Kallelse till extra bolagsstämma i Liv Ihop AB (publ)

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 december 2017 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 december 2017.

Det skulle underlätta för bolaget om den som vill delta i bolagsstämman även anmäler sig för deltagande på stämman senast fredagen den 22 december 2017. Anmälan kan göras skriftligen till Liv ihop AB, Attn: Christian Paulsson, på adress enligt ovan eller per telefon 070-211 00 10 eller via e-post christian.paulsson@livihop.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer under kontorstid, adress, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in i god tid före stämman, gärna i samband med eventuell anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.livihop.se. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 december 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om uppdelning av aktier (split 10 000:1) och därmed sammanhängande bolagsordningsändring
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Beslut om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag
11. Val av styrelseledamöter
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om uppdelning av aktier (split 10 000:1) och därmed sammanhängande bolagsordningsändring (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) utan ändring av bolagets aktiekapital, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 10 000 nya aktier. Med anledning därav föreslås att § 5 i bolagsordningen ändras så att antalet skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 900 kronor till 9 öre. Stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak det följande.

§ 1
NUVARANDE LYDELSE
Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Liv ihop AB

FÖRESLAGEN LYDELSE
Firma
Bolagets firma är Liv ihop AB (publ). Bolaget ska vara publikt.

§ 3
NUVARANDE LYDELSE
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva Bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt genom dotterbolag erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller LASS (Lagen (1993:389) om assistansersättning). Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom vårdsektorn eller med tillhandahållande av tjänster till äldre och funktionshindrade samt tillhandahållande av administrativ service eller andra tjänster, och bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tekniska hjälpmedel och lösningar inom ovan nämnda sektorer, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Verksamhet
Aktiebolaget ska direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva verksamhet genom att erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller 51 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken (om assistansersättning). Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom vårdsektorn eller med tillhandahållande av tjänster till äldre och funktionshindrade samt tillhandahållande av administrativ service eller andra tjänster, och bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tekniska hjälpmedel och lösningar inom ovan nämnda sektorer, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 6
NUVARANDE LYDELSE
Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 10 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter.

§ 7
NUVARANDE LYDELSE
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vart fjärde (4) år på årsstämma en (1) eller två (2) revisorer med eller utan samma antal suppleanter, eller registrerat revisionsbolag.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Revisorer
Bolaget ska ha 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
NUVARANDE LYDELSE
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet dagstidning upplysa om att kallelse har skett. Inför vissa stämmobeslut skall bolaget skicka brev till varje aktieägare vars postadress är känd för aktiebolaget, enligt 7 kap 23§ aktiebolagslagen (2005:551).

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte skall behandlafråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9
NUVARANDE LYDELSE
Ärende på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och, i förekommande fall, revisionsarvode.
10. Val av styrelse och i vissa fall revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Ärende på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och, i förekommande fall, revisionsarvode.
10. Val av styrelse och i vissa fall revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 9)

Aktieägaren Mangold Fondkommission AB föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag (punkt 10)

Aktieägaren Mangold Fondkommission AB föreslår att var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseledamöter (punkt 11)

Aktieägaren Mangold Fondkommission AB föreslår till styrelseledamöter omval av Robert Palm, Carl Auer och Christian Paulsson och nyval av Agneta Trygg och Johan Grevelius.

______________

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman enligt 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.livihop.se senast från och med tre veckor före bolagsstämman och dagen för stämman. Kopia av nämnda handlingar kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

______________
 

Stockholm i november 2017

Liv ihop AB (publ)
Styrelsen

Liv ihop ingår inkråmsöverlåtelse

Liv ihop har idag ingått avtal om inkråmsöverlåtelse avseende verksamhet inom personlig assistans för ett mindre bolag. Överlåtelsen avser en årlig omsättning på cirka 20 MSEK, och genom förvärvet förstärker Liv ihop verksamheten i Sundsvall.


Liv ihop AB rapporterar resultat för fjärde kvartalet 2020

Fjärde kvartalet, okt - dec 2020Perioden 1 oktober - 31 december 2020

· Omsättningen för perioden uppgick till 150,8 MSEK, en ökning med 9,5 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -3,6 MSEK (1,3)

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -21,1 MSEK (-5,7).

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,28 SEK (-0,77).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -21,5 MSEK (-2,7) och -7,6 MSEK (-12,7) efter förändringar av rörelsekapital.

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet

· Den 31 december når Bolaget en förlikning med säljarna av Trea Assistans i Stockholm AB som fastställs den 25 januari 2021. I och med förlikningen avslutar parterna aktuella tvister och Trea Assistans i Stockholm AB avyttras till de tidigare säljarna.


Liv ihop har ingått förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans

Liv ihop har idag ingått ett förlikningsavtal med säljarna av Trea Assistans som innebär att de återtar Trea Assistans samt att samtliga pågående tvister mellan parterna återkallas.


Liv ihop: höjning av schablonbeloppet

Sveriges riksdag har nu beslutat att schablonbeloppet för assistansersättning skall inför 2021 höjas med 3,5 procent, motsvarande en höjning om 10,70 kronor.


Liv ihop AB rapporterar resultat för tredje kvartalet 2020

Tredje kvartalet, juli - sept 2020

Perioden 1 juli - 30 september 2020

  • Omsättningen för perioden uppgick till 137,3 MSEK, en minskning med 4,4 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,2 MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,0 MSEK (-1,7).
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,20 SEK (-0,19).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,8 MSEK (-3,6) och 1,6 MSEK (20,0) efter förändringar av rörelsekapital.

Väsentliga händelser i första kvartalet

  • Inga väsentliga händelser har skett under perioden


Liv ihop genomför omorganisation och besparingsprogram

I linje med utsatt strategi genomför Liv ihop en omorganisation i syfte att bättre tillvarata befintliga resurser och för att anpassa organisationen efter rådande marknadsförutsättningar. I samband med omorganisationen genomförs ett besparingsprogram om cirka 10 mkr på årsbasis.


Liv ihop AB rapporterar resultat för andra kvartalet 2020

Andra kvartalet, april - juni 2020

Perioden 1 april - 30 juni 2020

· Omsättningen för koncernen uppgick till 130,4 MSEK (118,5) motsvarande en tillväxt om cirka 10,0 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (3,8) och efter avskrivningar (EBIT) till -1,8 MSEK (1,4).

· Resultatet före skatt uppgick till -3,7 MSEK (0,2).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,9 MSEK (0,8) och 24,8 MSEK (1,4) efter förändring av rörelsekapitalet.

· Periodens resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,02).

Väsentliga händelser i första kvartalet

· Vid årsstämman den 14 maj valdes Claes Lindholm till ny ledamot och Jesper von Post valdes till styrelsens ordförande.


Liv ihop: inbjudan presentation Q2

Liv ihops delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 juni 2020 kommer publiceras kl. 08:30 den 19 augusti 2020. Aktieägare, investerare och övriga intressenter är välkomna till bolagets kontor i Sickla för en presentation samma dag kl 10.00 där VD Nils Stiernstedt kommer presentera utvecklingen.


Liv ihop ökar tillväxtmål

Med årets nyetableringar och strategiska rekryteringar har nu antalet nykontrakterade timmar ökat till 20 000 på månadsbasis, vilket motsvarar en årlig omsättning om cirka 73 mkr. Antalet kontrakterade timmar har hittills i år ökat med cirka 17 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted