LifeAssays - kvartalsrapport för det första kvartalet 2019

Nettoomsättningen i koncernen uppgick under kvartalet till 1 518 tkr vilket var 12% högre än motsvarande kvartal föregående år och 7% lägre än det närmast föregående kvartalet.

Årets första kvartal har inneburit att:

  • Samarbetet med Abreos inom bröstcancerdiagnostik och behandling kan gå in i nästa fas. Ett bevis för att MagniaReader är väl lämpad att leverera resultat med prestanda i nivå med instrument som Abreos idag använder på det professionella centrallaboratoriet. Det är det bästa betyg vi kan få.
  • Distributionskontrakt med Accelerated Equine Health AEH, med prognos på inköp av förbrukningsartiklar och instrument för över 20 miljoner kronor över tre år, har tecknats.
  • Satsningen i Norden på produkter från Woodley har fortsatt gett bra gensvar hos våra kunder. Nästa steg med Woodley kommer att tas när full uppkoppling till klinikernas journalsystem finns. Detta väntas komma under slutet av det andra kvartalet.
  • Bolaget har antagit en ny strategisk inriktning som inbär att man väljer att avyttra veterinärdelen av bolaget och fokusera på den del som man bedömer långsiktigt har störst potential
  • Styrelsen har meddelat att bolaget skall tillföras kapital i en nyemission, detta för att implementera Bolaget strategi med fokus på vår kvantitativa engångstest och bättre anpassa kostnadskostymen för att nå framtida lönsamhet.

LifeAssays har efter kvartalets utgång kallat till extra bolagsstämma den 28 juni 2019 för beslut om nyemission uppgående till maximalt 25 mkr. Emissionen är garanterad till cirka 60% via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionen beräknas vara avslutad i början av augusti 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 25 juni 2019

LifeAssays AB (publ) höll under tisdagen den 25 juni 2019 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.Ytterligare teckningsförbindelser i förestående företrädesemission

Förestående företrädesemission i LifeAssays är, efter inhämtande av ytterligare teckningsförbindelser, garanterad upp till cirka 80 procent


LifeAssays genomför sparpaket för att sänka bolagets kostnader med 30%

Som nästa steg i omstöpningen av LifeAssays fattade styrelsen den 24 maj 2019 beslut om att uppdra åt ledningen att snarast återkomma med plan för att implementera ett kraftfullt besparingsprogram som diskuterats under mötet, vilket ledningen nu gjort. 


Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 maj 2019

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband inlösen av teckningsoptioner (TO7), ökat med 85 880 st.LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.


Styrelsen i LifeAssays föreslår företrädesemission om cirka 25 MSEK

IDEON Lund:  Styrelsen i LifeAssays föreslår en företrädesemission av aktier samt kallar till extra bolagstämma


Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sölvegatan 43A i Lund.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted