MedicPen 1 juli - 30 september 2017

Sammanfattning av delårsrapport 3 2017

20170701 - 20170930 (kvartal 3)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till  -3 084 071 SEK (2 641 577 SEK)
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0.04 SEK (0,03 SEK)
  • Soliditeten per den 30 september 2017 uppgick till 41% (92 %)

* Beräknat utifrån 84 130 600 antal aktier


Sista dag för handel med BTU den 22 november 2017

Företrädesemissionen som avslutades i oktober 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med MedicPen BTU (betald tecknad unit) är den 22 november 2017 och stoppdagen är den 24 november 2017. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 november 2017. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 beräknas till den 28 november 2017.


Uppdatering från MedicPen

Den tekniska utvecklngen av produkten är inne i sitt slutskede och en CE-märkt Medimi®Smart ska levereras till NOPII-kommunerna vid årsskiftet.


Företrädesemissionen fulltecknad och MedicPen tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

MedicPens företrädesemission, som genomfördes för introduktion i USA och utökade marknadsinsatser, avslutades den 18 oktober 2017 och är fulltecknad. Teckningsgraden upgår till hundra procent. MedicPen tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs MedicPen ytterligare mellan cirka 11,7 MSEK och cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader.


Idag inleds teckningstiden i MedicPens företrädesemission om cirka 28 MSEK

Idag den 4 oktober 2017 inleds MedicPens företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, för introduktion i USA och utökade marknadsinsatser. Fulltecknad nyemission tillför MedicPen initialt cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs MedicPen mellan cirka 11,7 MSEK och cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader. MedicPen har erhållit garantiåtagande om cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.  Även allmänheten har möjlighet att teckna i emissionen.


Offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

Styrelsen i MedicPen AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av units, som offentliggjordes den 22 september 2017. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 4 oktober 2017, publiceras härmed prospekt, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.medicpen.com) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).


Beslut om företrädesemission om cirka 28 MSEK för introduktion i USA och utökade marknadsinsatser

Den 21 september 2017 (efter AktieTorgets stängning) beslutade styrelsen i MedicPen AB (publ) ("MedicPen") - med stöd av bemyndigande från bolagsstämman - att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Fulltecknad nyemission tillför MedicPen initialt cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs MedicPen mellan cirka 11,7 MSEK och cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader. MedicPen har erhållit garantiåtagande om cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen.


NOPII och MedicCare har undertecknat avtal

NOPII och konsortiet MedicCare, där MedicPen ingår, har undertecknat upphandlingsavtalet och startar testfas.


NOPII och MedicCare skriver avtal - upphandlingen överklagas ej

Inget överklagande har inkommit till NOPII vilket innebär att upphandlingen därmed vinner laga kraft. NOPII och konsortiet MedicCare, där MedicPen ingår, har för avsikt att skriva kontrakt under innevarande vecka.


Konsortiet MedicCare har vunnit NOPII-upphandlingen

Styrgruppen för NOPII har utvärderat och godkänt två inkomna anbud. Konsortiet MedicCare där MedicPen ingår har vunnit upphandlingen. Om beslutet inte överklagas har parterna för avsikt att ingå ett avtal efter den 28 augusti då överklagandeperioden är över.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: