Mangold AB (publ) förvärvar 25 procent av aktierna i QQM Fund Management AB

  • Total köpeskilling ca 3,7 MSEK fördelat enligt nedan;
  • Kontant betalning av teckningslikvid i en riktad nyemission motsvarande totalt ca 2,3 MSEK.
  • Nyemitterade Mangold aktier motsvarande totalt ca 1,40 MSEK till en teckningskurs om 685 SEK.
  • Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande.

Styrelsen för Mangold AB (publ) har idag beslutat att ingå avtal om att förvärva 25 procent av aktierna i QQM Fund Management AB, 515602-8424, för totalt cirka 3,7 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande. Affären, som gör Mangold till näst största ägare i AIF-förvaltaren, är ytterligare ett steg i att bredda produktportföljen. Mangold har sedan tidigare innehav i samma storlek i AIF-förvaltarna Skandinaviska Kreditfonden (SKF) och Resscapital.

"Vi ser att synergier kan skapas på samma sätt som med SKF och Resscapital och vi vill applicera samma modell för QQM. Vi har en bra erfarenhetsbank att utgå ifrån och tydliga resultatfördelar. QQM kompletterar våra andra förvärv bra då tillgångsslaget här är aktier. Samtidigt fortsätter vi att titta aktivt på fler förvärv," säger Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv.

QQM är en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF), liksom både SKF och Resscapital. QQM förvaltar bland annat den svenska marknadsneutrala hedgefonden QQM Equity Hedge Master vars förvaltning bygger på kvantitativa analysmodeller baserade på akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. QQM har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (FN PRI) och förbinder sig därmed att beakta miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed för sina placeringar. Mangold intressebolag SKF och Resscapital har AIF-fonder som är inriktade mot direktutlåning till mindre bolag respektive investeringar i amerikanska livförsäkringar.

"Mangold kan med sin satsning på Private Banking, riktad till företagare, privatpersoner och stiftelser, hjälpa oss att utvecklas. Med Mangold som partner kommer vi att tillföras resurser för att kunna växa verksamheten vidare, och erbjuda okorrelerad avkastning till nya kundgrupper," säger Ola Björkmo, vd för QQM Fund Management.

Köpeskilling och finansiering

Köpeskillingen uppgår till ca 3,7 MSEK, motsvarande 25 procent av aktierna i QQM, varav ca 2,3 MSEK erläggs i kontant betalning av teckningslikvid för teckning av 2 300 aktier i en riktad nyemission. Resterande ca 1,4 MSEK erläggs genom 2 044 nyemitterade Mangold aktier vilka emitteras till en kurs om 685 SEK. Antalet aktier i Mangold kommer att öka från 453 083 till 458 937. Nyemissionen kommer att resultera i en utspädning om ca 0,44 procent för aktieägarna och Mangolds aktiekapital kommer att öka från 906 166 till 910 254.

Stockholm, 2019-07-04

För frågor kontakta:
Per-Anders Tammerlöv
VD, Mangold Fondkommission
08-5030 1559

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16:00 CEST den 4 juli 2019.

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Mangold erhåller godkännande att verkställa fusion mellan dotterbolag

Mangold AB:s dotterbolag Mangold Fondkommission AB har idag erhållit godkännande av Bolagsverket att verkställa en fusion mellan Mangold Fondkommission AB och Mangold Syd AB.


Mangold AB Delårsrapport juli-september 2020

Juli-september

· Rörelsens intäkter ökade med 30 procent till 50,4 (38,9) mkr

· Resultat före skatt steg med 157 procent till 12,6 (4,9) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 22,1 (8,5) kr

· Antal transaktioner 64 634 (34 319)

Januari-september

· Rörelsens intäkter ökade med 28 procent till 142,1 (111,0) mkr

· Resultat före skatt steg med 121 procent till 25,6 (11,6) mkr

· Eget kapital uppgick till 119,1 (98,6) mkr, motsvarande 259,4 (215,8) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,1) mdr kr per den 30 september

· Resultat från andelar i intressebolag 5,7 (2,8) mkr


Valberedning utsedd i Mangold

I enlighet med de av årsstämman beslutade riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB (publ) utsetts.


Valberedningen består utav Marcus Hamberg som ordförande och Per Åhlgren samt Per-Anders Tammerlöv som ledamöter.


Mangold återköper del av förlagslån

Mangold har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 5,0 miljoner kronor. Lånet uppgår efter återköpet till 13,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner.


Mangold erhåller godkännande från Finansinspektionen för återköp av förlagslån

Mangold har idag fått godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 miljoner kronor av Förlagslån ISIN SE0008405872. Lånet uppgår till 18,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner. Syftet med återköpet är att stärka Mangold AB:s finansiella situation genom att minska skuldsättning och reducera finansieringskostnader. Återköpet inleds omgående.


Mangold AB Delårsrapport april-juni 2020

April-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 52,4 procent till 57,3 (37,6) mkr

· Resultat före skatt steg med 276,5 procent till 12,8 (3,4) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 20,7 (5,7) kr

· Antal transaktioner 40 284 (44 588)

Januari-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 27,0 procent till 91,6 (72,1) mkr

· Resultat före skatt steg med 94,0 procent till 13,0 (6,7) mkr

· Eget kapital uppgick till 108,9 (94,7) mkr, motsvarande 237,3 (207,3) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,0) mdr kr per den 30 juni


Mangold ser stark tillväxt och resultat för det andra kvartalet

Den förväntade minskningen i framtida intäkter som Mangold tidigare förutspått ser inte ut att infrias för det andra kvartalet. Den senaste tiden har Mangold noterat en växande efterfrågan på bolagets tjänster och i det pågående arbetet med delårsrapporten för det andra kvartalet ser både intäkter och resultat ut att bli väsentligt högre än förväntat.


Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 30 juni i Mangolds lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.


Poströstning inför Mangolds årsstämma 30 juni

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Mangold AB (publ), org.nr. 556628-5408 ("Mangold"), beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Mangold uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma

30 juni 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted