Melitho återbetalar Obligationslånet 2014/2017 (ISIN: SE0006168258)

Melitho AB (publ) ("Melitho" eller "Bolaget") emitterade i september 2014 ett obligationslån om 140 MSEK med ISIN SE0006168258 ("Obligationslånet"). I december 2016 amorterades 65,8 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Obligationslånet.

Enligt pressmeddelandet publicerat den 6 mars 2017 har Melitho ingått avtal om försäljning av fastigheter och att Bolaget på så sätt avser återbetala resterande del av Obligationslånet.

Melitho meddelar därför härmed att full återbetalning av Obligationslånet kommer ske genom frivillig inlösen vilket innebär att Fordringshavarna erhåller 102,0 procent av det Nominella beloppet, jämte uppluppen ränta beräknat från (men exklusive) den senaste ränteförfallodagen till och med (och inklusive) dagen för frivillig inlösen. Återbetalning kommer att ske den 7 april 2017 till de som är registrerade ägare till obligationerna på avstämningsdagen den 31 mars 2017. Vid utbetalningen erhåller Fordringshavarna 102,0 % av det Nominella beloppet samt upplupen ränta beräknad fram till och med den 7 april 2017.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Melin, VD,
tel. +46 (0) 8 656 37 07
www.melitho.se

Melitho bildades 1989 och har sitt säte i Helsingborg. Bolagets verksamhet bestar i att äga och förvalta aktier, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är inriktat mot svenska fastigheter med fokus på Skåne, men äger även fastigheter i övriga delar av landet. Fastighetsbeståndet utgörs både av bostäder och kommersiella fastigheter, med mål att växa både organiskt och genom förvärv.

Nerladdningsbara filer

Melithos Obligationslån 2014/2017 (ISIN: SE0006168258) är återbetalat

Melitho AB (publ) ("Melitho" eller "Bolaget") emitterade i september 2014 ett obligationslån om 140 MSEK med ISIN SE0006168258 ("Obligationslånet"). I december 2016 amorterades 65,8 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Obligationslånet.


Melitho återbetalar Obligationslånet 2014/2017 (ISIN: SE0006168258)

Melitho AB (publ) ("Melitho" eller "Bolaget") emitterade i september 2014 ett obligationslån om 140 MSEK med ISIN SE0006168258 ("Obligationslånet"). I december 2016 amorterades 65,8 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Obligationslånet.
Melithos obligation som handlas på NASDAQ First North Bond Market avlistas senast den 28 februari 2017 enligt beslut av Disciplinnämnden

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har den 21 december 2016 belutat att fastighetsbolaget Melitho AB:s (publ) ("Melitho") obligationslån om nominellt 140 MSEK som varit listat sedan 20 februari 2015, skall avlistas från Nasdaq First North Bond Market. Obligationen skall avföras från handel senast den 28 februari 2017.


Melitho amorterar 65,8 MSEK av Obligationslån 2014/2017 (ISIN: SE0006168258)

Melitho amorterar 65,8 MSEK, motsvararande cirka 47 procent av det obligationslån om 140 MSEK utgivet av Melitho AB (publ) ("Melitho" eller "Bolaget") den 30 september 2014 med ISIN SE0006168258 ("Obligationslånet").


Villkorsändring har accepterats

Efter ett skriftligt beslutsförfarande har fordringshavarna kommit överens om att acceptera ändringen av villkoren för obligationslånet om nominellt 140 000 000 SEK utgivet av Melitho AB (publ) ("Melitho" eller "Bolaget") den 30 september 2014. 


Melitho begär en ändring av villkoren för sina obligationer

Melitho AB (publ) ("Bolaget") har genom obligationsagenten Intertrust (Sweden) ABs ("Agenten") begärt en ändring av villkoren ("Obligationsvillkoren") för obligationslånet om upp till 140 000 000 SEK, 2014/2017, ("Obligationerna") utgivet den 30 september 2014 (ISIN: SE0006168258). Agenten kommer på Bolagets begäran idag inleda ett skriftlig förfarande genom vilket fordringshavarna under Obligationerna ("Fordringshavarna") har möjlighet att antingen acceptera eller neka till ändringarna av Obligationsvillkoren.


Halvårsrapport 2016

Sammandrag av första halvåret 2016

  • Omsättningen för januari-juni 2016 uppgick till 6 287 KSEK (9 983 KSEK)
  • Röreseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 403 KSEK (6 766 KSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -6 248 KSEK (418 SEK)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted