Delårsrapport Q2 2018

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 015 983 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 7 425 360 kr hänförligt till obligationslånet.
  • Per 30 juni uppgick eget kapital till 3 479 318 kr.
  • Skulderna uppgick till 171 434 188 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 169 873 428 kr.
  • Bolagets soliditet var 1,99 %.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande kvartalsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Delårsrapporten för Matsorower AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr 2018-01-01 - 2018-06-30 2017-01-01 - 2017-06-30
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -193 042 -168 299
Resultat efter fin poster  -4 015 983 -4 624 344
Uppgifter på balansdagen:    
Balansomslutning 174 913 506 166 134 613
Soliditet %  1,99 2,88

Information om publicering av finansiella rapporter

Matsorower AB (publ) har för avsikt att publicera delårsrapport för Q3 den 28 oktober 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 13 juli 2018

Matsorower AB (publ)
Navid Rostam Khesal, vd

Denna information är sådan information som Matsorower AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Halvårsrapport 2017Bokslutskommuniké 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär