Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm. Aktieägarna i Bolaget har vid stämman beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning och att emittera aktier.


Bokslutskommuniké 2017

HELÅRET 2017
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 54 (4 343).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -17 091 (-9 973).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -7 855 (-1 937).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -17 366 (-10 208).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 72 282 (78 648) och soliditeten till 84 (92) %.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,12) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 958 (-2 687).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 4 923 (10 364).

OKTOBER - DECEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 5 (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 509 (-3 699).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -2 158 (-1 664).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 626 (-3 749).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,04) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -1 394 (815).
 • Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och LightLab kom överens om att förlänga existerande avtal kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2018. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från NTU eller LightLab.
 • LightLab erhöll en kreditram av Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen om 10 miljoner kronor. Kreditramen är en del av en större finansieringslösning, där den i januari 2018 föreslagna företrädesemissionen ingår.

LightLab tecknar avsiktsförklaring med ledande vitvarutillverkare

LightLab och en vitvarudivision inom Midea Group, Kina, har tecknat en avsiktsförklaring kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Lightlab Sweden AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018, klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm


Styrelsen i LightLab föreslår en till 90% säkerställd företrädesemission om 74,7 MSEK

Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 74,7 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen kommer utnyttjad del av den kreditram som beviljades från Östersjöstiftelsen den 8 november 2017 om cirka 10,2 MSEK inklusive upplupen ränta att kvittas till nya aktier som en del av emissionslikviden. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 67,8 MSEK efter emissionskostnader. Efter kvittning och emissionskostnader beräknas nyemissionen tillföra Bolaget cirka 57,6 MSEK vid full teckning.


LightLab rekryterar försäljningschef

LightLab har rekryterat Björn Gustavsson som försäljningschef. Björn har bred erfarenhet av global försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och ledning med fokus på B2B försäljning av avancerade produkter med högt teknikinnehåll. Tidigare har Björn innehaft ett flertal seniora positioner inom Ericssons försäljningsorganisation och kommer närmast från norska Transpacket AS. Björn tillträder som försäljningschef på LightLab den 1 januari 2018.


LightLab Sweden Kvartalsrapport 3, juli-september 2017

JULI - SEPTEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 0 (909).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 102 (-2 664).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -1 792 (-566).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 155 (-2 717).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 76 909 (82 397) och soliditeten till 92 (92) %.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,03) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -1 946 (-1 970).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 4 941 (12 865).
 • LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknade i juli ett samarbetsavtal. Avtalet omfattar tekniklicensiering, försäljning och produktion med målet att Arklite innan årsskiftet ska ha etablerat volymproduktionskapacitet för EEE Light®-baserade kvicksilverfria UV- lampor och därefter kunna påbörja försäljning och volymleveranser.
 • LightLab inledde i juli också provserieleveranser av UV-chip för UV-desinfektion. Den första leveransen utgjordes av en mindre provserie till en större global tillverkare av vitvaror och andra apparater.

JANUARI - SEPTEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 49 (4 343).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -12 582 (-6 274).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -5 697 (-273).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -12 740 (-6 459).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,07) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -5 564 (-3 502).

LightLab erhåller kreditram från huvudägare

LightLab har av Östersjöstiftelsen erhållit en kreditram om 10 miljoner kronor Utgör del av en större finansieringslösning för att säkerställa Bolagets behov av rörelsekapital och tillvarata affärsmöjligheter Utnyttjad kredit skall återbetalas senast 30 april 2018


LightLab och NTU Singapore förlänger samarbete

 • Med UV-chip som möter målprestanda har en viktig fas i forskningssamarbetet mellan LightLab och NTU Singapore fullbordats
 • Båda parter ser ytterligare potential i både tekniken och det framgångsrika samarbetet
 • Parterna diskuterar därför möjligheten att förlänga och utöka samarbetet inom området UV-desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor

LightLab Sweden kompletterat pressmeddelande Halvårsrapport, januari-juni 2017

APRIL - JUNI 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 49 (1 655).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 384 (-2 066). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -2 084 (-51).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 436 (-2 124).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 81 064 (79 614) och soliditeten till 92 (91) %. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,03) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -1 531 (1 107). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 10 801 (11 981).
 • I april genomfördes en riktad emission, vilken tillförde Bolaget ca 11 mkr.
 • I maj tecknades ett tilläggsavtal till gällande licens- och utvecklingsavtal med Wallenius Water. Genom tilläggsavtalet stärks samarbetet kring marknadsintroduktion och försäljning av den vattenreningsprodukt för vilken LightLab utvecklat UV-ljuskälla och drivelektronik.
 • Bolaget erhöll i maj också en mindre provserieorder på UV Boost från en ledande speciallamptillverkare.
 • I juni erhöll Bolaget en mindre order på referensprodukter från en ledande tillverkare av UV-reningsutrustning.
JANUARI - JUNI 2017
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 49 (3 434).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -8 480 (-3 610). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 905 (293).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -8 585 (-3 742).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,04) sek.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 618 (-1 532).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: