Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MCN"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 Oktober 2016 kl. 10.30 på Medicas kontor, Östra Storgatan 20 i Jönköping.

Anmälan

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 oktober, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 19 oktober per e-post till info@medicanord.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Biträde
Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Antal aktier och röster
Antalet aktier och röster i Bolaget är 372 289 277 stycken.

Förslag till dagordning
Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning:

1.   Öppnande av årsstämman och val av ordförande.

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.   Godkännande av dagordning.

4.   Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.

5.   Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.   Val av styrelseledamöter

7.   Årsstämmans avslutande.

Styrelsen
Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

Beslutsförslag

Punkten 6

Valberedningens förslag till ny styrelse är, Kenth Åke Jönsson, Ebba Lindsö, Tom Johnsson, Lars Kärnerud, Thomas Hedner och Jakob Johansson.

Thomas Hedner.
Professor (MD och PhD) samt ekonom (MBA)
Professor i klinisk farmakologi vid Göteborgs Universitet vid enheten för innovation och entreprenörskap.
Thomas har grundat flera biomedicinska start-ups såsom Blood Pressure AB, DuoCort AB och Laccure AB
Thomas är styrelseledamot i KaroPharma AB samt styrelseordförande i Medical Manual Europé AB

Jakob Johansson
VD, Medica Clinical Nord Holding AB

Bengt Johansson lämnar sin plats i styrelsen och fokusera helt på Medica Nords affärsutveckling i sin roll som Business Development Manager.

Mats Olsson lämnar sin plats som styrelsesuppleant.

Nytt treårigt exportavtal

läkemedelsföretag för MENA-området som innebär en stark exporttillväxt de kommande åren avseende delar av Natumin Pharmas produktportfölj inom fot- och hudvårdsområdet.


Kommuniké extra bolagsstämma december 2017, Medica Clinical Nord Holding

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Jönköping idag den 15 december 2017 fattades följande beslut:


Förändringar i styrelsen

Styrelsen för Medica Nord Holding AB (publ) har under helgen av Ebba Lindsö meddelats att hon av avgår ur bolagets styrelse.


Medica Clinical Nord Holding Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Januari-december 2016 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 116,3 MSEK (86,0)
 • EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (2,2)
 • Periodens resultat uppgick till 1,7 MSEK (-1,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK(-0,01)
 • Kassaflöde från den löp. verksamheten 4,2 (-1.7)

Utlicensierar del av paten till internationellt läkemedelsbolag

Ambria Dermatology AB, ett bolag inom Medica Clinical Nord-koncernen har ett avtal med ett större internationellt läkemedelsföretag avseende en exklusiv utlicensering av en ytterst liten del av patentplattformen som ligger utanför bolagets strategi och fokusområde. För detta har bolaget erhållit en engångsbetalning som fungerar som fast ersättning över resten av patentets livstid om cirka 13 år.


Kvartalsrapport 3 2016

Delårsrapport 1 juli-30 september (Q3) 2016

Juli-september 2016 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 30,0 MSEK (20,6)
 • EBITDA uppgick till 4,9 MSEK (2,5)
 • Periodens resultat uppgick till 2,8 MSEK (1,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,0077 SEK(0,0056)
 • Kassaflöde från den löp. verksamheten 6,2 (-1.0)

Viktigare händelser i koncernen under Q3 2016

 • Start för produktion av egna varumärken i den egna fabriken.
 • Medica Nords dotterbolag Natumin Pharma AB har sålt en läkemedelsregistrering (MAH) avseende produkten Ecomer i Polen. I samband med detta har bolaget kommit överens om ett treårigt exklusivt tillverkningsavtal av produkten. Detta innebär att bolaget fått en intäkt under Q3 hänförlig till detta. Det som är mest betydelsefullt för bolaget är att bolaget stärker sin närvaro i Polen och ökar beläggningen i den egna fabriken.

Utser ny verkställande direktör

Jakob Johansson har på egen begäran bestämt sig för att lämna VD-posten i företaget men kommer att arbeta vidare i styrelsen.


Kommuniké extra bolagsstämma 26 oktober 2016

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Stockholm idag den 26 oktober 2016 fattades följande beslut:


Säljer läkemedels- och varumärkesregistrering avseende den polska marknaden

Medica Nords dotterbolag Natumin Pharma AB har sålt en läkemedels- och varumärkesregistrering avseende Ecomer för den polska marknaden. I samband med detta har bolagen slutit ett treårigt exklusivt tillverkningsavtal av produkten. Detta innebär att Medica Nord stärker sin närvaro i Polen.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MCN"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 Oktober 2016 kl. 10.30 på Medicas kontor, Östra Storgatan 20 i Jönköping.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted