MaxFASTIGHETER byter Certified Adviser till Arctic Securities

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") har ingått avtal med Arctic Securities AS, filial Sverige ("Arctic Securities") avseende tjänsten som Certified Adviser. Arctic Securities tillträder som Certified Adviser den 5 augusti 2019. Fram till dess kommer Erik Penser Bank att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget. 

Eskilstuna den 26 juli 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se MaxFASTIGHETER Bokslutskommuniké 2019

 • Intäkterna ökade med 31 procent till 145 Mkr (111).
 • Driftöverskottet ökade med 41 procent till 112 Mkr (80).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 57 Mkr (44) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 3,13 kr (3,00).
 • Periodens resultat ökade med 163 procent till 104 Mkr (40), en ökning från 2,72 till 5,70 kr per aktie.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 14,4 procent (7,0).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 95,0 procent (91,5).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 315 Mkr (1 552) vilket innebär en ökning med 49 procent under 2019.


Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020 kl. 13.00 på Bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.00.


Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har beslutat om en garanterad företrädesemission av hybridobligationer om cirka 227 MSEK samt 5 411 020 teckningsoptioner

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 14 februari 2020, beslutat om en garanterad nyemission av units bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner ("Unit") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 42 SEK per Unit. Företrädesemissionen kommer genom hybridobligationer att tillföra Bolaget cirka 227 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 227 MSEK. Företrädesemissionen görs i syfte att finansiera ytterligare fastighetsförvärv och att investera i befintlig projektverksamhet.

Anna Qviberg Engebretsen föreslås väljas in som ny styrelseledamot på den extra bolagsstämman som ska behandla Företrädesemissionen.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland AB innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.
MaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 33 procent till 103 mkr (77).
 • Driftöverskottet ökade med 39 procent till 81 mkr (58).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 39 mkr (28) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 2,24 kr (1,94).
 • Periodens resultat ökade med 117 procent till 72 mkr (33), en ökning motsvarande 2,07 kr per aktie.
 • Uthyrbar area har ökat med 38 procent till 179 795 kvm (130 387).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 94,4 procent (90,2).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 156 mkr (1 495).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär