Komplettering - MaxFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 JANUARI- DECEMBER 2018

Komplettering avser kontaktuppgifter för bolagets Certified Adviser.

 • Intäkterna ökade med 24 procent till 111,0 mkr (89,6).
 • Driftöverskottet ökade med 19 procent till 82,8 mkr (69,3).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 43,7 mkr (38,6).
 • EPRA NAV uppgick till 43,1 kr/aktie (41,5).
 • Eget kapital uppgick till 39,5 kr/aktie (37,9).
 • Börskursen uppgick till 29,3 kr (25,8) efter en uppgång på 14 procent.
 • Belåningsgraden uppgick till 59,8 procent (58,1).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91,5 procent (90,6).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 20,8 mkr (16,9 mkr) vilket innebär 1,43 kr (1,16) per aktie före utspädning och 1,30 kr efter utspädning.

Händelser efter periodens utgång
Under Q1 2019 genomförs en bytesaff är med NP3 Fastigheter med en riktad nyemission av aktier. MaxFastigheter förvärvar fastigheter i Säffl e, Arvika, Hagfors, Filipstad, Torsby, Karlstad och Sunne som tillsammans har en uthyrningsbar area om 30 900 kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om 17,7 mkr. NP3 Fastigheter erhåller som delbetalning, utöver fastigheten Sundsvall Ljusta 7:9, aktier i MaxFastigheter genom en riktad nyemission. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 157,4 mkr.

VD HAR ORDET
Förvaltningsmässigt har vi ett starkt år bakom oss. Förvaltningsresultatet uppgår till 43,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 13 procent i jämförelse med samma period i fjol.

MaxFastigheter äger 33 fastigheter på 19 orter till en uthyrbar yta om 133 999 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till närmare 1,6 mdr kronor och har ökat med 14 procent från föregående år. Uthyrningsgraden har stärkts under året och uppgick till 91,5 procent (90,6), och jag är övertygad om att uthyrningsgraden kommer att stärkas ytterligare under 2019. Vi har ett tydligt fokus på tillväxt och en organisation som sätter hyresgästen i centrum.

Vår projektutveckling har ännu ett bra år bakom sig. Under 2018 färdigställde vi våra två stora projekt i Gävle och Karlstad. Vi har totalt investerat 163 mkr i egenutvecklade fastighetsprojekt. Hyresgästerna flyttade in under Q4 vilket innebär att resultatpåverkan i och med dessa investeringar är liten under 2018. Färdigställandena kommer förbättra vårt resultat avsevärt under 2019.

Projektutvecklingen kommer fortsätta under 2019. Vi har redan påbörjat etapp 2 i Karlstad vilket kommer innebära att vi tillför mer yta inom lokaltyperna kontor och livsmedel till portföljen. Totalt avser hela etappen ca 9 300 kvm uthyrbar yta och den skall stå färdig till Q1-2020. Investeringen uppgår till närmare 200 mkr.

I Eskilstuna har vi två kommande projekt, Rondellen och Kjula Logistikpark. Båda projekten ser lovande ut och ett antal hyresgäster är tecknade. Byggnaden i logistikparken skall stå färdig under senare delen av året och innebär en investering på ca 43 mkr. Arbetet med uthyrning pågår för fullt i Rondellen och vi hoppas inom kort kunna meddela hyresgäster. Allt ser mycket positivt ut och efter färdigställande kommer kvaliteten på bolagets fastighetsportfölj höjas ytterligare i form av långa hyresavtal, lättförvaltade, nya och fina fastigheter.

Under senare delen av 2018 genomförde vi en bytesaffär med NP3. Affären innebär att vi tillträder elva fastigheter och avyttrar en. Detta paket kommer innebära ett ordentligt tillskott till kassaflödet och stärker samtidigt vår regionala positionering i Mellansverige. Tillträde kommer ske under februari 2019. I och med affären får vi även en ny stark delägare till bolaget. NP3 får en delbetalning i form av aktier till ett värde av ca 43 mkr och det är med stolthet som vi hälsar NP3 välkomna som delägare. Det känns som ett mycket positivt kvitto att en stark aktör på marknaden tar klivet in som stor delägare i MaxFastigheter.

MaxFastigheter uppvisar en god intjäningsförmåga på årsbasis. Då bolaget har vuxit snabbt och kontinuerligt har vi inte med oss hela driftnettot från de fastigheter som tillträtts/färdigställts under året i resultaträkningen för 2018. Intjäningsförmågan säger därför mer om kraften och möjligheterna i beståndet. Intjäningen beräknas fortsätta att öka, till största delen tack vare förvärvade fastigheter, men även genom positiv nettouthyrning.

Med det starka 2018 i ryggen och vår ständiga strävan att utvecklas och bli bättre, ska vi fortsätta leverera ett ökat kassaflöde och en attraktiv avkastning till våra aktieägare även under 2019.

Håkan Karlsson, vd
Eskilstuna, februari 2019

KALENDARIUM
Årsredovisning 2018 2019-04-15
Bolagsstämma 2018 2019-05-07
Delårsrapport Q1 2019 2019-05-07
Delårsrapport Q2 2019 2019-07-09
Delårsrapport Q3 2019 2019-11-05
Bokslutskommuniké 2018 2020-02-14

Rapporten i sin helhet bifogas.

Eskilstuna den 15 februari 2019

STYRELSEN I MAXFASTIGHETER AB (PUBL)

KONTAKT

HÅKAN KARLSSON, VD
hakan.karlsson@maxfastigheter.se
+46 70 618 24 61

MAGNUS FÄLT, VICE VD & FASTIGHETSCHEF
magnus.falt@maxfastigheter.se
+46 70 618 24 60

GUNILLA ARBELL ÖSTVIK, CFO
gunilla.arbellostvik@maxfastigheter.se
+46 70 618 24 19

MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL)
Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla
Organisationsnummer: 556937-5487
Mer information finns på www.maxfastigheter.se
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB, +46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se


Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020 kl. 13.00 på Bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.00.


Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har beslutat om en garanterad företrädesemission av hybridobligationer om cirka 227 MSEK samt 5 411 020 teckningsoptioner

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 14 februari 2020, beslutat om en garanterad nyemission av units bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner ("Unit") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 42 SEK per Unit. Företrädesemissionen kommer genom hybridobligationer att tillföra Bolaget cirka 227 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 227 MSEK. Företrädesemissionen görs i syfte att finansiera ytterligare fastighetsförvärv och att investera i befintlig projektverksamhet.

Anna Qviberg Engebretsen föreslås väljas in som ny styrelseledamot på den extra bolagsstämman som ska behandla Företrädesemissionen.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland AB innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.
MaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 33 procent till 103 mkr (77).
 • Driftöverskottet ökade med 39 procent till 81 mkr (58).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 39 mkr (28) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 2,24 kr (1,94).
 • Periodens resultat ökade med 117 procent till 72 mkr (33), en ökning motsvarande 2,07 kr per aktie.
 • Uthyrbar area har ökat med 38 procent till 179 795 kvm (130 387).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 94,4 procent (90,2).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 156 mkr (1 495).

Valberedning inför MaxFastigheters årsstämma 2020

Vid MaxFastigheter i Sveriges årsstämma den 7 maj 2019 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2020 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarna.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastighet i Linköping

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget D-Store i Linköping AB innehållande fastigheten Prisuppgiften 2 i Linköpings kommun.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär