EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDIRÄTT AB

Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 december 2018 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 december 2018, dels senast tisdagen den 11 december 2018 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post, Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö, per email, info@mediratt.com, eller per telefon, 08-765 66 33. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, innehav av aktier av serie A respektive serie B, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på den stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 11 december 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.mediratt.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Förslag till beslut om kvittningsemission
 7. Förslag till utseende av styrelseordförande
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Anders Säfwenberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Förslag till beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av 712 457 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 712 457 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de fordringshavare som anges i styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning, daterad den 16 november 2018, som publicerats på bolagets webbplats www.mediratt.com. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att samtidigt främja långsiktig intressegemenskap och lojalitet hos styrelsen och bolagsledningen utan att belasta bolagets likviditet.
 2. För varje tecknad aktie av serie B ska erläggas 6 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran enligt styrelsens redogörelse.
 3. Teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
 6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetsregler

Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission av aktier till styrelseledamöter och Bolagets verkställande direktör kräver att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7: Förslag till utseende av styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av styrelsen enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om utseende av Björn Rosengren till styrelseordförande fram till tiden intill slutet av årsstämman 2019. Närmare presentation kommer att ske på stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 600 000 A-aktier medförande 6 000 000 röster och 13 938 586 B-aktier medförande 13 938 586 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 19 938 586 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut

Fullmaktsformulär samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.mediratt.com, och sänds till de aktieägare som så begär. Styrelsens och aktuella aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget per dagen för denna kallelse och sänds även till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Vidare kommer information om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse hållas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.mediratt.com.

Lidingö i november 2018

MediRätt AB
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carl Johan Merner, VD MediRätt AB
E-post: carl.johan.merner@mediratt.com

iZafes delårsrapport Q2, april - juni 2019

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG - KONCERNEN

 • OMSÄTTNING: 3 171 TSEK
 • ANTAL ABONNEMANG: 4 076 ST
 • NYA ABONNEMANG: 329 ST
 • MÅNATLIG FAKTURERING: 1 254 TSEK

Läkemedelsrobot uppmärksammas av Rapport

Med anledning av Rapports reportage torsdagens 19:30-sändning den 25 juli om läkemedelsrobot vill vi informera om att det finns ett svenskt system vid namn Dosell.


Dosell - stort intresse, säkrare täckning men senare leveranser

Efter finjusteringar av mobilapplikationen och mjukvaran är Dosellsystemet nu ytterligare anpassat för att fungera smidigare och enklare för slutanvändaren. Dosell har analyserats i praktiken gällande larmflöden och beroende på kundens behov har olika standardflöden kartlagts. iZafe arbetar nu med att ta Dosell till regionsnivå i Sverige och fortsätter sprida sitt budskap runt om i Europa.


iZafe skriver ramavtal med Team Olivia

iZafe är sedan tidigare leverantör av personlarm till ett av Team Olivias 43 dotterbolag. Nu väljer Team Olivia att utöka samarbetet med iZafe vilket innebär att samtliga dotterbolag kommer implementera iZafes säkerhetslösningar. Team Olivia är det tredje i raden av de stora vårdbolagen som väljer iZafes lösningar.


iZafe beslutar om riktad nyemission och genomför kvittning av fordran till ett värde av 4 MSEK

iZafe meddelar att Svensk Konstruktionstjänst AB (SveKon), utvecklare av Dosellsystemet, investerar 3,5 MSEK i iZafe i en riktad nyemission. Därutöver investerar även iZafes f.d. styrelseordförande 550 TKR i iZafe i en riktad nyemission. iZafe styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2019, fattat beslut om en riktad nyemission av 882 874 aktier av serie B till SveKon, samt 137 500 aktier av serie B till f.d. styrelseordförande, mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av 4 MSEK. Denna överenskommelse gjordes den 28 juni 2019.iZafe inleder ett exklusivt samarbete med Nokas, en av Norges ledande leverantörer av säkerhetslösningar

iZafe tar stora kliv framåt och offentliggör idag ett exklusivt samarbete med säkerhetsbolaget Nokas i Norge. Nokas är en ledande totalleverantör av säkerhetslösningar och kontanthantering till offentliga och privata verksamheter.


iZafe startar sin Europasatsning - tecknar avtal med partners i Italien

iZafe har denna vecka, onsdag 12 juni, tecknat avtal med en aktör i Italien för att ingå i vårdkonceptet Sempli Farma, vars syfte är att minska vårdkostnader och effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Övriga partners i projektet är Vanadoni Salus, Ladurner Hospitalia, CBA och Farmacia Vigilanti Cama. iZafes vårdlösning Dosell kommer in som sista pusselbit och sluter distributionskedjan.


iZafe beslutar om riktad nyemission av 1 323 191 aktier av serie B till Sten Röing mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av cirka 6,2 miljoner kronor

iZafes styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2019, fattat beslut om en riktad nyemission av 1 323 191 aktier av serie B till bolagets grundare Sten Röing mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av 6 219 000 kronor.


Nyfikna blickar riktade mot Dosell på Vitalismässan som genererade över 90 leads för iZafe

Den 21-23 maj deltog iZafe på Vitalismässan i Göteborg, Nordens ledande mötesplats för eHälsa. Över 6 000 deltagare samlades för att kommunicera innovationer, utbyta kunskap och bygga relationer. Syftet för iZafe var att sprida budskapet kring digitalisering inom sjukvården och visa upp Dosells funktion. Med ett maxat tryck i montern och stort intresse från potentiella kunder, partners och återförsäljare, både svenska och utländska, fortsätter kännedomen om iZafe och vårdlösningen Dosell spridas världen över.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär