Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 april 2015 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast måndagen den 6 april 2015 och dels ha anmält sitt deltagande vid stämman senast den 6 april 2015. Anmälan kan göras per e-post (bolagsstamma@mangold.se), per telefon (08-503 015 50) eller per post (Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress. Eventuella biträdens (högst två stycken) deltagande skall samtidigt anmälas till Bolaget.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör den skriftliga och av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas i original till Bolaget före stämman. Notera att fullmakten inte får vara äldre än ett år, såvida inte annat anges i fullmakten.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 6 april 2015. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 
9. Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av styrelse
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust (punkten 9 b)
Styrelsen presenterar förslag om utdelning senast två veckor innan stämman.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkten 12 och 13)
Omval av styrelseledamöterna; Henrik Holm, Ann-Marie Thörn, Per Åhlgren och Marie Friman. Nyval av Simon Nathansson. Det föreslås att Per Åhlgren utses till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkten 14)
Omval av KPMG med Anders Bäckström som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkten 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100.000 aktier i Bolaget. Emission skall kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats (www.mangold.se) samt på Bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, Stockholm, minst två veckor före årsstämman.

Stockholm den 10 mars 2015

Styrelsen för Mangold AB (publ)

Nerladdningsbara filer

Mangold förstärker ledningsgruppen

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") har beslutat om att förstärka bolagets ledningsgrupp.


Mangold fastställer riktlinjer för tillsättande av valberedning

Styrelsen i Mangold AB (publ) har idag i enlighet med bemyndigandet från årsstämman 2019 beslutat om följande riktlinjer för tillsättandet av valberedning inför årsstämman 2020;


Mangold har mottagit stämningsansökan

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") har idag den 30 augusti 2019 mottagit en stämningsansökan från ett antal långivare med krav att det ska fastställas att Mangold är ersättningsskyldigt med anledning av en bryggfinansiering som Mangold arrangerade under år 2017. Stämningen är i linje med det krav som Mangold offentliggjorde genom pressmeddelande den 9 maj 2019.


Ta del av de nordiska framgångssagorna

Investera i Mangold Private Bankings portfölj med direktägande i nordiska högutdelande aktier.


Bli ett hårt arbetande börsproffs

Investera i Mangold Private Bankings Fondportfölj Hög Risk - en aktivt förvaltad portfölj med främst aktiefonder.


Sitt still i båten när marknaderna gungar

Påminnelse - Nästa vecka håller Mangold Private Banking lunchseminarium i Stockholm och Malmö om vår aktivt förvaltade portfölj Stiftelseportföljen. Säkra din plats idag!


Ligg kvar om det börjar storma på börsen i höst

Investera i Mangold Private Bankings Aktiv Ränta 3 - en aktivt förvaltad ränteportfölj med företagsobligationer utgivna av börsbolag och andra kreditvärdiga emittenter, inom olika sektorer och med olika räntestruktur.


Sitt still i båten när marknaderna gungar

Investera i Mangold Private Bankings aktivt förvaltade stiftelseportfölj. Den har överlag en bättre utveckling än börsen i uppgång och klarar sig också bättre än börsen vid nedgångar.


Mangold AB (publ) Delårsrapport för perioden 2019-04-01 - 2019-06- 30

Highlights april-juni

 • Intäkterna uppgick till 37,6 (44,2) mkr
 • Resultat före skatt 3,4 (8,9) mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 5,7 (18,3) kr
 • Antal transaktioner 44 588 (23 747)

Januari - juni

 • Intäkterna uppgick till 72,1 (74,5) mkr
 • Resultat före skatt 6,7 (9,7) mkr
 • Vinst per aktie uppgick till 10,6 (19,7) kr
 • Eget Kapital uppgår till 94,7 (87,9) mkr
 • Eget Kapital per aktie uppgår till 207,3 (195,2) kr

Mangold AB (publ) förvärvar 25 procent av aktierna i QQM Fund Management AB

 • Total köpeskilling ca 3,7 MSEK fördelat enligt nedan;
 • Kontant betalning av teckningslikvid i en riktad nyemission motsvarande totalt ca 2,3 MSEK.
 • Nyemitterade Mangold aktier motsvarande totalt ca 1,40 MSEK till en teckningskurs om 685 SEK.
 • Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär