En milestone uppnådd i Sanofiaffären

Under onsdagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande från PSC att en milestone uppnåtts i Sanofiaffären. Detta innebär att Sanofi betalar ytterligare 50 MUSD till de tidigare aktieägarna i PSC. Samtidigt meddelades att det därtill kommer att utbetalas 20 MUSD som har innehållits på ett escrowkonto. Mertiva uppskattar att dessa utbetalningar sammanlagt kommer att ge Mertiva knappt 9,7 MUSD.

Att en milestone nu har uppnåtts beror på godkännanden från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, vilka nu har meddelats PSC. Enligt avtalet skulle dessa myndighetsgodkännanden uppnås senast den 31 december 2018 för att betalningen skulle utgå.

Det finns ytterligare en milestone på samma belopp i Sanofiaffären. Även denna andra milestone är relaterad till myndighetsgodkännanden. Denna andra milestone måste uppnås senast den 31 september 2018 för att betalningen ska utgå.

Som en del av Sanofiaffären avsattes 25 MUSD av köpeskillingen på ett escrowkonto, för att möta eventuella krav på ersättning från Sanofi. Det har nu meddelats att 20 MUSD av dessa 25 MUSD kommer att utbetalas från escrowkontot i samband med milestoneutbetalningen.

Mertiva uppskattar att dessa utbetalningar sammanlagt kommer att ge Mertiva knappt 9,7 MUSD. Om valutakursen skulle vara 8,10 vid tidpunkten för valutaväxlingen skulle detta motsvara drygt 78 MSEK.

5 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten,
VD Mertiva AB
info@mertiva.se
0708-247048

Om Mertiva
Mertiva AB är ett investeringsföretag.
Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A). Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Nerladdningsbara filer


Betalning för huvuddelen av Milestone 2 i Sanofiaffären

Under måndagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande om att huvuddelen av Milestone 2-ersättningen nu kommer att utbetalas. Enligt uppgifterna kommer nu cirka 42,5 MUSD utbetalas. Mertiva uppskattar att den del som tillfaller Mertiva blir knappt 5,9 MUSD.


Mertiva januari 2019 - juni 2019

Perioden 1 januari 2019 - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-0,4) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 10,7 (27,2) MSEK
 • Resultat per aktie var 0,6 (1,5) SEK
 • Eget kapital per den 30 juni 2019 uppgick till 846,1 (835,4) MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 30 juni 2019 uppgick till 45,3 (44,7) SEK


Årsredovisning för 2018 finns nu på Mertivas hemsida

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på Mertivas hemsida, www.mertiva.se.


Information om kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se från och med fredag den 24 maj 2019.Mertiva förvärvar aktier i TCECUR Sweden AB (publ)

Mertiva har idag förvärvat aktier i TCECUR Sweden AB (publ) ("TCECUR") från den tidigare huvudägaren TPE AS. Mertiva har förvärvat 924 840 aktier, motsvarande c:a 19,7% av aktierna i TCECUR. Aktieöverlåtelsen sker till en köpeskilling om 21 kr/aktie.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Perioden 1 juli 2018 - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-0,4) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,9 (701,6) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,1 (37,6) SEK
 • Eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 835,4 (810,1) MSEK
 • Eget kapital per aktie per den 31 december 2017 uppgick till 44,7 (43,4) SEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 december 2018 uppgick till 256,3 (471,4) MSEK

Perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-0,7) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till 25,3 (702,5) MSEK
 • Resultat per aktie var 1,4 (37,6) SEK


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär