Delårsrapport Q3 2018

Sammanfattning av Q3 2018

20180701 - 20180930 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 464 059 SEK (3 084 071 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
 • Soliditeten per den 30 september 2018 uppgick till 82% (41%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2018

 •  Den 1 augusti meddelade bolaget att testerna i Danmark fortgick men med en förändrad tidplan. I pressmeddelandet angavs skälen till förseningen till exempel att det fanns svagheter i bolagets produkt Medimi®Smart, att utbildningsmaterial och manualer behövde revideras, etc.
 •  Den 31 augusti meddelade MedicPen att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma om högst 56 293 435 nya aktier till ett pris om 0,35 kronor per aktie, motsvarande 19 702 702 kronor. Vidare meddelades att bolaget erhållit garantier om 80 procent av emissionssumman, motsvarande 15,76 miljoner kronor.
 •  Den 17 september meddelade bolaget att Svenska Patent- och registreringsverket beviljat patent på MedicPens läkemedelsdispenser Medimi®Smart.
 •  Händelser efter utgången av kvartal tre 2018
 •  Den 10 oktober meddelade bolaget att företrädesemissionen inleddes.
 •  Den 10 oktober skickade bolaget en uppdatering där det framgick att tester pågick på ett så kallat "hjemmeplejekontor". Vidare framhölls att målsättningen om att100 Medimi®Smart skall vara utplacerade hos patienter i januari/februari 2019 kvarstod samt att målsättningen var att 700 Medimi®Smart ska användas av patienter 2021/2022. Vidare meddelade bolaget i uppdateringen att ytterligare en patentansökan lämnats in, denna gång gällande en nyutvecklad kassett till Medimi®Smart.
 •  Den 17 oktober meddelade bolaget att TIM-kommunerna publicerat ett nyhetsbrev rörande samarbetsprojektet på Nordjylland som MedicPen ingår i.
 •  Den 22 oktober meddelades att MedicPens VD, Fredrik Westman, förvärvat 1 550 000 teckningsrätter motsvarande 775 000 aktier samt att Westman avsåg att nyttja cirka 100 000 teckningsrätter som tilldelats hans företag.
 •  Den 22 oktober meddelade MedicPen att man tillsammans med Zenit Design tagit fram ett koncept för att produktionsanpassa Medimi®Smart för volymproduktion och som ett resultat av detta kan produktionskostnaderna sänkas.
 •  Den 24 oktober meddelade bolaget att TIM-kommunerna beslutat att de första Medimi®Smart ska placeras hos patient i Aalborg på Nordjylland och att testprojektet därmed går in en tredje fas. Det framgick av pressmeddelandet att i nästa steg ska Medimi®Smart placeras hos patienter i Hjörring och Vesthimmerland.
 •  Den 25 oktober publicerade bolaget en intervju med MedicPens styrelseordförande Sigrun Axelsson.
 •  Den 31 oktober meddelade bolaget att företrädesemissionen var genomförd och att teckningsgraden var 61,79 procent och 80 procent efter garantiåtaganden. Vidare framgick det av pressmeddelandet att företrädesemissionen tecknades till 15,76 miljoner kronor före emissionskostnder.
 •  Den 16 november meddelade MedicPen att dansk nationell TV och radio publicerat inslag om Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som testas i kommuner i Danmark.
 •  Den 19 november meddelade bolaget att den genomförda nyemissionen är genomförd och registrerad. Vidare korrigerades en uppgift från tidigare pressmeddelande. Korrigeringen innebär att garanterna får teckna färre aktier i jämförelse med vads om framgick av ett pressmeddelande som skickades 31 oktober.

Tidpunkter för ekonomisk information                       

2019-02-21 Bokslutskommuniké

2019-03-27 Publicering av årsredovisning

2019-04-10 Årsstämma

2019-05-03 Delårsrapport Q1 2019

2019-08-22 Halvårsrapport

2019-11-21 Delårsrapport Q3 2019

VD har ordet

I skrivande stund har de första Medimi®Smart placerats ut hos patienter i kommuner på Nordjylland. Vi är mycket nöjda med resultaten hittills. MedicPen har förberett sig minutiöst för nästa steg i TIM-processen, nämligen uppskalningen till 100 Medimi®Smart efter nästkommande årsskifte. Vi är redo att leverera.

Ju längre TIM-projektet i Danmark pågår desto större möjligheter har vi att bearbeta fler kommuner och regioner både i Danmark och i Sverige. Alla de kommuner som tidigare betraktat testerna från sidan kan nu se framstegen och därmed förbättras möjligheterna att sälja Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet till fler.

Resultaten som vi hittills uppnått är inte bara användbara i Danmark. Vi kommer såklart att använda resultaten från TIM-projektet i våra kontakter med svenska kommuner och på andra marknader som hittills visat intresse för projektet. Vi kan på goda grunder anta att vi därför kan förvänta oss fler projekt och även försäljning under nästkommande år.

Att resultaten från TIM-projektet har förbättrats avsevärt sedan början av året kommer att visa sig i MedicPens resultaträkning. Bolagets kostnader har minskat i takt med att vi kommit till rätta med de problem som uppstod i början av årets två första kvartal vilket innebär att vi skurit ned rejält på kostnaderna för teknikkonsulter. Vidare har inköp och produktion av de första 100 Medimi®Smart genomförts vilket naturligtvis också påverkat resultatet. Som ett resultat av den planerade produktionsanpassningen kommer produktionskostnaden att minska framöver vilket är mycket glädjande.

Bolaget genomförde under hösten en nyemission som inbringade cirka 12,1 miljoner kronor efter emissionskostnader. Detta motsvarar 80 procent efter garantiåtaganden. Vi uppnådde förvisso inte målsättningen om 100 procents teckningsgrad men kapitalet möjliggör för bolaget att ta ytterligare steg framåt så att vi kan visa marknaden att vi är på rätt väg, att förutsättningarna de facto är goda för MedicPen att bli ett framgångsrikt och lönsamt tillväxtbolag inom några få år.

Samtidigt som vi har tagit stora kliv framåt i Danmark samt bearbetat svenska kommuner fortskrider arbetet i USA. Efter att ha anpassat Medimi®Smart till amerikanska förhållanden har vår partner startat arbetet med att finna presumtiva kunder, distributörer och samarbetspartners. Vi har goda förhoppningar om framgångar i USA men samtidigt kräver en introduktion en stor portion försiktighet.

Faktum är att varje kvartal hittills har varit spännande och givande för mig, såväl ur positivt som negativt hänseende. Ibland har vi tagit ett steg framåt och två bakåt, ibland två framåt och ett steg bakåt. Men med de senaste månadernas resultat i bagaget känns det mycket positivt. Förutsättningarna är mycket goda när vi nu i allt större utsträckning kan fokusera på att bearbeta andra marknader, regioner och kommuner.

Fredrik Westman, VD MedicPen AB

Nerladdningsbara filer

MedicPen framträder inför dansk ambassadpersonal

Danska utrikesministeriet har bjudit in MedicCare, vilket består av MedicPen och vår samarbetspartner CareConsult A/S, att presentera Medimi®Smart och det medicinhanteringssystem som just nu testas i nio kommuner på Nordjylland. Presentationen sker inför ambassadpersonal från 35 ambassader som har i uppgift att knyta ihop danska "sundhedslösningar" med marknader runt om i världen.


EFN Ekonomikanalen har publicerat TV-inslag om MedicPen

EFN Ekonomikanalen har publicerat ett TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget spelades in i den digitala visningslägenheten i Landskrona.Delårsrapport Q1 2019 MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

Sammanfattning av Q1 2019

20190101 - 20190331 

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 849 SEK (2 608 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 929 712 SEK (4 146 565 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.03 SEK (0,04 SEK)
 • Soliditeten per den 31 mars 2019 uppgick till 91% (93%)

* Beräknat utifrån 157 624 012 antal aktier


Kommuniké från årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Igår, den 10 april 2019, hölls årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


MedicPen startar tester av Medimi®Smart tillsammans med Lunds kommun - digitalt medicinhanteringssystem ska ge mer tid till omsorg

MedicPen startar i samarbete med Lunds kommun tester av ett i Sverige helt nytt medicinhanteringssystem - läkemedelsdispensern Medimi®Smart. Testerna inleds i april i år och syftar till att ge kommunen bättre underlag för framtida val av medicinhanteringssystem med målet att frigöra resurser till vård och omsorg.Uppdatering från MedicPen

Resultaten från den pågående testfasen är mycket lovande. Medimi®Smart dispenserar enligt den kvantitativa målsättningen som satts upp. I veckan har 12 Medimi®Smart skickats till Falck i Danmark vilket innebär att MedicPen fram tills idag levererat närmare 80 Medimi®Smart.


Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart

Det svenska Patent- och registreringsverket har godkänt MedicPens ansökan om patent på Medimi®Smart. Patentet omfattar flera olika funktioner i Medimi®Smart. Samma patentansökan behandlas för närvarande av det amerikanska patentverket.


Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted