Bokslutskommuniké 2018

Perioden 1 juli 2018 - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-0,4) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,9 (701,6) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,1 (37,6) SEK
 • Eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 835,4 (810,1) MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 31 december 2017 uppgick till 44,7 (43,4) SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2018 uppgick till 256,3 (471,4) MSEK

Perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-0,7) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 25,3 (702,5) MSEK
 • Resultat per aktie var 1,4 (37,6) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat i Mertiva efter rapportperioden, däremot i intressebolaget Merbona Invest AB där Mertivas ägarandel är 47,5%. I februari pressmeddelades det om en fastighetsförsäljning i Merbona. Merbona har varit majoritetsägare i två andelsägda fastigheter på Hagagatan i Stockholm, fastigheterna Munin 5 och Munin 6. Dessa två fastigheter ombildades i februari till en bostadsrättsförening, och Merbona sålde därmed sina andelar i fastigheterna till bostadsrättsföreningen.

Försäljningen har skett i bolagsform. Köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 126 MSEK och har erhållits i form av kontanter, en mindre säljrevers och en bostadsrätt. Merbonas Invests reavinst beräknas uppgå till ca 30 MSEK.

I samband med fastighetsförsäljningen beslutade Merbona Invests styrelse att amortera 110 MSEK av lånet på 140 MSEK som Mertiva hade givit ut samt att betala upplupen ränta på lånet. Detta innebär att det efter amorteringen kvarstår ett lån på 30 MSEK.

Kommande halvårsrapport

Nästa halvårsrapport planeras att offentliggöras den 29 augusti 2019 och kommer då finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas hemsida www.mertiva.se.

Mertivas aktie

Aktiekapitalet uppgick per 2018-12-31 till 933 611,30 SEK fördelat på 18 672 226 aktier, där 13 701 726 är A-aktier och 4 970 500 är B-aktier. A-aktier har 1 röst och B-aktier har 1/10 röst.

Bolaget är listat på NGM:s Nordic MTF och A-aktien handlas där under kortnamnet MERT MTF A.

Stockholm den 28 februari 2019

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande                                           
Tommy Israelsson, Styrelseledamot
Andreas Bergsten, Styrelseledamot och Verkställande Direktör

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORT


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted