Mangold inleder samarbete med Kaptena

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") inleder ett samarbete med försäkringsförmedlaren Kaptena AB ("Kaptena") som syftar till att skapa bättre förutsättningar för ägarskap i onoterade värdepapper.

Kaptena har utvecklat en ägarform för onoterade värdepapper som fungerar som en depåförsäkring med en avkastningsskatt istället för en kapitalvinstskatt. Inom ramen för samarbetet med Mangold kommer Kaptena att göra oberoende värderingar av onoterade innehav och erbjuda kunderna ägarskap i en kapital- eller pensionsförsäkring hos Futur (tidigare Danica Pension), där Mangold tillhandahåller depåer och sköter administration.

För Mangold, vars största kundbas utgörs av mindre tillväxtbolag, och som idag även samarbetar med Futur inom andra områden, är samarbetet ett naturligt steg.

"Vi kan erbjuda de här kunderna en bra plattform och vår breda erfarenhet av att jobba med entreprenörer kan även vara ett stöd i andra avseenden. Vi har också många kunder redan idag med onoterade innehav som nu får möjlighet att genom Mangold göra Kaptena-värderingar på ett enkelt sätt. Vi ser därför det här samarbetet som ett mycket bra komplement till vårt befintliga utbud av tjänster", säger Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv.

Kaptena, som har drygt 1 000 kunder och värderar omkring 350 värdepapper, ser samarbetet med Mangold som en möjlighet för fler som investerar i onoterat att kunna välja hur de äger sina investeringar.

"Jag tycker att det är en rättvisefråga. De som investerar i onoterat ska kunna välja hur deras investeringarna ska beskattas, antingen med avkastningsskatt eller kapitalvinstskatt, precis som de som investerar i noterade värdepapper kan. Kaptenas samarbete med Mangold kommer även underlätta kapitalanskaffningen för onoterade bolag, vilket är något som efterfrågas i dessa coronatider för att kick-starta ekonomin igen", säger Kaptenas vd Jesper Strandberg.

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se, 076-677 40 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 30 juni i Mangolds lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.


Poströstning inför Mangolds årsstämma 30 juni

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Mangold AB (publ), org.nr. 556628-5408 ("Mangold"), beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Mangold uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma

30 juni 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Mangold utökar innehavet i Skandinaviska Kreditfonden AB

· Mangold förvärvar ytterligare ca 3,0 procent av de utestående aktierna i Skandinaviska Kreditfonden AB ("SKF")

· Total köpeskilling ca 2,3 MSEK

· Mangolds ägande uppgår efter förvärvet till ca 27,5 procent av det totala antalet aktier i SKF


Mangold inleder samarbete med Kaptena

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") inleder ett samarbete med försäkringsförmedlaren Kaptena AB ("Kaptena") som syftar till att skapa bättre förutsättningar för ägarskap i onoterade värdepapper.Mangold AB Delårsrapport januari-mars 2020

· Rörelsens intäkter 34,3 (34,5) mkr

· Eget kapital 102,8 (94,2) mkr

· Resultat före skatt 0,2 (3,4) mkr

· Antal transaktioner 46 052 (28 996)

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode 1,3 (0,9) mdr krMangold genomför kostnadseffektiviseringar

Mangold har idag initierat ett kostnadseffektiviseringsprogram med anledning av det rådande marknadsläget.


Mangold Årsredovisning 2019

Mangold publicerar idag, den 12 mars, bolagets årsredovisning för 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted