Företrädesemission inleds idag

Idag inleds företrädesemissionen i MedicPen AB (publ) (Spotlight Stock Market: MPEN). Nyemissionen tillför bolaget 19 702 702,25 SEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 3 000 000 SEK. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Motiv för nyemissionen

I syfte att säkra fortsatt verksamhetsdrift är MedicPen i behov av kapitaltillförsel. Bolaget har en färdigutvecklad, CE-märkt och unik medicindispenser, Medimi®Smart, som ska möta behovet av att förbättra följsamhet och övervakning av medicinering. MedicPen verkar offensivt på ett flertal marknader för att introducera Medimi®Smart inom vården och omsorgen. Bolagets operativa team består av kompetenta och erfarna personer samt att en ny styrelse har tillträtt under 2018.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 0,35 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 56 293 435 aktier.
 • Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de sin tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.
 • Överteckningsoptionen omfattar högst 8 571 428 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 10 - 26 oktober 2018.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 3 oktober 2018.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 4 oktober 2018.
 • Avstämningsdag är 5 oktober 2018.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 24 oktober 2018.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 10 - 24 oktober 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 10 oktober 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av november 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.medicpen.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Göteborg Corporate Finance hemsida www.gcf.se.

Under emissionsperioden kommer MedicPen att presenteras på följande event:

 • 23 oktober Aktiespararnas Aktiedagen, Stockholm

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live 

Program och anmälan hittar du på www.aktiespararna.se/evenemang

För ytterligare information kontakta

Fredrik Westman, VD

Telefon +46 73 814 52 15

E-post: info@medicpen.com

MedicPen AB har som affärsidé att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna skall bygga på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna skall ligga i teknikens framkant och vara utvecklade för integrering i IT miljöer.

MedicPen lanserar nya hemsidan och placerar ut Medimi®Smart i visningslägenhet

MedicPen lanserar sin nya hemsida idag fredag den 15 februari. En Medimi®Smart kommer att placeras ut i Telentas visningslägenhet i Landskrona. Samtidigt pågår i samarbete med bolagets samarbetspartner Telenta arbetet med att få till stånd pilotprojekt i Sverige.


MedicPen undertecknar Letter of Intent med Telenta - deltar gemensamt på MVTe-mässan i Kista

MedicPen har undertecknat ett Letter of Intent med Telenta AB. Avsikten är att senast utgången av Q1 2019 ingå ett långsiktigt avtal mellan parterna. Genom samarbetet kan bolagen dra nytta av MedicPens innovativa läkemedelsdispenser Medimi®Smart och Telentas kundbas. Bolagen kommer gemensamt att marknadsföra Medimi®Smart på MVTe-mässan i Kista 22-23 januari 2019.


Uppdatering från MedicPen

Uppskalningen på Jylland har startat igen efter jul- och nyårsfirandet och fortskrider med mycket goda resultat. MedicPen kommer de närmaste dagarna att ha levererat fyrtio Medimi®Smart och målet att leverera totalt 100 stycken fram till månadsskiftet februari-mars ligger fast.Delårsrapport Q3 2018

Sammanfattning av Q3 2018

20180701 - 20180930 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 464 059 SEK (3 084 071 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
 • Soliditeten per den 30 september 2018 uppgick till 82% (41%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier


MedicPens företrädesemission är nu genomförd och registrerad - korrigering av tidigare offentliggjort pressmeddelande beträffande garanternas antal tecknade aktier

MedicPens företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolaget korrigerar tidigare information på grund av felaktig rapportering från förvaltare.


Dansk nationell TV och radio har publicerat inslag om MedicPens produkt och medicinhanteringssystem

Danska nationella medier publicerade igår kväll och nu på morgonen TV- och radioinslag om det världsunika medicinhanteringssystem som MedicPen tillsammans med tre partners implementerar i kommuner på Nordjylland.Intervju med Sigrun Axelsson, styrelseordförande MedicPen AB

MedicPen genomför nu en rad åtgärder för att vända utvecklingen och göra bolaget och dess unika teknik framgångsrikt. Styrelseordförande Sigrun Axelsson har lång erfarenhet inom medicinteknikbranschen och berättar om MedicPens nysatsningar och framtidsplaner.


Medimi®Smart placeras ut hos patienter

TIM-kommunerna i Danmark beslutade igår tisdag att de första Medimi®Smart ska placeras ut hos patienter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: