Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag

Idag, den 19 april 2018, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 60 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade dels att Sigrun Axelsson och Stefan Knutsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter och dels att Gun-Britt Fransson och Mats Persson nyväljs som ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade härutöver att bolagets revisionsbolag Baker Tilly MLT Kommanditbolag, med huvudansvarig revisor Berth-Åke Knutsson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade om riktlinjer för valberedningen enligt följande:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen skall utgöras av tre till fyra personer. Antalet beslutas av bolagsstämman från tid till annan.

Förslag på två av valberedningens medlemmar tas fram gemensamt av de fyra största ägarna. Förslag på en till två medlemmar tas fram av bolagsstämman.
Instruktion för valberedningen
Valberedningen skall ta fram förslag på:

 • Ordförande på stämma

 • Antal styrelseledamöter

 • Styrelseledamöter

 • Styrelsearvode

 • I förekommande fall revisor och arvode till revisor.

 • Instruktion för valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående. Ändringar framgår i följande paragrafer;

 • § 4 Aktiekapital.
 • § 5 Antal aktier.
 • § 6 Styrelse.
 • § 8 Kallelse till bolagsstämma.

I övrigt är ändringarna i bolagsordningen redaktionella.

Bolagsordning för MedicPen Aktiebolag (publ)Org. nr. 556576-4809

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är MedicPen Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lomma kommun, Skåne län. Bolagsstämman kan hållas i Lomma eller Malmö.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inomdet medicintekniska området ävensom produktion och försäljning av konsumentprodukterinom området tablettdispensering samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.
§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut

a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b)     om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c)     om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 - 31/12.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Aktiespararnas representant föreslog att ökningen av aktiekapitalet istället bör uppgå till tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

2018-04-19 

För mer information kontakta:
MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com 

Om Medicpen 

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma. 

MedicPen AB går vidare med sin patentansökan

MedicPen AB går vidare med sitt huvudpatent för MedimiSmart och har skickat in en PCT-ansökan. Därutöver har MedicPen skickat den första Medimi®Smart till bolagets samarbetspartner i USA.


MedicPen på Aktiedagen i Göteborg den 8 maj

MedicPens VD, Fredrik Westman, framträder på Aktiedagen i Göteborg, tisdagen den 8 maj 2018. Det kommer att finnas möjlighet för intresserade att se bolagets tablettdispenser Medimi®Smart.


Delårsrapport Q1

Sammanfattning av delårsrapport 1 2018

20180101 - 20180331 (kvartal 1)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 146 565 SEK (3 400 285 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.04 SEK (0,04 SEK)
 • Soliditeten per den 31 mars 2018 uppgick till 93% (86%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktierKommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag

Idag, den 19 april 2018, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Uppdatering från MedicPenValberedningens förslag till styrelseledamöter i MedicPen AB (publ)

Den 18 mars kallades aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") till årsstämma torsdagen den 19 april 2018. Valberedningen har nu lämnat förslag på tilltänkta styrelseledamöter. Valberedningen föreslår dels att Sigrun Axelsson och Stefan Knutsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter och dels att Gun-Britt Fransson och Mats Persson nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Sigrun Axelsson nyväljs till styrelseordförande vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Nedan följer en kort beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna.


MedicPen deltar i upphandling i Norge

MedicPen har tagit sig vidare till slutfasen i en upphandling i Norge som omfattar 29 kommuner. Upphandlingen består av två faser varav bolaget nu går vidare in i fas två i konkurrens med två företag.


Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 09.00 på Scandic Hotel Segevång, Segesvängen, i Malmö.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: