MaxFASTIGHETER tillträder fastigheter och genomför riktad nyemission av aktier

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") offentliggjorde den 20 december 2018 att Bolaget ingått en bytesaffär med NP3 Fastigheter AB ("NP3") samt att Bolaget skulle genomföra en riktad nyemission av aktier till NP3.

MaxFASTIGHETER har idag tillträtt fastigheterna Arvika Sargen 3, Arvika Silon 3, Arvika Blästern 2, Hagfors Grinnemo 1:180, Hagfors Neken 7, Filipstad Västerängen 23, Säffle Säffle 6:50, Torsby Vasserud 3:10, Karlstad Lerum 1:20, Sunne Brårud 1:120 och Sunne Skäggeberg 15:72, vilka Bolaget förvärvade från dotterbolag till NP3 i bolagsform.

MaxFASTIGHETER har även idag avträtt fastigheten Sundsvall Ljusta 7:9 som Bolaget avyttrat till NP3, genom NP6 Förvaltning AB, i bolagsform.

Förvärven och avyttringen ovan var villkorade av varandra. MaxFASTIGHETER har finansierat nettoköpeskillingen till NP3 genom nya banklån och tillgängliga likvida medel, samt genom revers och kvittningsemission enligt nedan.

Vid avtalens ingående beslutade styrelsen i MaxFASTIGHETER, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en riktad nyemission av högst 1 426 849 nya aktier, riktad till NP3. Enligt beslutet skulle emissionen ske till en teckningskurs om 30 kronor per aktie och ha en teckningstid till och med den 29 mars 2019. NP3 skulle vidare ha rätt att betala aktierna genom kvittning av NP3:s fordran på MaxFASTIGHETER enligt ovannämnda revers.

NP3 har idag tecknat sig för och blivit tilldelad 1 426 849 nya aktier i MaxFASTIGHETER, varvid kvittning av ovannämnda revers har skett. Den sammanlagda teckningskursen är 42 805 470 kronor. NP3 blir härmed ägare till 8,9 procent av samtliga aktier och röster i MaxFASTIGHETER. Det totala antalet aktier och röster i MaxFASTIGHETER uppgår efter emissionen till 16 000 000 stycken.

Eskilstuna den 15 februari 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl 15.00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.


Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020 kl. 13.00 på Bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.00.


Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har beslutat om en garanterad företrädesemission av hybridobligationer om cirka 227 MSEK samt 5 411 020 teckningsoptioner

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 14 februari 2020, beslutat om en garanterad nyemission av units bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner ("Unit") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 42 SEK per Unit. Företrädesemissionen kommer genom hybridobligationer att tillföra Bolaget cirka 227 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 227 MSEK. Företrädesemissionen görs i syfte att finansiera ytterligare fastighetsförvärv och att investera i befintlig projektverksamhet.

Anna Qviberg Engebretsen föreslås väljas in som ny styrelseledamot på den extra bolagsstämman som ska behandla Företrädesemissionen.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland AB innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.
MaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019

Januari-september

  • Intäkterna ökade med 33 procent till 103 mkr (77).
  • Driftöverskottet ökade med 39 procent till 81 mkr (58).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 39 mkr (28) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 2,24 kr (1,94).
  • Periodens resultat ökade med 117 procent till 72 mkr (33), en ökning motsvarande 2,07 kr per aktie.
  • Uthyrbar area har ökat med 38 procent till 179 795 kvm (130 387).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94,4 procent (90,2).
  • Fastighetsvärdet har ökat till 2 156 mkr (1 495).

Valberedning inför MaxFastigheters årsstämma 2020

Vid MaxFastigheter i Sveriges årsstämma den 7 maj 2019 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2020 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarna.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Linköping

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Linköping AB innehållande fastigheten Prisuppgiften 2 i Linköpings kommun.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär