LightLab tecknar ramavtal med ledande vitvarutillverkare

LightLab och en division inom Midea Group, Kina, har tecknat ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018.

Ramavtalet definierar och reglerar Bolagens gemensamma plan för de kommande två åren avseende LightLabs UV-chip för desinfektion, med de tre huvudpunkterna: kvalificering av slutprodukten med LightLabs UV-chip, produktionsetablering och volymproduktion. Bolagen har kommit överens om tidplan, innehåll och milstolpar för de tre olika faserna.

Samarbetet kring kvalificering av slutprodukten har inletts och kommer att fortgå under innevarande kvartal. En godkänd produktkvalificering är en förutsättning för de kommande stegen.

Det indikativa volymbehov av UV-chip för 2019 och 2020 som Midea anger i avtalet medför att LightLab behöver accelerera etableringen av produktionskapacitet för Bolagets UV-chip jämfört med tidigare plan.

Förutsatt godkänd produktkvalificering och att den överenskomna planen hålls bedömer LightLab idag att avtalet indikerar ett ordervärde på upp till 20 mkr för år 2019, det första kommersiella året i samband med Mideas planerade lansering.

"Vi är mycket glada att samarbetet med Midea fortsatt att utvecklas positivt under första halvåret 2018 och att vi nu lyckats komma fram till ett ramavtal för de kommande två åren. Flera steg återstår men ramavtalet är en viktig milstolpe av väsentlig vikt för det fortsatta samarbetet och för en snabb marknadsintroduktion av LightLabs unika och innovativa UV-chipteknik inom ett marknadssegment vi bedömer ha mycket stor potential.", säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

Om Midea:
Midea Group är en världsledande teknik- och industrigrupp inom konsumentprodukter, värme- och ventilationssystem, luftkonditionering, robotteknik, industriautomation och logistik. Midea erbjuder ett brett utbud av bland annat konsumentprodukter som kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner och mindre hushållsapparater.

Bolaget grundades 1968 i Guangdong, Kina, och har etablerat en global organisation med över 200 dotterbolag, 60 anläggningar utanför Kina och tolv strategiska affärsenheter.

Midea Group är noterat på börsen i Shenzhen och ägs till 20 % av internationella institutionella investerare. Bolaget noterades 2017 på Fortune Global 500 som 450 i världen avseende omsättning och omsatte samma år motsvarande drygt SEK 300 miljarder.

För mer komplett information se: http://www.midea.com/global/about_midea/

2018-07-10

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 18:00 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser. 


Bokslutskommuniké 2018

HELÅRET 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (54).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -22 820 (-17 091). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -13 100 (-7 855).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -23 100 (-17 366).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 109 792 (72 282) och soliditeten till 93 (84)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06 (-1,80) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -13 083 (-6 958). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 26 126 (4 923).

OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (5).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -6 858 (-4 509). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 348 (-2 158).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -6 913 (-4 626).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,50) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 510 (-1 394).

LightLab erhåller kreditram från huvudägare

 • LightLab har erhållit en kreditram om 20 miljoner kronor från en av huvudägarna
 • Syftet är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip förväntas skalas upp under 2019

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2018

JULI - SEPTEMBER 2018

 • LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018. 
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 655 (-4 102). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 182 (-1 792). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 722 (-4 155).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,40) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 909 (-1 946). 


LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2018

April - Juni 2018

 • NTU Singapore och LightLab kom överens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2020. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från någon av parterna.
 • En sammanläggning av aktier, då tio (10) aktier lades samman till en (1) aktie enligt beslut av årsstämman 8 maj, genomfördes i slutet av samma månad.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (49).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 622 (-4 384). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 256 (-2 084).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 564 (-4 436).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,50) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 904 (-1 531).

LightLab tecknar ramavtal med ledande vitvarutillverkare

LightLab och en division inom Midea Group, Kina, har tecknat ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018.


Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Styrelsen i LightLab Sweden AB ("LightLab" eller "Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara onsdagen den 23 maj 2018. Sammanläggning av aktier 1:10 innebär att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.

Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:


Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018

 • I februari tecknade LightLab en avsiktsförklaring med en vitvarudivision inomMidea kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luftoch livsmedel i produkter från den världsledande tillverkaren av bl akonsumentprodukter. 
 • I mars genomfördes den företrädesemission som beslutats av extra bolagsstämma 21februari. Genom företrädesemissionen tillfördes LightLab brutto cirka 67,3 MSEKföre emissionskostnader och kvittning av utnyttjad del av den kreditram sombeviljades från Östersjöstiftelsen den 8 november 2017 om cirka 10,2 MSEK.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 685 (-4 096). Rörelseresultat före av-och nedskrivningar uppgick till TSEK -2 313 (-1 821).   
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 901 (-4 149).   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,05) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 760 (-2 087).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: