Uppdatering från MedicPen

Bolagets fokus är just nu arbetet med att färdigutveckla version 2 av Medimi® Smart för att därefter inleda försäljning i Danmark. Genom att utveckla Medimi® Smart för den danska marknaden kommer MedicPen att kunna erbjuda en produkt som ligger i framkant och som svarar mot reella behov runt om i världen.

NOPii och utvecklingen av Medimi® Smart
Upphandlingsprocessen fortskrider och det har aviserats att beslut fattas i mitten av augusti. Även om upphandlingen är omfattande och kräver stora resurser i form av tid och pengar så är den oerhört viktig av flera skäl.

Genom hela processen har MedicPen getts tillfälle att utveckla och anpassa Medimi® Smart till de reella behov som finns i danska kommuner. I och med att Danmark är ett av de världsledande länderna inom e-hälsa och det uppkopplade hemmet, kan vi konstatera att bolaget inom några månader har en produkt färdig till försäljning som ligger i absolut framkant. Målsättningen är att under Q4 2017 ha färdigställt en Medimi® Smart som är CE-märkt och klar för försäljning och användning i Danmark.

Upphandlingsprocessen innebär alltså inte bara en möjlighet att få placera ut Smart i nio kommuner på Jylland, utan fler kommuner i Danmark följer noggrant processen vilket gett bolaget en rad bra kontakter. Vidare kommer vi efter sommaren att ha ett möte med Bornholms kommun för att göra en uppföljning och bestämma nästa steg. Så fort upphandlingsprocessen är klar och Smart version 2 är CE-märkt, kommer bolaget att intensifiera marknadsföringen i Danmark. Med anledning av detta kommer bolaget att knyta till sig ytterligare personer och företag som kan bedriva försäljning i Danmark.

Vidare kan vi konstatera att upphandlingsprocessen och utvecklingen av Medimi® Smart lett till positiv respons från våra amerikanska partners.

MedicPen i USA
Bolaget har ständig kontakt med våra samarbetspartners i USA. Signalen från dem är tydlig, nämligen att man vill inleda försäljning av Medimi® Smart. När Smart är färdigutvecklad och CE-märkt, kommer vi att påbörja arbetet med att möjliggöra för våra amerikanska partners att starta försäljning. Vi återkommer senare i år med en tidsplan för när Medimi® Smart uppfyller de regulatoriska kraven för USA marknaden.

Vad gäller Medimi® Pro krävs vissa förbättringar och anpassningar innan den kan säljas på den amerikanska marknaden.

Kina
Studierna i Kina avslutas nu i juli och en utvärderingsrapport kommer att tas fram och presenteras för styrelsen senast i augusti. Vi har dock fått en kortfattad initial rapport vilken indikerar att studiernas utfall är positiv. Vi kan också konstatera att Pro behöver vissa anpassningar för att säljas på den kinesiska marknaden.

Vi bedömer vidare att även intresset för Medimi® Smart kan vara stort i Kina.

Business case Medimi® Smart - resultat från Bornholmsstudien
Vi har nu fått rapporten med beräkningar och resultat från Bornholmsstudien och vi är mycket nöjda med utfallet. Utöver de positiva resultat som presenterats tidigare, det vill säga patienternas upplevelse och följsamhet, kan det konstateras att Medimi® Smart har flera samhällsekonomiska fördelar. Genom att använda Smart uppstår bland annat tidsvinster för kommunerna, färre felmedicineringar och lägre transportkostnader. Sammantaget visar beräkningarna i business caset att samhällsvinsterna är så stora att en investering i Medimi® Smart är synnerligen lönsamt.

Finansiering
Styrelsen utvärderar för tillfället några alternativa sätt att finansiera bolagets fortsatta utvecklingsarbete och marknadsinsatser.

Kommentar
Fredrik Westman kommenterar: "Jag har nu ägnat mycket tid åt att finna en bra finansieringslösning för att säkra bolagets fortsatta utvecklingsarbete och inte minst de kommande marknadsinsatserna. Vi fokuserar i stor utsträckning på NOPii-upphandlingen för tillfället vilket kräver ett mycket strukturerat och metodiskt arbetssätt. Oavsett hur utfallet av upphandlingen blir så har MedicPen tagit enormt stora steg framåt och grundlagt en framgångsrik marknadsintroduktion i Danmark och lite senare i USA och andra viktiga marknader".

2017-07-14

För mer information kontakta:
MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige Tel: +46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen
MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

MedicPen framträder inför dansk ambassadpersonal

Danska utrikesministeriet har bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och vår samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen sker inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska "sundhedslösningar" med marknader runt om i världen.


EFN Ekonomikanalen har publicerat TV-inslag om MedicPen

EFN Ekonomikanalen har publicerat ett TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den digitala visningslägenheten i Landskrona.Delårsrapport Q1 2019 MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

Sammanfattning av Q1 2019

20190101 - 20190331 

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 849 SEK (2 608 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 929 712 SEK (4 146 565 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
  • Soliditeten per den 31 mars 2019 uppgick till 91% (93%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier


Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Igår, den 10 april 2019, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


MedicPen startar tester av Medimi®Smart tillsammans med Lunds kommun - digitalt medicinhanteringssystem ska ge mer tid till omsorg

MedicPen startar i samarbete med Lunds kommun tester av ett i Sverige helt nytt medicinhanteringssystem - läkemedelsdispensern Medimi®Smart. Testerna inleds i april i år och syftar till att ge kommunen bättre underlag för framtida val av medicinhanteringssystem med målet att frigöra resurser till vård och omsorg.Uppdatering från MedicPen

Resultaten från den pågående testfasen är mycket lovande. Medimi®Smart dispenserar enligt den kvantitativa målsättningen som satts upp. I veckan har 12 Medimi®Smart skickats till Falck i Danmark vilket innebär att MedicPen fram tills idag levererat närmare 80 Medimi®Smart.


Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart

Det svenska Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart. Patentet omfattar flera olika funktioner i Medimi®Smart. Samma patentansökan behandlas för närvarande av det amerikanska patentverket.


Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär