Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 april 2018

- Anmäla sig senast onsdagen den 4 april 2018. Anmälan ska ske till Mangold skriftligen per epost(bolagsstamma@mangold.se), per post(Mangold, Bolagsstämma, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm) eller per telefon(08-503 015 50). Vid anmälan ska namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress anges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande samt:

- Utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas in i original till Mangold i god tid innan årsstämman till ovanstående adress.

Juridiska personer

Juridiska personer som är aktieägare ska anmäla sig enlig ovan instruktion för deltagande. Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt enligt ovan instruktion även:

- Skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som styrker rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse företrädaren.

Biträden

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. En förutsättning för att biträden ska få medföras är att dessa anmäls enligt ovan instruktion för deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna till sitt eget namn för att få rätt att delta på årsstämman. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 4 april 2018, de sådan omregistrering måste vara verkställd. Aktieägaren måste även anmäla sig enlig ovan instruktion för deltagande.

Ärenden på årsstämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
 9. Beslut angående
  a.Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b.Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
  c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställelse av styrelsearvode
 11. Fastställelse av revisorsarvode
 12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 15. Stämmans avslutande

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vins eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 5.24 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 12 april 2018.

Punkt 10 - Fastställelse av styrelsearvode

Styrelsen föreslår att inget arvode utgår till styrelsen i Mangold AB (publ).

Styrelsen föreslår att ersättning för ledamöter som även är styrelseledamöter i dotterbolag ska utgå om 300 000 SEK till Ordförande och 150 000 SEK till övriga ledamöter. Därutöver ska ytterligare ersättning om 100 000 SEK utgå till respektive ordförande i styrelsens utskott samt 50 000 SEK till övriga ledamöter i utskotten.

Punkt 11 - Fastställelse av revisorsarvode

Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 - Förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019

Per-Anders Tammerlöv och Per Åhlgren föreslår som huvudägare att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2019 framlägga förslag till:

 1. Ordförande vid årsstämma;
 2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor;
 3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
 4. Arvodering av revisorer; och
 5. Förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2019 ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september 2018. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen ska ej utgå. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter

Förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras på stämman.

Punkt 14 - Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100 000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Tillgängliga handlingar

Denna kallelse och alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman finns från och med tisdagen den 20 mars tillgängliga på bolagets hemsida(www.mangold.se) samt på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm och kan även skickas på begäran.

Stockholm, 2018-03-12

Mangold AB (publ)

556628-5408

STYRELSEN

Nerladdningsbara filer

Mangold Delårsrapport för perioden 2018-04-01 - 2018-06-30

 • Resultat efter skatt uppgår till 8,2 (5,8) mkr 
 • Resultat per aktier uppgår till 18,34 (12,82) kr 
 • Intäkterna uppgick till 44,2 (44,8) mkr 

April - Juni

Rörelsens intäkter 44,2 (44,8) mkr
Resultat före skatt 8,9 (7,5) mkr
Resultat per aktie 18,34 (12,82) kr
Eget kapital per aktie 195,28 (170,41) kr
Tillgångar under förvaltning 10 028 (4 615) mkr

Januari - Juni

Rörelsens intäkter 74,5 (76,9) mkr
Resultat före skatt 9,7 (11,9) mkr
Resultat per aktie 19,60 (19,84) kr Mangolds CFO lämnar sin befattning

Tomas Lindberg lämnar sin befattning på egen begäran hos Mangold AB (publ) ("Mangold") som Chief Financial Officer. Tomas kommer att kvarstå som CFO och medlem i ledningsgruppen till och med 2 oktober 2018.


Mangold tar över Remiums samtliga 27st Certified Adviser-avtal

Mangold Fondkommission AB har idag träffat avtal med Remium om ett övertagande av bolagets 27st Certified Adviser-avtal.


Mangold vinner två kategorier i SvD Börsplus IPO-Guide

Mangold vann igår priserna som bästa rådgivare 2017 i kategorin "Kursutveckling i klassen mikrobolag" och bästa rådgivare i kategorin "Kvalitet i klassen mikrobolag" när vinnarna i SvD Börsplus IPO-Guide meddelades den 4 juni 2018.


Mangold AB (publ.) tillträder 25% av Resscapital AB

Mangold AB (publ.) har idag tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet av 25% av aktierna i Resscapital AB, org 556698-1253.

Kommuniké från Extra bolagstämma

Mangold AB (publ.) genomförde fredagen den 18 maj 2018 en extra bolagsstämma.


Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till extra bolagsstämma

Fredagen den 18 maj 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Avsiktsförklaring förvärv Resscapital AB

Styrelsen för Mangold AB(publ.) org.nr 556628-5408 ("Bolaget") offentliggör idag avsikten, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en riktad nyemission till ett på förhand vidtalade aktieägare i Resscapital AB org.nr 556698-1253 ("Resscapital") enligt nedan fördelning. Förutsättningarna för nyemissionen är i övrigt i linje med tidigare pressmeddelande.


Mangold Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-03-31

 • Eget Kapital per aktie uppgår till 178,01 (159,99) kr
 • Tillgångar under förvaltning uppgår till 12 959 (4 111) mkr
 • Intäkterna uppgick till 30,3 (32,1) mkr

Januari - mars

Rörelsens intäkter 30,3 (32,1) mkr
Resultat före skatt 0,8 (4,4) mkr
Resultat per aktie 1,26 (7,02) kr
Eget kapital per aktie 178,01 (159,99) kr
Tillgångar under förvaltning 12 959 (4 111) mkr


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: