MaxFASTIGHETER Bokslutskommuniké 2019

 • Intäkterna ökade med 31 procent till 145 Mkr (111).
 • Driftöverskottet ökade med 41 procent till 112 Mkr (80).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 57 Mkr (44) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 3,13 kr (3,00).
 • Periodens resultat ökade med 163 procent till 104 Mkr (40), en ökning från 2,72 till 5,70 kr per aktie.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 14,4 procent (7,0).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 95,0 procent (91,5).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 315 Mkr (1 552) vilket innebär en ökning med 49 procent under 2019.

VD har ordet

År 2019 har på många vis varit ett otroligt år för MaxFastigheter. Vi visar återigen ett starkt resultat, uthyrningsmässigt har vi skördat nya framgångar och bolagets projektutveckling fortsätter skapa betydande värde.

MaxFastigheter äger 46 fastigheter på 28 orter till en uthyrbar yta om 187 446 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 Mdr kronor och har ökat med 49 procent från föregående år. Vi har få vakanser och uthyrningsgraden ligger på 95,0 procent. Vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning. Vi har tydligt fokus på tillväxt och är en organisation som sätter hyresgästen i centrum.

FINANSIELL STYRKA
Vi har under året jobbat med finansiering av bolaget för att nå våra tillväxtmål. Under årets första halvår utförde vi två apportemissioner till ett värde av 123 Mkr och höjde samtidigt bolagets första obligation med 100 Mkr (till totalt 300 Mkr). Under andra halvåret gjordes en riktad emission till Investment AB Öresund på 93 Mkr och ytterligare en obligation emitterades om 200 Mkr. I november gick vi ut till marknaden med information om en kommande hybridobligation. Denna kommer att beslutas om på en Extra Bolagsstämma den 14:e februari. Obligationen är garanterad till fullo och kommer tillföra ytterligare 227 Mkr, före avdrag för emissionskostnader, som eget kapital, till bolaget. Bolaget har med dessa tillskott tryggat finansieringen och utvecklingen av bolaget för en tid framöver.

STARK RESULTATUTVECKLING
Under året ökade intäkterna med 30,9 procent till 145,3 Mkr och driftöverskottet med 40,8 procent till 112,1 Mkr. Här slår vår satsning på triple net hyresavtal igenom, där hyresgästerna står för sin egen drift, vilket visar sig genom det höga driftnettot. Överskottsgraden uppgår till fina 77,1 procent (71,7).

Förvaltningsresultatet uppgick till 57,2 Mkr vilket per aktie är 3,13 kr. En ökning med 30,8 procent samtidigt som vi tillfört bolaget närmare 7,1 miljoner aktier genom de tre emissioner vi utfört under året. Periodens resultat ökade samtidigt med 162,5 procent till 104,1 Mkr, en ökning motsvarande 2,98 kronor per aktie. Det är en styrka på marknaden att vi trots relativt stora stamemissioner under året visar att bolagets siffror håller ihop och förbättras avsevärt mot föregående år.

POSITIV PROJEKTUTVECKLING
Under 2019 har vi arbetat vidare med Etapp 2 i Fanfarenprojektet i Karlstad, där första hyresgästerna flyttar in och öppnar under Q1 2020. Totalt avser hela etappen 9 300 kvm uthyrbar yta och ICA och Restaurang Efendys är först ut. Investeringen uppgår totalt till närmare 200 Mkr. I Eskilstuna har vi två pågående projekt, etapp 1 i Skiftinge och ett restauranghus strax utanför staden i Kjula Logistikpark. Samtliga projekt färdigställs under 2020 och kommer förbättra vårt resultat avsevärt. Vi har under året totalt investerat 211 Mkr i egenutvecklade fastighetsprojekt. Projektutvecklingen kommer fortsätta under 2020 då den tillför bolaget ytterligare kvalitet till fastighetsportföljen i form av långa hyresavtal och lättförvaltade nya, fina fastigheter.

FRAMTIDEN
Vi har totalt sett en mycket stabil verksamhet som uppvisar hög lönsamhet. Detta kryddat med våra intressanta utvecklingsprojekt och kommande förvärv ger en trygg och spännande framtid. För att öka resultatet krävs att vi fortsätter investera men vi köper fortfarande inte för köpandets skull. Vi ska, även fortsättningsvis, vara noggranna och selektera våra förvärv. Med det sagt ser jag, tillsammans med mina kollegor, fram mot en fortsatt bra utveckling under 2020.

Eskilstuna den 14 februari 2020

Håkan Karlsson, vd

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

MaxFASTIGHETER offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter") offentliggjorde den 19 december 2019 att styrelsen beslutat om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 227 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). Den 14 februari 2020 godkände den extra bolagsstämman i MaxFastigheter styrelsens beslut om Företrädesemissionen. MaxFastigheter meddelar idag, den 18 februari 2020, att prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på MaxFastigheters hemsida, www.maxfastigheter.se, samt på DNB:s hemsida www.dnb.se/emission. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.
MaxFASTIGHETER Bokslutskommuniké 2019

 • Intäkterna ökade med 31 procent till 145 Mkr (111).
 • Driftöverskottet ökade med 41 procent till 112 Mkr (80).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 57 Mkr (44) och förvaltningsresultat per aktie ökade till 3,13 kr (3,00).
 • Periodens resultat ökade med 163 procent till 104 Mkr (40), en ökning från 2,72 till 5,70 kr per aktie.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 14,4 procent (7,0).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 95,0 procent (91,5).
 • Fastighetsvärdet har ökat till 2 315 Mkr (1 552) vilket innebär en ökning med 49 procent under 2019.


Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020 kl. 13.00 på Bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.00.


Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har beslutat om en garanterad företrädesemission av hybridobligationer om cirka 227 MSEK samt 5 411 020 teckningsoptioner

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFastigheter" eller "Bolaget") har idag, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 14 februari 2020, beslutat om en garanterad nyemission av units bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner ("Unit") med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 42 SEK per Unit. Företrädesemissionen kommer genom hybridobligationer att tillföra Bolaget cirka 227 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 227 MSEK. Företrädesemissionen görs i syfte att finansiera ytterligare fastighetsförvärv och att investera i befintlig projektverksamhet.

Anna Qviberg Engebretsen föreslås väljas in som ny styrelseledamot på den extra bolagsstämman som ska behandla Företrädesemissionen.


MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheter i Karlstad

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat bolaget Släggan Fastigheter i Värmland AB innehållande fastigheterna Släggan 1 och 2 samt tillhörande tomträtt för Släggan 3 och 4 i Karlstad kommun.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär