MediRätts kvartalsrapport, januari-mars 2018

Första kvartalet i sammandrag:

OMSÄTTNING: 
0 TSEK (4 TSEK) 

RESULTAT EFTER SKATT: 
-2 737 TSEK (-502 TSEK) 

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING: 
-0,2 SEK (-0,0 SEK) 

ANTAL AKTIER PER 31 MARS: 
12 567 028 (10 772 028)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

EFTER PERIODENS SLUT

 • MediRätt anlitar extern samarbetspartner inför försäljningssatsning i Region Skåne
 • MediRätt når ny milstolpe - kontrakterar tillverkare för storskalig produktion av Dosell
 • MediRätt och European Select Growth Opportunities Fund tecknar avtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Kapitaltillskottet kommer att användas till utveckling och lansering av den digitala läkemedelsautomaten Dosell.

JANUARI-MARS

 • Medtechbolaget MediRätt listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med MediRätts aktie på Nasdaq First North Premier inleds tisdagen den 2 januari 2018.
 • I samband med att produktutvecklingen av Dosell intensifieras och lanseringsfasen närmar sig får Klas Arvidson rollen som vice VD och försäljningschef på MediRätt.
 • MediRätt och Apoteket AB avslutar befintligt samarbete för att undvika att göra Dosell låst till en leverantör av dospåsar. Dosell kommer även fortsättningsvis att vara kompatibel med Apodos och samarbetet med Apoteket fortsätter inom flera områden, men inte på exklusiv basis.
 • MediRätts styrelse och ledning påbörjar utnyttjande av teckningsoptioner TO5B, vilket tillför kapital till verksamheten inför produktutvecklingen av Dosell.
 • MediRätt lämnar in en ny patentansökan för att bredda patentportföljen kring Dosell. Ansökan gäller ett globalt patent för en laddnings- och förpackningsanordning, specialanpassad för MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell.
 • MediRätts ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 2 registreras.
 • Dosell uppnår ny milstolpe i utvecklingen. Detta innebär att Dosells slutliga funktion och de applicerbara standarder som måste följas för att uppfylla kraven för CE-märkning som medicinteknisk produkt enligt Klass 1 fastställs.
 • Gunilla Arhén, ledamot i MediRätts valberedning och grundare av chefsnätverket Ruter Dam, presenterar två erfarna kvinnor till styrelsen inför MediRätts årsstämma den 11 april. Kandi- daterna är Helena Gille, tidigare affärsområdeschef för Apodos-verksamheten på Apoteket AB, samt Viveca Gyberg, TV-profil, läkare och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Sjukhuset i Solna. Styrelsen kommer att bestå av 50% kvinnor.
 • Inför MediRätts årsstämma den 11 april föreslås ytterligare en ordinarie ledamot till styrelsen: Charlotte W Wiebe; HR-direktör på TUI Group och styrelseledamot för TUIFly Nordic AB.
 • MediRätts VD Carl Johan Merner förvärvar alla 150 000 A-aktier från Sten Röing, en av bolagets medgrundare och nuvarande styrelseledamot. Sten Röing meddelar samtidigt att han går i pension och därmed även kommer att lämna MediRätts styrelse efter årsstämman den 11 april.
 • MediRätts roadshow för införsäljning av Dosell-systemet till 25 prioriterade svenska kommuner påbörjas i april.

VD HAR ORDET

Ännu en gång har vi rivstartat ett nytt år med ett spännande första kvartal. Den allra största interna förändringen har skett inom styrelsen, där vi knutit till oss ytterligare tre mycket kompetenta nya ledamöter. Helena Gille besitter bred erfarenhet från distributörssidan och spetskompetens inom dospåsar från sitt arbete med Apotekets doslösning Apodos. Viveca Gyberg är forskande ST-läkare som brinner för folkhälsa och sjukdomsprevention både på individ- och samhällsnivå. Charlotte W Wiebe är HR-direktör på TUI Group och har förutom ett mycket brett kontaktnät även stor erfarenhet av personalansvar såväl operativt som på styrelsenivå. Tillsammans bidrar de tre nya styrelseleda- möterna med mycket värdefull kunskap och erfarenhet i det viktiga skede vi är inne i med vår digitala läkemedelsautomat Dosell.

Vi tackade under kvartalet också av Torgny Ander, Barbro Sjönell samt medgrundaren Sten Röing som vid sin pensionering valde att lämna styrelsen. Tillsammans har de varit med och tagit MediRätt från idéstadie hela vägen till vad det är idag, och vi ser med glädje fram emot att bära vidare deras mission om att skapa en bättre hemsjukvård och förbättra hälsan hos befolkningen med hjälp av Dosell.

Efter periodens utgång tecknade vi även avtal med European Select Growth Opportunities Fund, en global institutionell investerare som delar vår syn på Dosells potential. Avtalet gäller finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Att vi dessutom skjutit till dryga tre miljoner SEK till kassan efter periodens utgång har gjort att vi långsiktigt tryggat kapitalbehovet för verksamheten inför lansering av Dosell. Då utvecklingen av Dosell går framåt enligt plan har vi också med gott självförtroende inlett säljprocessen mot kommuner. Vårt säljteam lett av Klas Arvidson besöker nu 25 prioriterade svenska kommuner och förmedlar de fördelar som Dosell innebär, dels i form av friskare patienter i hemsjukvården och dels i form av lägre kostnader. Samtidigt har vi också anlitat en extern samarbetspartner för en försäljningsinsats i Region Skåne, vilket gör att vi kan nå ut ännu bredare i marknadsföringen inför Dosells planerade lansering under fjärde kvartalet i år.

Kommunerna tar emot oss väl, och med stort intresse tar de del av Dosell-systemet. Vårt uppsatta mål är att sätta igång ett pilot-projekt med en eller flera kommuner innan den stora lanseringen under fjärde kvartalet 2018. Tanken är att pilotprojektet sedan omformas till ett större ramavtal när man utvärderat och ser att Dosell-systemet fyller en viktig funktion samt sparar tid och pengar. Pilot- projekten ska också användas som referens mot andra potentiella köpare.

Året började med en rivstart och ser ut att fortsätta i samma anda. I början av maj tecknade vi avtal med en svensk tillverkare för storskalig produktion av Dosell, och vi ser fram emot att lägga första beställningen när Dosell är helt färdigställd och första kontraktet med en kommun är på plats. Jag är mycket stolt över hur långt vi kommit i vår resa, och med förstärkt styrelse och ett starkt säljteam står vi väl rustade att upprätthålla ett högt tempo.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2018-08-29 Delårsrapport Q2 2018

Rapporten i sin helhet bifogas och hittas på www.mediratt.com

Stockholm 2018-05-24

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08:30 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.


Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com


Erik Penser Bank ser kurspotential på 14 SEK år 2021 för iZafe

Igår offentliggjorde Erik Penser Bank en ny bolagsanalys av iZafe, där en aktiepotential på 14 SEK år 2021 presenteras. Detta innebär enligt analyshuset en hög potential till hög risk, och grundas i ett scenario där iZafe presenterar ett konsekvent ökande antal aktiva abonnemang och stigande genomsnittsintäkt per användare, med det ökade resultat som detta medför.


Korrigering av genomsnittlig intäkt per användare och antal abonnemang i rapporten för Q1

I iZafe Groups senast publicerade kvartalsrapport för Q1 angavs att genomsnittlig intäkt per användare (Average Revenue Per User, ARPU) uppgick till 206 SEK för perioden. Denna uppgift är felaktig. Korrekt ARPU för Q1 är högre och uppgår till 330 SEK. Antalet abonnemang revideras samtidigt från 4 700 till 3 828. Efter revidering innebär detta en ökad ARPU om 60 procent, och en ökad månadsintäkt om 31 procent.


Första teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 inleds på tisdag den 14 maj 2019

Första teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) ("iZafe Group") som ett led i finansieringen via L1 Capital, ("Teckningsoptioner TO6") inleds på tisdag den 14 maj 2019 och löper till och med tisdag den 28 maj 2019. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 4,67 kronor.


MediRätt byter namn till iZafe Group AB - aktietickern ändras till IZAFE B

MediRätt genomgår ett namnbyte till iZafe Group AB. Fredagen den 10 maj träder namnbytet i kraft på handelsplattformar. I samband med detta byter aktietickern namn från MEDR B till IZAFE B.MediRätts delårsrapport Q1, januari - mars 2019

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
-  KONCERNEN

OMSÄTTNING:
3 342 TSEK (0 TSEK)

RESULTAT EFTER SKATT
-5 110 TSEK (-2 737 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING:
-0,3 SEK (-0,2 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 MARS:
16 108 600 (12 657 028)


MediRätt (iZafe Group) påbörjar arbete med listbyte till Nasdaqs huvudlista

MediRätt har kontrakterat KPMG för att kartlägga de krav som MediRätt behöver uppfylla för att ta klivet från Nasdaq First North Premier till börsens huvudlista.


MediRätt håller bolagspresentation hos Erik Penser Bank

Tisdagen den 14 maj kl. 12.00 håller MediRätt en lunchpresentation för aktieägare och andra intresserade hos Erik Penser Bank.


Patentansökan för Dosells styrsystem går mot beviljande

Svenska Patent- och Registreringsverket PRV har lämnat positiva granskningsbesked för en patentansökning som MediRätt lämnat in avseende styrsystemet för Dosell. Styrsystemet är en av de teknologier som bidrar till säker medicinering.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär