Bokslutskommuniké 2016

Januari-december 2016 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 116,3 MSEK (86,0)
  • EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (2,2)
  • Periodens resultat uppgick till 1,7 MSEK (-1,6)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK(-0,01)
  • Kassaflöde från den löp. verksamheten 4,2 (-1.7)

Oktober-december 2016 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 36,8 MSEK (22,4)
  • EBITDA uppgick till 7,5 MSEK (1,2)
  • Periodens resultat uppgick till -3,3 MSEK (-0,1)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,00 SEK(-0,00)

Ord från VD Andreas Skiöld:

Bästa resultatet i bolagets historia!

2016 var ett händelserikt år för Medica Clinical Nord. I och med förvärvet av Natumin Pharma AB stärktes bolagets organisation samt att bolagets portfölj med starka varumärken och distributionsnätverk kompletterades med en egen produktionsanläggning, patentportfölj och en forsknings- och utvecklingsavdelning.

Det är oerhört glädjande att vi når ett EBITDA resultat för 2016 på 17,3 mkr jämfört med 2,2 mkr motsvarande period fg år. Detta är det bästa helårsresultatet i Medica Nords historia.

Under året har vi fokuserat på att fortsätta bygga starka varumärken, vilket medfört att vi nu är ett väl positionerat bolag med starka varumärken och ett väl utvecklat distributionsnätverk. Organisationen är förberedd på tillväxt framöver och vi utvärderar löpande förvärv av nya varumärken eller hela verksamheter.

Balans Plus har avyttrats under året och alla värden avseende varumärket Aptiless har skrivits bort under året. Totalt har detta tillsammans med lagernedskrivningar haft en negativ resultateffekt med totalt 2,5 mkr under 2016. Vi har utöver detta gjort en nedskrivning med 3,0 mkr av goodwill hänförlig till varumärket Velloflex. Under 2016 har försäljningen av Velloflex-produkter inte levt upp till våra förväntningar. Vi beslutade därför att under hösten 2016 påbörja en ny marknadssatsning för att öka försäljningen. Beroende på utvecklingen av Velloflex under 2017 kan ytterligare nedskrivningar bli aktuella.

Ett antal produkter baserade på vår patentportfölj kommer nå marknaden under 2017. Vår fotkräm lanseras av CCS Healhtcare under varumärket Foot Pro och en första leverans av produkten skedde i januari 2017. Utöver detta kommer Omega Pharma lansera en produkt baserat på vår patentplattform under eget varumärke i Europa. Vi har produkt- och tillverkningsrättigheterna för båda dessa produkter. Första leverans till Omega Pharma beräknas till april 2017.

Vår befintliga patentplattform är bred och det finns ett antal olika användningsområden. Vi har identifierat områden där vi ser möjligheter att licensera ut delar av patenten som ligger utanför bolagets strategi och fokusområde. En sådan affär genomfördes under fjärde kvartalet med ett större internationellt läkemedelsbolag. Vi kommer att öka fokus på att kommersialisera patentplattformen samt att komplettera med nya patent. Det finns en stor omsättnings- och resultatpotential i detta, men den kan variera över tid. För att minska effekten av fluktuationer i omsättning och resultat har styrelsen beslutat att vi från och med 2017 rapporterar halvårsvis.

Under fjärde kvartalet har tilläggsköpeskilling utbetalats med 2 mkr till säljarna av Natumin Pharma AB.

Kommande rapportdatum
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Halvårsrapport 2017 25 augusti 2017        
Bokslutskommuniké 2017 26 februari 2018

Jönköping, 27 februari 2017

För ytterligare information kontakta
Andreas Skiöld
andreas@medicanord.se

Medica Clinical Nord Holding AB (publ)
Östra Storgatan 20
553 21 Jönköping, Sweden 

ir@medicanord.se
www.medicanord.se

Disclaimer
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Medica Clincal Nord Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2017. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Bokslutskommuniké 2016


Delårsrapport Q3 2016


Delårsrapport Q2 2016


Årsredovisning 2015


Delårsrapport Q1 2016


Bokslutskommuniké 2015


Delårsrapport Q3 2015


Delårsrapport Q2 2015


Årsredovisning 2014


Delårsrapport Q1 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär