Liv ihop förvärvar Bogruppen i Östergötland AB och genomför riktad nyemission

Liv ihop tar ett strategiskt steg och växer inom boenden genom förvärv av Bogruppen i Östergötland AB, ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 7 mkr.

Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har ingått avtal om förvärv samt tillträtt Bogruppen i Östergötland AB ("Bogruppen") per den 4 juli 2019 ("Förvärvet").

Bogruppen är ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem i flera delar av Sverige men med fokus kring Stockholm och Norrköping. Genom förvärvet så växer Livihop inom affärsområdet boenden som är ett prioriterat tillväxtområde. Köpeskillingen uppgår till maximalt 27,7 mkr (varav 4 mkr kontant, 5,7 mkr i nyemitterade aktier och teckningsoptioner, 12,3 mkr mot revers för att reglera en skuld från säljaren till Bogruppen, samt en kontant tilläggsköpeskilling över fem år om maximalt 5,7 mkr) vid tillträdet.

Aktierna i emissionen emitteras till en teckningskurs om 18,81 kr vilket väl återspeglar koncernens potential. Lösenpris för teckningsoptionerna är 18,81 kr.

Bogruppen-förvärvet beräknas tillföra Livihop en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA- bidrag om cirka 7 mkr på årsbasis.

"Genom förvärvet växer vi inom affärsområdet boenden och kommer fortsättningsvis både ha boenden inom egen regi och på entreprenad. Det råder stor brist på boenden i Sverige och tillsammans med Bogruppen tar vi en bra marknadsposition med god tillväxtpotential. Förvärvet ligger i linje med vår tillväxtstrategi och vi närmar oss nu målet att omsätta 1 miljard kronor med god lönsamhet." säger Nils Stiernstedt VD för Livihop

I samband med förvärvet kommer flera synergier att uppnås, på såväl kostnadssidan som på intäktssidan. Bland annat kommer samtliga tjänstemän i Stockholm att samlas på det nya moderna kontoret i Sickla Front. Merparten av overheadfunktionerna kommer skötas centralt från Stockholmskontoret. 

Kort om Bogruppen

Bogruppen bedriver kvalitativ verksamhet inom sociala insatser, främst i mellersta Sverige och har sin nuvarande bas i Norrköping. Bogruppen har bedrivit stödboendeverksamhet under elva år. På senare år har företaget också etablerat sig i Stockholm, Åre och Bergslagen, samt utökat sin verksamhet med HVB- och familjehemsverksamhet.

"Vi i Bogruppen är oerhört glada över att få möjligheten att bli en del av Liv ihop. Det är med stort förtroende och höga förväntningar som vi går in i en ny konstellation. Vi kommer att få goda möjligheter att än mer utvecklas och växa, samtidigt som vi fortsatt kan stärka vår identitet som en kvalitetsaktör." säger Patrik Bergström, operativ chef Bogruppen

Emissionen

Livihop genomför en nyemission av totalt 305 154 aktier och 101 718 teckningsoptioner som del i förvärvet (motsvarande ett värde om 5 739 947kr). Teckningskursen uppgår till 18,81 kr per aktie. Optionerna har en löptid på 24 månader och med lösenpris 18,81 kr. Varje option berättigar till teckning av en aktie. Säljaren tecknar samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionen och har ingått avtal om att inte vidaresälja sina aktier och teckningsoptioner under en period om 12 månader. Emissionen görs med stöd av årsstämmans bemyndigande. Antal aktier kommer efter genomförd nyemission av aktier uppgå till 8 584 298 st vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,6 procent.

Stockholm den 4 juli 2019

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna information är sådan som Liv Ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 juli kl 09.00.

Kort om Livihop

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se 

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

Nerladdningsbara filer

Liv ihop expanderar

Det nyetablerade lokalkontoret i Norrköping genererar nu en årlig omsättning om 36 mkr. Nu närmast etablerar bolaget ett nytt lokalkontor i Örnsköldsvik.


Liv ihop fortsätter med organisk tillväxt

Liv ihops satsning på organisk tillväxt har gett resultat och vi har redan nu nått årsmålet, en organisk tillväxt om tio procent. I takt med tillväxten etablerar vi nu fler lokalkontor.


Liv ihop: Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2020

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 14 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Liv ihop AB (publ) offentliggör delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Liv ihop AB rapporterar resultat för första kvartalet 2020


Liv ihop: offentliggörande av årsredovisning

Liv ihop offentliggör idag årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019.


Liv ihop: offentliggörande av årsredovisning sker vecka 17

Med anledning av rådande förutsättningar skjuter Livihop upp offentliggörandet av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019 till vecka 17. Offentliggörandet kommer ske senast onsdagen den 23 april 2020.


Kallelse till årsstämma i Liv ihop AB

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 i Villa Källhagens lokaler, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.


Liv ihop: uppdaterad finansiell kalender

Liv ihop publicerar härmed uppdaterad finansiell kalender


Liv ihop AB rapporterar resultat för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet, okt - dec 2019

Perioden 1 oktober - 31 december 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 137,7 MSEK (112,2) motsvarande en tillväxt om cirka 23 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 MSEK (-6,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -4,2 MSEK (-9,2).
  • Resultatet före skatt uppgick till -5,7 MSEK (-9,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2,7 MSEK (-2,3) och -12,7 MSEK (-4,3) efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (0,03).

Liv ihop fokuserar på organisk tillväxt

Liv ihop fortsätter fokusera på organisk tillväxt genom strategiska rekryteringar i Uppsala respektive Falun. Dessutom etablerar Liv ihop nytt lokalkontor i Uppsala för affärsområdet Assistans.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted