Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 april 2018

- Anmäla sig senast onsdagen den 4 april 2018. Anmälan ska ske till Mangold skriftligen per epost(bolagsstamma@mangold.se), per post(Mangold, Bolagsstämma, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm) eller per telefon(08-503 015 50). Vid anmälan ska namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress anges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande samt:

- Utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas in i original till Mangold i god tid innan årsstämman till ovanstående adress.

Juridiska personer

Juridiska personer som är aktieägare ska anmäla sig enlig ovan instruktion för deltagande. Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt enligt ovan instruktion även:

- Skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som styrker rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse företrädaren.

Biträden

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. En förutsättning för att biträden ska få medföras är att dessa anmäls enligt ovan instruktion för deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna till sitt eget namn för att få rätt att delta på årsstämman. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 4 april 2018, de sådan omregistrering måste vara verkställd. Aktieägaren måste även anmäla sig enlig ovan instruktion för deltagande.

Ärenden på årsstämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
 9. Beslut angående
  a.Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b.Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
  c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställelse av styrelsearvode
 11. Fastställelse av revisorsarvode
 12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 15. Stämmans avslutande

Punkt 9 b - Dispositioner beträffande bolagets vins eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 5.24 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 12 april 2018.

Punkt 10 - Fastställelse av styrelsearvode

Styrelsen föreslår att inget arvode utgår till styrelsen i Mangold AB (publ).

Styrelsen föreslår att ersättning för ledamöter som även är styrelseledamöter i dotterbolag ska utgå om 300 000 SEK till Ordförande och 150 000 SEK till övriga ledamöter. Därutöver ska ytterligare ersättning om 100 000 SEK utgå till respektive ordförande i styrelsens utskott samt 50 000 SEK till övriga ledamöter i utskotten.

Punkt 11 - Fastställelse av revisorsarvode

Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 - Förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019

Per-Anders Tammerlöv och Per Åhlgren föreslår som huvudägare att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2019 framlägga förslag till:

 1. Ordförande vid årsstämma;
 2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor;
 3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
 4. Arvodering av revisorer; och
 5. Förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2019 ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september 2018. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen ska ej utgå. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter

Förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras på stämman.

Punkt 14 - Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100 000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Tillgängliga handlingar

Denna kallelse och alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman finns från och med tisdagen den 20 mars tillgängliga på bolagets hemsida(www.mangold.se) samt på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm och kan även skickas på begäran.

Stockholm, 2018-03-12

Mangold AB (publ)

556628-5408

STYRELSEN

Nerladdningsbara filer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.


Mangold Bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31

 • Resultat innan skatt ökade med 140 procent till 16,1 (6,6) mkr
 • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 5,24 (2,40) kronor
 • Resultat per aktie ökade till 26,18 (12,06) kronor
 • Eget kapital per aktie uppgår till 176,75 (152,97) kronor

Mangold Delårsrapport för perioden 2017-07-01 - 2017-09-30

 • Antal depåkunder ökade med 25 procent till 7 563 (6 070) st
 • Tillgångar under förvaltning ökade med 10 procent till 5 259 (4 774) mkr
 • Intäkterna för kvartalet sjönk med 11 procent till 24,2 (27,7) mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 0,3 (3,6) mkr

Mangold Delårsrapport för perioden 2017-04-01 - 2017-06-30

 • Resultat före skatt ökade till 7,5 (0,9) mkr
 • Intäkterna för kvartalet ökade med 80 procent till 44,8 (24,9) mkr
 • Antal depåkunder ökade med 26 procent till 7 332 (5 801) st

Mangold Delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-03-31

 • Resultat före skatt ökade med 196 procent till 4,4 (1,5) mkr
 • Intäkterna för kvartalet ökade med 32 procent till 32,1 (24,4) mkr
 • Antal depåkunder ökade med 31 procent till 7 043 (5 377) st

Januari - mars 

 • Rörelsens intäkter 32,1 (24,4) mkr
 • Resultat före skatt 4,4 (1,5) mkr
 • Resultat per aktie 7,02 (2,34) kr
 • Eget kapital per aktie 159,99 (139,69) kr
 • Tillgångar under förvaltning 4 111 (4 371) mkr

Årsstämmokommuniké Mangold

Mangold AB (publ) genomförde måndagen den 18 april 2017 ordinarie årsstämma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: