Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma

30 juni 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2020.

- Anmäla sig senast den 24 juni 2020. Anmälan ska ske till Mangold skriftligen per e-post (bolagsstamma@mangold.se), per post (Mangold, Bolagsstämma, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm) eller per telefon (08-503 015 50). Vid anmälan ska namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress anges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande samt:

- Utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas in i original till Mangold i god tid innan årsstämman till ovanstående adress.

Juridiska personer

Juridiska personer som är aktieägare ska anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt enligt ovan instruktion även:

- Skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som styrker rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse företrädaren.

Biträden

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden.

En förutsättning för att biträden ska få medföras är att dessa anmäls enligt ovan instruktion för deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna till sitt eget namn för att få rätt att delta på årsstämman. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 juni 2020, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Aktieägaren måste även anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

Ärenden på årsstämman

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019

9. Beslut angående:

a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

10. Fastställelse av styrelsearvode

11. Beslut om policy för valberedning

12. Fastställelse av revisorsarvode

13. Val av styrelseledamöter och revisor

14. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

16. Stämmans avslutande

Punkt 2 - Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår huvudägare Per Åhlgren som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,30 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 2 juli 2020.

Punkt 10 - Fastställelse av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att:

o Inget arvode ska utgå för styrelsearbete i Mangold AB (publ).

o Arvode till styrelseledamöter som även är det i dotterbolaget Mangold Fondkommission AB skulle uppgå till om totalt 1 100 000 SEK (2019: 1 050 000 SEK).

o Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till totalt 800 000 SEK och skulle fördelas enligt följande:

· 320 000 SEK till styrelsens ordförande (2019: 300 000 SEK),

· 160 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2019: 150 000 SEK).

o Arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till totalt 300 000 SEK och fördelas enligt följande:

· 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet (2019: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2019: 50 000 SEK).

· 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Complianceutskottet (2019: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2019: 50 000 SEK).

Punkt 11 - Beslut om policy för valberedningen

Valberedningen föreslår följande policy för tillsättande av valberedning:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningen ska inför varje årsstämma framlägga förslag till;

1. Valberedningens fullständiga förslag inför den kommande årsstämman

a. Ordförande vid årsstämma

b. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

c. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter

d. Arvodering av revisorer

e. Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

f. Information om föreslagna styrelseledamöter

g. Antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen

2. Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse inför den kommande årsstämman

a. Redogörelse för valberedningens arbete

b. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ingen ersättning ska utgå för arbetet i valberedningen. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande till dess den nya valberedningen är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Punkt 12 - Fastställelse av revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt gällande avtal och godkända fakturor.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och Revisor

Valberedningen föreslår:

o Styrelsen skulle bestå utav fyra ledamöter.

o Omval av Per Åhlgren, Marie Friman, Peter Serlachius och Birgit Köster Hoffmann.

o Omval av Per Åhlgren som ordförande.

o Omval av PwC som ansvariga revisorer.

Punkt 14 - Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerade minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 15 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra § 9 i bolagets bolagsordning för att anpassas till framtida lagändringar. Förslaget innebär att bolagsordningen § 9 ändras från sin nuvarande lydelse:

"§ 9 Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken gällande förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Till följande lydelse:

"§ 9 Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Tillgängliga handlingar

Denna kallelse och alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman finns från och med 9 juni 2020 tillgängliga på bolagets hemsida (www.mangold.se) samt på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm och kan även skickas på begäran.

Stockholm, 1 juni 2020

Mangold AB (publ)

556628-5408

STYRELSEN

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Nerladdningsbara filer

Mangold AB Delårsrapport juli-september 2020

Juli-september

· Rörelsens intäkter ökade med 30 procent till 50,4 (38,9) mkr

· Resultat före skatt steg med 157 procent till 12,6 (4,9) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 22,1 (8,5) kr

· Antal transaktioner 64 634 (34 319)

Januari-september

· Rörelsens intäkter ökade med 28 procent till 142,1 (111,0) mkr

· Resultat före skatt steg med 121 procent till 25,6 (11,6) mkr

· Eget kapital uppgick till 119,1 (98,6) mkr, motsvarande 259,4 (215,8) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,1) mdr kr per den 30 september

· Resultat från andelar i intressebolag 5,7 (2,8) mkr


Valberedning utsedd i Mangold

I enlighet med de av årsstämman beslutade riktlinjerna har valberedningen i Mangold AB (publ) utsetts.


Valberedningen består utav Marcus Hamberg som ordförande och Per Åhlgren samt Per-Anders Tammerlöv som ledamöter.


Mangold återköper del av förlagslån

Mangold har idag återköpt en del av Förlagslån ISIN SE0008405872 till ett nominellt belopp om 5,0 miljoner kronor. Lånet uppgår efter återköpet till 13,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner.


Mangold erhåller godkännande från Finansinspektionen för återköp av förlagslån

Mangold har idag fått godkänt av Finansinspektionen att återköpa 5,0 miljoner kronor av Förlagslån ISIN SE0008405872. Lånet uppgår till 18,4 miljoner kronor med en ram på 40,0 miljoner. Syftet med återköpet är att stärka Mangold AB:s finansiella situation genom att minska skuldsättning och reducera finansieringskostnader. Återköpet inleds omgående.


Mangold AB Delårsrapport april-juni 2020

April-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 52,4 procent till 57,3 (37,6) mkr

· Resultat före skatt steg med 276,5 procent till 12,8 (3,4) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 20,7 (5,7) kr

· Antal transaktioner 40 284 (44 588)

Januari-juni

· Rörelsens intäkter ökade med 27,0 procent till 91,6 (72,1) mkr

· Resultat före skatt steg med 94,0 procent till 13,0 (6,7) mkr

· Eget kapital uppgick till 108,9 (94,7) mkr, motsvarande 237,3 (207,3) kr per aktie

· Tillgångar under förvaltning med årligt arvode uppgick till 1,4 (1,0) mdr kr per den 30 juni


Mangold ser stark tillväxt och resultat för det andra kvartalet

Den förväntade minskningen i framtida intäkter som Mangold tidigare förutspått ser inte ut att infrias för det andra kvartalet. Den senaste tiden har Mangold noterat en växande efterfrågan på bolagets tjänster och i det pågående arbetet med delårsrapporten för det andra kvartalet ser både intäkter och resultat ut att bli väsentligt högre än förväntat.


Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 30 juni i Mangolds lokaler på Engelbrektsgatan 2 i Stockholm. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.


Poströstning inför Mangolds årsstämma 30 juni

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Mangold AB (publ), org.nr. 556628-5408 ("Mangold"), beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Mangold uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma

30 juni 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Mangold utökar innehavet i Skandinaviska Kreditfonden AB

· Mangold förvärvar ytterligare ca 3,0 procent av de utestående aktierna i Skandinaviska Kreditfonden AB ("SKF")

· Total köpeskilling ca 2,3 MSEK

· Mangolds ägande uppgår efter förvärvet till ca 27,5 procent av det totala antalet aktier i SKF


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted