

Värdet av de aktier som ligger i aktiedepåer och som är noterade på en svensk börs eller MTF var, enligt senaste betalkurs den 30 juni 2018, knappt 12 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Emellertid är likviditeten i vissa av dessa aktier låg. Om dessa aktier skulle säljas med vinst, så skulle normalt en beskattning av vinsten uppstå.

Värderas de aktier som ligger i kapitalförsäkringar och som är noterade på en svensk börs eller MTF till senaste betalkurs, så blir värdet av Mertivas kapitalförsäkringar per den 30 juni 2018 ca 10 MSEK högre än kapitalförsäkringarnas anskaffningsvärde. Emellertid är likviditeten i vissa av de aktier som ligger i dessa kapitalförsäkringar låg.

Under perioden har Mertiva även gjort en mindre investering om 3,5 MSEK i ett onoterat bolag, AttgeNO, då bolaget genomförde en nyemission. Även om investeringen i dagsläget är liten, ger den Mertiva en möjlighet att följa bolagets utveckling och deltaga i senare emissioner. AttgeNO arbetar med utveckling av nya blodkärlsvidgande läkemedel. Supernitro (PDNO) är en ny patenterad läkemedelskandidat för behandling av akut livshotande högt blodtryck i lungan, vilket till exempel kan uppstå i samband med hjärtkirurgi och ha dödlig utgång. Med pengarna som togs in i nyemissionen är planen att AttgeNO ska kunna genomföra kliniska Fas 1-studier under 2019.

Merbona Invest AB

Mertiva investerade i Merbona Invest AB i slutet av 2017 och äger 47,5% av Merbona Invest. Mertiva har också lånat ut 140 MSEK till Merbona Invest AB. Under första halvåret 2018 har Merbona Invest arbetat med att etablera rutiner för teknisk och ekonomisk förvaltning av de fyra fastigheter som förvärvades i november 2017. Merbona Invest AB upprättar inte fullständiga halvårsrapporter, men nettoresultatet efter räntekostnader för första halvåret uppskattas till ett nollresultat.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Som tidigare pressmeddelats blev Mertiva i slutet av juli informerade om att Milestone 2 i Sanofiaffären har uppnåtts, vilket ger de tidigare aktieägarna i Protein Sciences rätt till en ytterligare ersättning om 50 MUSD från Sanofi. Emellertid har Sanofi samtidigt ställt ett ersättningskrav på Protein Sciences tidigare aktieägare i enlighet med samgåendeavtalet och innehåller därför betalningen. För ytterligare detaljer, se pressmeddelandet per 2018-07-27.

Framtidsutsikter

Mertiva är ett investeringsföretag, varför bolaget kommer att fortsätta leta efter nya investeringar och affärsmöjligheter, på kort och lång sikt. Då bolaget fortfarande har en stor andel likvida medel efter försäljningen av innehavet i Protein Sciences, är det sannolikt att aktieandelen i portföljen gradvis kommer att öka.  

Organisation

Mertiva AB har inga anställda. Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordförande), Tommy Israelsson och Andreas Bergsten. Andreas Bergsten är VD och arbetar deltid i denna roll på konsultbasis.

Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för verksamhetsår 2018 planeras att offentliggöras den 28 februari 2019 och kommer då finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas hemsida www.mertiva.se.

Mertivas aktie

Aktiekapitalet uppgick per 2018-06-30 till 933 611,30 SEK fördelat på 18 672 226 aktier, där 13 701 726 är A-aktier och 4 970 500 är B-aktier. A-aktier har 1 röst och B-aktier har 1/10 röst.

Bolaget är listat på NGM:s Nordic MTF och A-aktien handlas där under kortnamnet MERT MTF A.

Redovisningsprinciper och granskning

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 28 augusti 2018

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande

Tommy Israelsson, Styrelseledamot

Andreas Bergsten, Styrelseledamot och Verkställande Direktör

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted