Liv ihop AB rapporterar resultatet för första kvartalet 2019

Första kvartalet januari - mars 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 116,8 (79,5) Mkr motsvarande en tillväxt om 47 %. Tillväxten är främst förvärvsdriven, den organiska tillväxten var 0,9 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (2,2) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 2,7 (0,9) Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 2,0 (0,4) Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 2,1 (-0,2) Mkr och 1,6 (-0,2) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,16 (0,01) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner har skett under perioden.

Väsentliga händelser januari - mars 2019

 • Bolaget har den 25 mars 2019 hävt VD-avtalet för tidigare Vd:n Christian Paulsson innebärande att Bolaget upphört betala uppsägningslön samt inte avser betala avgångsvederlag. Den avtalade återstående totala kostnaden ligger dock fortfarande reserverad som en avsättning. Tidigare Vd:n har inlett skiljeförfarande och parterna befinner sig därför i tvist rörande Vd-avtalet.
 • Styrelsen för Liv ihop AB (publ) och styrelserna för Trea Assistans Stockholm AB och Brukartorget AB har den 25 mars fattat beslut om att fusionera dotterbolagen Trea Assistans Stockholm AB och Brukartorget AB med Liv ihop AB (publ).

VD och koncernchef Kennedi Samuels kommenterar kvartalet

En ännu bättre organisation - för kunder, medarbetare och aktieägare

Ett drygt halvår har gått sedan jag tillträdde som tf. VD för Livihopgruppen och idag kan jag stolt presentera min första rapport som verkställande direktör. Det har varit spännande och intensiva första månader där vi framgångsrikt har genomfört flera förändringar i organisationen - och redan nu ser vi effekterna av vårt arbete.

Vi har fått en fantastisk start på årets första kvartal vilket resultatet för första kvartalet 2019 vittnar om. Vi känner oss väldigt nöjda med denna start men vill också framhålla att detta bara är början. Första kvartalets fina resultat är ett tydligt bevis på att de organisationsförändringar vi genomfört varit framgångsrika och att vår affärsmodell står starkt på egna ben.

Bakom siffrorna ligger ett intensivt arbeta med att samordna driften av de olika verksamheterna i Livihopgruppen. Flera av våra medarbetare, främst inom ekonomi och administration, har axlat ett större ansvar för fler bolag och därmed har vi kunnat dra ner på antalet externa konsulter. Det är mycket glädjande att se hur våra anställda växer i sina yrkesroller, samtidigt som vi kunnat minska på onödiga kostnader - utan att tumma på kvaliteten för våra kunder.

Som nästa steg mot en smidigare och effektivare organisation kommer vi att slå samman två av våra helägda dotterbolag; Brukartorget AB och Trea Assistans Stockholm AB. För våra kunder innebär det tillgång till än mer kompetens och resurser, under en gemensam organisation.

Den effektivisering av organisationen som genomförs nu ska inte tolkas som att vi stramar åt i den kundtillvända verksamheten - tvärtom faktiskt. Under första kvartalet har vi anställt flera nya talanger till våra tjänster där vi servar våra kunder och uppdragsgivare. Dessa medarbetare kommer att i ännu större utsträckning än tidigare se till att bygga nära och långsiktiga relationer med våra kunder för ett så välfungerande samarbete som möjligt. Det är ett viktigt led i vår ambition att bli en av assistansbranschens främsta kvalitetsaktör, med kapacitet att möta behoven hos varje unik individ.

Med grunden lagd kan vi åter fokusera på vår förvärvsstrategi och aktivt gå in i förhandlingar med potentiella förvärvsobjekt.

Vi har mycket på gång inom koncernen. Framöver ska vi satsa ännu mer på vidareutbildning och kompetensutveckling av våra medarbetare - de är vår överlägset viktigaste tillgång. Med motiverade medarbetare som trivs på jobbet skapar vi större värde för våra kunder, och därmed i förlängningen också för dig som aktieägare.

Kennedi Samuels, VD Liv ihop AB

Stockholm den 14 maj 2019

För vidare upplysningar

Kennedi Samuels, VD Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-191 57 44
Mail: kennedi.samuels@livihopgruppen.se

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 klockan 08:00 CEST.

Kort om Liv ihop AB

Livihop erbjuder kvalitativa tjänster inom personlig assistans och omsorg till personer med funktionsvariationer. Sedan starten 2011 har vårt mål varit att ge alla, oavsett behov och drömmar, individanpassat stöd och möjlighet till en bättre vardag. Idag har vi drygt 1 500 engagerade medarbetare och hjälper fler än 300 individer i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. Vi kombinerar ett personligt bemötande och engagemang med stabiliteten och kompetensen hos ett rikstäckande omsorgsbolag med lång erfarenhet av assistansfrågor. Vår ambition är att bli en av Sveriges ledande aktör inom personlig assistans och att genom vår storlek påverka samhället till det bättre. Det gör vi bland annat genom att verka för hög transparens och kvalitet i alla våra tjänster, förbättrade arbetsvillkor för våra personliga assistenter samt högre krav på hållbarhet och minskade miljögifter i vår omgivning.

Liv ihop är noterade på Nasdaq First North sedan 2018.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold Fondkommission, mail: CA@mangold.se och tel: 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Liv ihop expanderar

Det nyetablerade lokalkontoret i Norrköping genererar nu en årlig omsättning om 36 mkr. Nu närmast etablerar bolaget ett nytt lokalkontor i Örnsköldsvik.


Liv ihop fortsätter med organisk tillväxt

Liv ihops satsning på organisk tillväxt har gett resultat och vi har redan nu nått årsmålet, en organisk tillväxt om tio procent. I takt med tillväxten etablerar vi nu fler lokalkontor.


Liv ihop: Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2020

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 14 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Liv ihop AB (publ) offentliggör delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Liv ihop AB rapporterar resultat för första kvartalet 2020


Liv ihop: offentliggörande av årsredovisning

Liv ihop offentliggör idag årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019.


Liv ihop: offentliggörande av årsredovisning sker vecka 17

Med anledning av rådande förutsättningar skjuter Livihop upp offentliggörandet av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019 till vecka 17. Offentliggörandet kommer ske senast onsdagen den 23 april 2020.


Kallelse till årsstämma i Liv ihop AB

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 i Villa Källhagens lokaler, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.


Liv ihop: uppdaterad finansiell kalender

Liv ihop publicerar härmed uppdaterad finansiell kalender


Liv ihop AB rapporterar resultat för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet, okt - dec 2019

Perioden 1 oktober - 31 december 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 137,7 MSEK (112,2) motsvarande en tillväxt om cirka 23 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 MSEK (-6,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -4,2 MSEK (-9,2).
 • Resultatet före skatt uppgick till -5,7 MSEK (-9,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2,7 MSEK (-2,3) och -12,7 MSEK (-4,3) efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (0,03).

Liv ihop fokuserar på organisk tillväxt

Liv ihop fortsätter fokusera på organisk tillväxt genom strategiska rekryteringar i Uppsala respektive Falun. Dessutom etablerar Liv ihop nytt lokalkontor i Uppsala för affärsområdet Assistans.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted