Mavshack AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") offentliggör idag ett prospekt med anledning av den företrädesemission samt övertilldelningsoption som styrelsen i Mavshack beslutade om den 19 juni 2019 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2019. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21.9 MSEK före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 9 963 235 SEK  till 41 845 587,877  SEK. Emissionen omfattas till ca 80% av garantiåtaganden.

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på Mavshack's hemsida (mavshack.se.) samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (hagberganeborn.se).

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 26 november - 10 december 2019

Avstämningsdag: 22 november 2019

Sista dag inklusive teckningsrätter: 20 november 2019 (sista dagen då aktien handlas inklusive teckningsrätter).

Första dag exklusive teckningsrätter: 21 november 2019 (första dag aktien handlas exklusive teckningsrätter).

Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 22 november 2019 var aktieägare. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls fem (5) teckningsrätter. Det krävs sexton (16) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,22 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: 21,9 MSEK

Antal aktier i erbjudandet: 99 632 350 aktier

Handel med BTA: Från 26 november 2019 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Handel med TR: 26 november 2019 - 6 december 2019

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 26 november 2019 till och med den 10 december 2019.
Antal aktier innan emissionen uppgår till 318 823 526 st aktier och vid fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 418 455 876 st.

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Mavshack AB att tillföras cirka 21,9 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader med omkring 2 MSEK.

11 november 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Carlstedt, VD
Telefon: +46 8 124 517 9
ir@mavshack.com 

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 13:00 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Your IT och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Fortsatt ökning av efterfrågan för Mavshacks streamingtjänster - 216% ökning mot föregående år

Det är fortsatt hög efterfrågan på bolagets streamingtjänster och ökningstakten är fortsatt hög.


Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 30 juni 2020. Totalt var 73 582 773 röster av 568 465 876 (12,94 %) närvarande.


Förtydligande av tidigare lämnad information gällande Mavshacks Android-app

Mavshacks Android-app kommer att distribueras av ett nätverk som jobbar med förinstallerade appar via egen plattform. Syftet med samarbetet är att öka tillgången till appen på nya marknader. Initialt kommer Mavshacks Android-app att finnas på flera olika Androidmobiler på några av Mavshacks huvudmarknader, bland annat Mellanöstern, Storbritannien samt Italien.


Riktad emission registrerad

Mavshack AB's styrelse har baserat på mandat från den extra bolagsstämma den 3:e juni genomfört en riktad emission om 150 000 000 aktier till kursen 0,13 kr.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), 556721-5388 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted