MaxFASTIGHETER tecknar aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av fastighetsägande bolag

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER") offentliggjorde den 20 februari 2019 att MaxFASTIGHETER tecknat en avsiktsförklaring med Brobryggen Intressenter AB ("Säljaren") avseende överlåtelse från Säljaren till MaxFASTIGHETER av samtliga aktier i Brofastigheten AB ("Bolaget"). Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Upplands-Bro Klöv och Lilla Ullevi 1:12 ("Fastigheten"). 

MaxFASTIGHETER har nu tecknat aktieöverlåtelseavtal med Säljaren avseende överlåtelse av samtliga aktier i Bolaget. Fastigheten har en uthyrningsbar area om ca 18 244 kvadratmeter, en årlig hyresomsättning om ca 22,0 miljoner kronor, hyresintäkter fördelade på 14 hyresavtal och 13 olika hyresgäster samt en genomsnittlig återstående löptid för hyresavtalen om ca 3,5 år. Fastigheten genererar fulla hyresintäkter på tillträdesdagen. Tillträde är planerat till den 29 april 2019.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i Bolaget är ca 139,9 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet är ca 202 miljoner kronor. MaxFASTIGHETER ska, villkorat av erforderligt emissionsbeslut från MaxFASTIGHETER:s bolagsstämma, äga rätt att delbetala köpeskillingen för aktierna i Bolaget genom nyemitterade aktier i MaxFASTIGHETER till ett värde om 80,0 miljoner kronor. Teckningskursen för de nya aktierna ska motsvara den volymviktade sista betalkursen på Nasdaq First North under de tio handelsdagarna som närmast föregår emissionsbeslutet. Med anledning därav kommer MaxFASTIGHETER att inom kort kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Eskilstuna den 7 mars 2019 

MaxFASTIGHETER i Sverige AB
(publ)

För mer information vänligen
kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 mars 2019 kl 08.30 CET. 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.seMaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 33 procent till 103 mkr (77).
 • Driftöverskottet ökade med 39 procent till 81 mkr (58).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 39 mkr (28) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 2,24 kr (1,94).
 • Periodens resultat ökade med 117 procent till 72 mkr (33), en ökning motsvarande 2,07 kr per aktie.
 • Uthyrbar area har ökat med 38 procent till 179 795 kvm (130 387).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 94,4 procent (90,2).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 156 mkr (1 495).

Valberedning inför MaxFastigheters årsstämma 2020

Vid MaxFastigheter i Sveriges årsstämma den 7 maj 2019 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2020 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarna.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Linköping

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Linköping AB innehållande fastigheten Prisuppgiften 2 i Linköpings kommun.
MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Malung

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Malung AB innehållande fastigheten Mobyarna 5:9 i Sälen-Malungs kommun.MaxFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

 • Intäkterna ökade med 24 procent till 66,1 mkr (53,1).
 • Driftöverskottet ökade med 28 procent till 50,3 mkr (39,3).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 21,3 mkr (18,9).
 • Periodens resultat ökade med 134 procent till 47 mkr (20,0), en ökning motsvarande 1,43 kr per aktie.
 • Uthyrbar area har ökat med 42 procent till 179 643 kvm (126 295 kvm).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 94,6 procent (92,5).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 016 mkr (1 438).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär