LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknar samarbetsavtal

 • Avtalet omfattar tekniklicensiering, försäljning och produktion
 • Ett mål är att Arklite under 2017 ska kunna inleda försäljning och volymleveranser av EEE Light®-baserade kvicksilverfria UV-lampor
 • Viktig milstolpe i marknadsetableringen av LightLabs EEE Light®-teknik för UV-desinfektion

I ett pressmeddelande 15 februari 2017 meddelades att LightLab och Arklite Speciality Lamps Ltd, Pune, Indien, tecknat en avsiktsförklaring, varefter förhandlingar med syftet att nå ett samarbetsavtal inleddes. Dessa förhandlingar är nu avslutade och parterna har tecknat ett kommersiellt samarbetsavtal kring försäljning och tillverkning av UV-lampor, i första hand för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel.

Arklite Specialty Lamps Ltd, etablerade i Pune, Indien, 1996, är en ledande tillverkare och leverantör av speciallampor baserade på kvartsglasteknik. Produktportföljen innehåller bl.a. UV-lampor för UV-desinfektion, UV lampor för härdning och strålkastare för sportarenor. Arklite tillhandahåller även system för desinfektion av vatten.

Enligt avtalet erhåller Arklite en licens att både sälja och tillverka UV-lampor baserade på LightLabs EEE Light® teknik, mot en royalty till LightLab. Arklite inleder nu etablering av volymproduktionskapacitet av UV-lampor, baserade på LightLabs EEE Light® teknik och Arklites egen expertis inom speciallampor och kvartsglasteknik.

Avtalet reglerar utöver själva tekniklicensen även försäljning och produktionsetablering, inkluderande tidplaner, finansiering och kapacitet. Lightlab kommer att delta i finansieringen av produktionskapaciteten i form av ett lån om maximalt USD 180 000 som sedan återbetalas av Arklite efterhand som försäljningsvolymen tilltar. Bolagens mål är att Arklite ska kunna börja sälja och leverera EEE Light® baserade UV-lampor från sin produktionslina redan under kommande kvartal och att volymproduktionskapacitet ska vara etablerad innan årsskiftet.

"För LightLab är det en viktig milstolpe att det nu etableras volymproduktion av UV-lampor baserade på vår unika och effektiva EEE Light® teknik för UV -desinfektion av vatten, luft, ytor och livsmedel. Vi ser fram mot att ta detta steg i samarbete med Arklite, en ledande leverantör av speciallampor, med deras förmåga att kombinera kostnadseffektivitet med hög kvalitet och innovation.", säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

"Arklite anser att EEE Light®-tekniken från LightLab, kombinerad med Arklites kvartsglasteknik och produktionskompetens, erbjuder en unik möjlighet att bli ledande inom den globala marknaden för högpresterande och kvicksilverfria UV -produkter.", säger Vikram Bapat, VD Arklite Speciality Lamps Ltd. India.

2017-07-03

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:
Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light®. LightLab har cirka 4 300 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2019

APRIL - JUNI 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 590 (-5 622). Rörelseresultat före av - och nedskrivningar uppgick till TSEK -5 048 (-3 257).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 927 (-5 564).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 94 314 (122 427) och soliditeten till 83 (94)%.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,23) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -4 440 (-2 904). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 902 (44 941).
 • I april tillkännagav LightLab tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten.
 • I maj inledde LightLab rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av Bolagets UV-teknik


LightLab inleder rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av bolagets UV teknik

Styrelsen i LightLab har fattat beslut att påbörja en rekryteringsprocess av en ny VD. Syftet är att stärka bolagets arbete med kommersialisering av bolagets UV -produkter för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel. Bolagets långsiktiga mål är att bli en ledande global aktör i UV-reningsmarknaden där tillämpningarna och marknadspotentialen bedöms växa kraftigt under kommande år. Nuvarande VD, Johan Tingsborg, kommer att arbeta kvar i en nyckelroll i bolagets ledning.


Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:


LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2019

JANUARI - MARS 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 325 (-4 685). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 816 (-2 313).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 550 (-4 901).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 102 243 (129 562) och soliditeten till 92 (91)%. · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 (-0,48) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -5 260 (-2 760). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 747 (1 861).
 • I mars tecknade LightLab ett samarbetsavtal med italienska SAES Getters S.p.A., ett globalt ledande Bolag inom området avancerade funktionella material. Avtalet innebär att parterna fram till och med 31 augusti 2019 kommer att utvärdera den framtida potentialen för LightLabs produkter för UV-desinfektion med syftet att i ett första steg undersöka möjligheterna till ett långsiktigt närmare samarbete mellan Bolagen.

LightLab introducerar nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten

LightLab tillkännagav idag tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten. Baserade på LightLabs EEE Light®-teknologi - en UV-C-teknologi byggd på fältemission och unik nanoteknik - erbjuder LightLabs UV-chip stora fördelar med hög prestanda och attraktiv kostnad som gör dem unikt lämpade för konsumentnära tillämpningar.


Rättelse: LightLab Sweden AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande avseende kallelse till årsstämma angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Kallelsen innehåller ingen kurspåverkande information.

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. 
LightLab och SAES Getters tecknar samarbetsavtal

 • LightLab har tecknat ett samarbetsavtal med italienska SAES Getters S.p.A., ett globalt ledande Bolag inom området avancerade funktionella material
 • Syftet med avtalet är att i ett första steg undersöka möjligheterna till ett långsiktigt närmare samarbete mellan Bolagen
 • Avtalet innebär bl a att parterna fram till och med 31 augusti 2019 kommer att utvärdera den framtida potentialen för LightLabs produkter för UV-desinfektion

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär