LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknar samarbetsavtal

 • Avtalet omfattar tekniklicensiering, försäljning och produktion
 • Ett mål är att Arklite under 2017 ska kunna inleda försäljning och volymleveranser av EEE Light®-baserade kvicksilverfria UV-lampor
 • Viktig milstolpe i marknadsetableringen av LightLabs EEE Light®-teknik för UV-desinfektion

I ett pressmeddelande 15 februari 2017 meddelades att LightLab och Arklite Speciality Lamps Ltd, Pune, Indien, tecknat en avsiktsförklaring, varefter förhandlingar med syftet att nå ett samarbetsavtal inleddes. Dessa förhandlingar är nu avslutade och parterna har tecknat ett kommersiellt samarbetsavtal kring försäljning och tillverkning av UV-lampor, i första hand för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel.

Arklite Specialty Lamps Ltd, etablerade i Pune, Indien, 1996, är en ledande tillverkare och leverantör av speciallampor baserade på kvartsglasteknik. Produktportföljen innehåller bl.a. UV-lampor för UV-desinfektion, UV lampor för härdning och strålkastare för sportarenor. Arklite tillhandahåller även system för desinfektion av vatten.

Enligt avtalet erhåller Arklite en licens att både sälja och tillverka UV-lampor baserade på LightLabs EEE Light® teknik, mot en royalty till LightLab. Arklite inleder nu etablering av volymproduktionskapacitet av UV-lampor, baserade på LightLabs EEE Light® teknik och Arklites egen expertis inom speciallampor och kvartsglasteknik.

Avtalet reglerar utöver själva tekniklicensen även försäljning och produktionsetablering, inkluderande tidplaner, finansiering och kapacitet. Lightlab kommer att delta i finansieringen av produktionskapaciteten i form av ett lån om maximalt USD 180 000 som sedan återbetalas av Arklite efterhand som försäljningsvolymen tilltar. Bolagens mål är att Arklite ska kunna börja sälja och leverera EEE Light® baserade UV-lampor från sin produktionslina redan under kommande kvartal och att volymproduktionskapacitet ska vara etablerad innan årsskiftet.

"För LightLab är det en viktig milstolpe att det nu etableras volymproduktion av UV-lampor baserade på vår unika och effektiva EEE Light® teknik för UV -desinfektion av vatten, luft, ytor och livsmedel. Vi ser fram mot att ta detta steg i samarbete med Arklite, en ledande leverantör av speciallampor, med deras förmåga att kombinera kostnadseffektivitet med hög kvalitet och innovation.", säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

"Arklite anser att EEE Light®-tekniken från LightLab, kombinerad med Arklites kvartsglasteknik och produktionskompetens, erbjuder en unik möjlighet att bli ledande inom den globala marknaden för högpresterande och kvicksilverfria UV -produkter.", säger Vikram Bapat, VD Arklite Speciality Lamps Ltd. India.

2017-07-03

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:
Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light®. LightLab har cirka 4 300 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

LightLab avnoteras - Sista handelsdag 12 mars 2020

LightLab Sweden AB ("LightLab") ansökte den 17 februari 2020 till Nasdaq Stockholm AB ("Börsen") om avnotering av Bolagets B-aktier från Nasdaq FirstNorth Growth Market.


Luci Intressenter begär tvångsinlösen och LightLab ansöker om avnotering

Luci Intressenter AB ("Luci Intressenter") offentliggjorde den 4 februari 2020 att bolaget, efter utgången av den förlängda acceptfristen, innehar ca 92,4 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab Sweden AB ("LightLab").


LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

HELÅRET 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-). 
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -32 368 (-22 820). Rörelseresultat föreav- och nedskrivningar uppgick till TSEK -22 112 (-13 100).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -34 285 (-23 100). 
 • Eget kapital uppgick till TSEK 75 506 (109 792) och soliditeten till 71 (93)%. 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,31 (-1,06)sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -22 703 (-13083). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692 (26 126).

LightLab erhåller kreditram från huvudägare

 • LightLab har av Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner erhållit en kreditram om 10 miljoner kronor
 • Syftet är att säkerställa Bolagets kortfristiga behov av rörelsekapital
 • Utnyttjad kredit plus upplupen ränta skall återbetalas senast 30 juni 2020, alternativt kvittas mot aktier som del i en nyemission i det fall Luci Intressenters erbjudande, som förlängts till och med den 15 januari 2020, inte fullföljs


LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2019

JULI - SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 273 (-5 655). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 677 (-3 182).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 740 (-5 722).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 86 575 (116 705) och soliditeten till 75 (93)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,22) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 702 (-3 909). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 882 (35 081).
 • I juli utsåg styrelsen Rune Torbjörnsen till ny VD för LightLab från 1 september 2019

Uttalande från styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) med anledning av Luci Intressenter AB:s offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab") rekommenderar enhälligtaktieägarna i LightLab att acceptera Luci Intressenter AB:s ("LuciIntressenter") erbjudande om 5,00 kronor kontant per aktie.


LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2019

APRIL - JUNI 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 590 (-5 622). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -5 048 (-3 257).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 927 (-5 564).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 94 314 (122 427) och soliditeten till 83 (94)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,23) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -4 440 (-2 904). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 902 (44 941).
 • I april tillkännagav LightLab tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten.
 • I maj inledde LightLab rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av Bolagets UV-teknik


LightLab inleder rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av bolagets UV teknik

Styrelsen i LightLab har fattat beslut att påbörja en rekryteringsprocess av en ny VD. Syftet är att stärka bolagets arbete med kommersialisering av bolagets UV -produkter för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel. Bolagets långsiktiga mål är att bli en ledande global aktör i UV-reningsmarknaden där tillämpningarna och marknadspotentialen bedöms växa kraftigt under kommande år. Nuvarande VD, Johan Tingsborg, kommer att arbeta kvar i en nyckelroll i bolagets ledning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär