Publicering av Dosellstudie planerad till början av december

MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell genomgår just nu en klinisk studie i samarbete med Apoteket. Studien fortlöper enligt plan och förväntas slutföras i slutet av november. Protokoll och utvärdering för hela studien publiceras kort därefter.


MediRätt receives funding from Vinnova for the company's digital drug dispensing machine Dosell

MediRätt has today been awarded half a million SEK in funding by Sweden's Innovation Authority Vinnova. The contribution will be used to take the company's digital drug dispensing machine Dosell to the market in 2018. The grant from Vinnova is the first phase of Horizon2020, the EU's funding program for research. In the next phase, MediRätt will be able to apply for funding from the EU of up to 5 million Euro.


MediRätt får finansiering från Vinnova för bolagets digitala läkemedelsautomat Dosell

MediRätt har idag tilldelats en halv miljon kronor i finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Bidraget kommer att användas för att ta bolagets digitala läkemedelsautomat Dosell till marknaden under 2018. Beviljandet av stöd från Vinnova är den första fasen i Horizon2020, EU:s finansieringsprogram för forskning. I nästa fas ges MediRätt möjlighet att söka vidare finansiering från EU på upp till 5 miljoner Euro.


Dosell rekommenderas av EU:s innovationsfond Horizon2020

Dosell rekommenderas av EU:s innovationsfond Horizon2020 MediRätts digitala hälsoautomat Dosell har uppmärksammats av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Inom ramen för programmet har oberoende experter utvärderat Dosell utifrån dess potentiella samhällsnytta och projektets genomförbarhet. Dosell fick 13,96 av 15 möjliga poäng och tilldelades även en rekommendation för finansiering.


Dosell recommended by EU's innovation fund Horizon2020

MediRätt's Digital Health Machine, Dosell, has been observed by Horizon2020, the EU's Framework Program for Research and Innovation. Within the program, independent experts have evaluated Dosell based on its potential benefits and the feasibility of the project. Dosell received 13.96 out of 15 possible points and was also awarded a recommendation for funding.


MediRätt övergår till IFRS inför kommande listning på Nasdaq First North Premier - senarelägger därför kvartalsrapporten till 30 november

MediRätt meddelar idag att man förbereder bolaget inför en kommande listning på Nasdaq First North Premier. Från och med Q3 2017 kommer MediRätt därför att rapportera enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS. Bolaget har tidigare redovisat enligt K3-regelverket. Övergången till IFRS och kommande listning på First North Premier är ett led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Arbetets omfattning gör att styrelsen beslutat om att senarelägga rapporten från den 14 november till den 30 november.


MediRätt to change to IFRS reporting standards to prepare for the upcoming listing on Nasdaq First North Premier - therefore delays the quarterly report until November 30

MediRätt announced today that it is preparing the company for an upcoming listing on Nasdaq First North Premier. As of Q3 2017, MediRätt will therefore report in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). The company has previously reported in accordance with the K3 regulations. The transition to IFRS and future listing on First North Premier is part of the ambition to be listed on the stock exchange's main list. Due to the extent of the work involved the Board has decided to postpone the report from 14 November to 30 November.


MediRätt utvidgar och stärker patentportföljen

Medicinteknikbolaget MediRätt AB lämnade igår, den 16 oktober 2017, in två nya patentansökningar till Patent och Registreringsverket (PRV).


MediRätt extends and strengthens the patent portfolio

On October 16, 2017, the med-tech company MediRätt AB filed two new patent applications with the Patent and Registration Office (PRV).


Clinical study of Dosell proceeds according to plan

The clinical study of MediRätt's digital drug dispensing machine Dosell is proceeding according to plan. The first two parts, which include tests of ApoDos and Dosett, are expected to be completed during October 2017. The third part, where Dosell is tested, has begun and the first results are calculated in November.


Klinisk studie av Dosell fortlöper enligt plan

Den kliniska studien av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fortskrider enligt plan. De två första delarna, som innefattar tester av ApoDos respektive Dosett, beräknas slutföras under oktober 2017. Den tredje delen, där Dosell testas, har inletts och de första resultaten beräknas till november.


Alexandra Charles ny ambassadör för MediRätt

Medicinteknikbolaget MediRätt har inlett ett samarbete med Alexandra Charles, legendarisk nattklubbsdrottning, grundare av 1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig hälsa och jämställd forskning. Med sitt globala kontaktnät blir Alexandra en viktig partner för att öka kunskapen om MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och hur livskvaliteten kan förbättras för de som vårdas i hemmet.


Alexandra Charles becomes new Ambassador for MediRätt

The medtech company MediRätt's has started collaboration with Alexandra Charles, the legendary nightclub queen, founder of 1.6 and 2.6 Miljoners Klubben and a well-known profile in female health and gender equality research. With her global network of contacts, Alexandra becomes an important partner for increasing knowledge about MediRätt's digital drug dispenser Dosell and how quality of life can be improved for those who are cared for at home.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: