MaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 33 procent till 103 mkr (77).
 • Driftöverskottet ökade med 39 procent till 81 mkr (58).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 39 mkr (28) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 2,24 kr (1,94).
 • Periodens resultat ökade med 117 procent till 72 mkr (33), en ökning motsvarande 2,07 kr per aktie.
 • Uthyrbar area har ökat med 38 procent till 179 795 kvm (130 387).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 94,4 procent (90,2).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 156 mkr (1 495).

VD har ordet

Sammantaget har såväl årets första nio månader som det tredje kvartalet varit bra. MaxFastigheter levererar ett starkt resultat i kombination med positiva förvärv och högt affärstempo.

MaxFastigheter äger 44 fastigheter på 26 orter till en uthyrbar yta om 179 643 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,156 mdr kronor och har ökat med 44 procent från föregående år. Vi har få vakanser och uthyrningsgraden ligger på 94,4 procent. De vakanser vi har finns det pågående diskussioner kring och vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning.

Under årets tre första kvartal ökade intäkterna med 33 procent till 103 mkr och driftöverskottet med 39 procent till 81 mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 39 mkr vilket per aktie är 2,24 kr. En ökning med 15,46 procent samtidigt som vi tillfört bolaget närmare 4,1 miljoner aktier genom de två apportemissioner vi utfört under året. Periodens resultat ökade samtidigt med 117 procent till 72 mkr, en ökning motsvarande 2,07 kronor per aktie.

Efter kvartalets utgång utfördes en riktad nyemission till Investment AB Öresund. Öresund blir ägare till ca 14 procent av samtliga aktier. Vi har i och med detta fått en stark finansiell aktör som största ägare i bolaget. Det är något vi tidigare saknat och det tillsammans med den kvalitetsstämpel det sätter på bolaget bådar gott inför framtiden och kommande kapitalanskaffningar.

Vi har totalt sett en mycket stabil verksamhet som uppvisar hög lönsamhet. Detta kryddat med våra intressanta utvecklingsprojekt och kommande förvärv ger en trygg och spännande framtid. Jag ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året.

Håkan Karlsson, vd

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 09.00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

MaxFASTIGHETER offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter") offentliggjorde den 19 december 2019 att styrelsen beslutat om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 227 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). Den 14 februari 2020 godkände den extra bolagsstämman i MaxFastigheter styrelsens beslut om Företrädesemissionen. MaxFastigheter meddelar idag, den 18 februari 2020, att prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på MaxFastigheters hemsida, www.maxfastigheter.se, samt på DNB:s hemsida www.dnb.se/emission. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.
MaxFASTIGHETER Bokslutskommuniké 2019

 • Intäkterna ökade med 31 procent till 145 Mkr (111).
 • Driftöverskottet ökade med 41 procent till 112 Mkr (80).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 57 Mkr (44) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 3,13 kr (3,00).
 • Periodens resultat ökade med 163 procent till 104 Mkr (40), en ökning från 2,72 till 5,70 kr per aktie.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 14,4 procent (7,0).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 95,0 procent (91,5).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 315 Mkr (1 552) vilket innebär en ökning med 49 procent under 2019.


Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020 kl. 13.00 på Bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.00.


Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har beslutat om en garanterad företrädesemission av hybridobligationer om cirka 227 MSEK samt 5 411 020 teckningsoptioner

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 14 februari 2020, beslutat om en garanterad nyemission av units bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner ("Unit") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 42 SEK per Unit. Företrädesemissionen kommer genom hybridobligationer att tillföra Bolaget cirka 227 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 227 MSEK. Företrädesemissionen görs i syfte att finansiera ytterligare fastighetsförvärv och att investera i befintlig projektverksamhet.

Anna Qviberg Engebretsen föreslås väljas in som ny styrelseledamot på den extra bolagsstämman som ska behandla Företrädesemissionen.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland AB innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär