LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare

LightLab och en vitvarudivision inom Midea Group, Kina, har tecknat en avsiktsförklaring kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater.

Avsiktsförklaringen uttrycker bolagens gemensamma intention att ingå ett samarbetsavtal kring användning av LightLabs UV-ljuskällor baserade på bolagets kvicksilverfria teknik i Mideas produkter.

Bakgrunden till avsiktsförklaringen är att bolagen sedan tredje kvartalet 2017 fört en dialog där Midea bl a genomfört ett antal tester för att utvärdera och verifiera LightLabs teknik. Detta har nu lett fram till slutsatsen att det finns tekniska och affärsmässiga förutsättningar att nå ett avtal. Bolagen har därför inlett förhandlingar med syftet att nå ett samarbetsavtal medan teknikdelen av projektet fortsätter med ytterligare tester och provleveranser från LightLab.

"Vi är av flera skäl mycket glada att ha nått detta steg i samarbetet med Midea, bl a eftersom vi ser det marknadssegment som Midea representerar som en stor och viktig möjlighet för bolaget. UV- desinfektion i vitvaror och hushållsapparater är en idag närmast orörd marknad med stor global potential. Kombinationen av vårt produkterbjudande och marknadssegmentets egenskaper gör att vi idag bedömer att det är en av de största enskilda affärsmöjligheterna för LightLab", säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

Om Midea:
Midea Group är en världsledande teknik- och industrigrupp inom konsumentprodukter, värme- och ventilationssystem, luftkonditionering, robotteknik, industriautomation och logistik. Midea erbjuder ett brett utbud av bland annat konsumentprodukter som kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner och mindre hushållsapparater.

Bolaget grundades 1968 i Guangdong, Kina, och har etablerat en global organisation med över 200 dotterbolag, 60 anläggningar utanför Kina och tolv strategiska affärsenheter.

Midea är noterat på börsen i Shenzhen och ägs till 20 % av internationella institutionella investerare. Bolaget noterades 2016 på Fortune Global 500 som 450 i världen avseende omsättning.

Under 2016 hade Midea en global marknadsandel på 5,5 % inom segmentet för konsument- och hushållsapparater enligt marknadsundersökningsföretaget Euromonitor International.

För mer komplett information se: http://www.midea.com/global/about_midea/

2018-02-12

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl.07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank. 

Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Styrelsen i LightLab Sweden AB ("LightLab" eller "Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara onsdagen den 23 maj 2018. Sammanläggning av aktier 1:10 innebär att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.

Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:


Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018

 • I februari tecknade LightLab en avsiktsförklaring med en vitvarudivision inomMidea kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luftoch livsmedel i produkter från den världsledande tillverkaren av bl akonsumentprodukter. 
 • I mars genomfördes den företrädesemission som beslutats av extra bolagsstämma 21februari. Genom företrädesemissionen tillfördes LightLab brutto cirka 67,3 MSEKföre emissionskostnader och kvittning av utnyttjad del av den kreditram sombeviljades från Östersjöstiftelsen den 8 november 2017 om cirka 10,2 MSEK.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 685 (-4 096). Rörelseresultat före av-och nedskrivningar uppgick till TSEK -2 313 (-1 821).   
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 901 (-4 149).   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,05) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 760 (-2 087).


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.


LightLab tillförs 67,3 MSEK efter avslutad nyemission

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") som godkändes av den extra bolagsstämman den 21 februari 2018.


LightLab offentliggör prospekt

LightLab Sweden AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträff.


Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm. Aktieägarna i Bolaget har vid stämman beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning och att emittera aktier.


Bokslutskommuniké 2017

HELÅRET 2017
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 54 (4 343).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -17 091 (-9 973).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -7 855 (-1 937).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -17 366 (-10 208).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 72 282 (78 648) och soliditeten till 84 (92) %.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,12) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 958 (-2 687).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 4 923 (10 364).

OKTOBER - DECEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 5 (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 509 (-3 699).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -2 158 (-1 664).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 626 (-3 749).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,04) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -1 394 (815).
 • Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och LightLab kom överens om att förlänga existerande avtal kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2018. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från NTU eller LightLab.
 • LightLab erhöll en kreditram av Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen om 10 miljoner kronor. Kreditramen är en del av en större finansieringslösning, där den i januari 2018 föreslagna företrädesemissionen ingår.

LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare

LightLab och en vitvarudivision inom Midea Group, Kina, har tecknat en avsiktsförklaring kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: