Kommuniké från årsstämma i Mertiva AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Mertiva AB (publ) avhandlades följande:

Mertivas VD Andreas Bergsten gav en kort sammanfattning av de viktigaste händelserna under verksamhetsåret samt efter verksamhetsårets utgång. Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Stämman godkände förslaget till arvode för styrelsen och revisorerna.

Till styrelseordförande valdes Håkan Blomdahl (omval) och till styrelseledamöter Tommy Israelsson (omval) och Andreas Bergsten (omval).

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är fortsatt den auktoriserade revisorn Erik Emilsson.

25 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB
info@mertiva.se 
0708-247048

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A).

Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.


Betalning för huvuddelen av Milestone 2 i Sanofiaffären

Under måndagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande om att huvuddelen av Milestone 2-ersättningen nu kommer att utbetalas. Enligt uppgifterna kommer nu cirka 42,5 MUSD utbetalas. Mertiva uppskattar att den del som tillfaller Mertiva blir knappt 5,9 MUSD.


Mertiva januari 2019 - juni 2019

Perioden 1 januari 2019 - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-0,4) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 10,7 (27,2) MSEK
 • Resultat per aktie var 0,6 (1,5) SEK
 • Eget kapital per den 30 juni 2019 uppgick till 846,1 (835,4) MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2019 uppgick till 45,3 (44,7) SEK


Årsredovisning för 2018 finns nu på Mertivas hemsida

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på Mertivas hemsida, www.mertiva.se.


Information om kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se från och med fredag den 24 maj 2019.Mertiva förvärvar aktier i TCECUR Sweden AB (publ)

Mertiva har idag förvärvat aktier i TCECUR Sweden AB (publ) ("TCECUR") från den tidigare huvudägaren TPE AS. Mertiva har förvärvat 924 840 aktier, motsvarande c:a 19,7% av aktierna i TCECUR. Aktieöverlåtelsen sker till en köpeskilling om 21 kr/aktie.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Perioden 1 juli 2018 - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-0,4) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,9 (701,6) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,1 (37,6) SEK
 • Eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 835,4 (810,1) MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 31 december 2017 uppgick till 44,7 (43,4) SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2018 uppgick till 256,3 (471,4) MSEK

Perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-0,7) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 25,3 (702,5) MSEK
 • Resultat per aktie var 1,4 (37,6) SEK


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär