LifeAssays KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (FÖRSTA KONTROLLSTÄMMAN) med förslag om fortsatt drift

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har tagit fram en kontrollbalansräkning som utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutat kalla till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). 

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar att bolagets verksamhet drivs vidare. För närmare detaljer vänligen se kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

 För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Kallelse till extra bolagsstämma TILLIKA FÖRSTA  KONTROLLSTÄMMA I LifeAssays AB (PUBL)

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 7 mars 2018 kl. 13.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund. 
 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 1mars 2018,
 • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 2 mars 2018. 

Anmälan om deltagande till bolagsstämman kan göras per post till LifeAssays AB, IDEON Science Park, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, per e-post: info@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.
 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 mars 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.
 

Ombud, fullmakt m.m.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast i samband med anmälan till stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.lifeassays.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare, i förekommande fall tillsammans med fullmakt.

Förslag till dagordning

 1.      Stämmans öppnande
 2.      Val av ordförande på stämman
 3.      Upprättande och godkännande av röstlängd
 4.      Val av en eller två justeringsmän
 5.      Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6.      Godkännande av dagordning
 7.      Prövning av om bolaget ska gå i likvidation  
 8.      Stämmans avslutande

förslag till beslut

Prövning av om bolaget ska gå i likvidation (punkt 7)

Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, upprättat en kontrollbalansräkning, varvid det har konstaterats att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om huruvida bolaget ska gå i likvidation.

 1.      Skälet till varför bolaget skulle gå i likvidation är att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Alternativet till likvidation är att bolaget ska drivas vidare med åtgärder för att läka kapitalbristen.
 2.      Beslutet om likvidation skulle gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator.
 3.      Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte äga rum under första halvåret 2019.
 4.      Skifteslikvidens storlek beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor.
 5.      Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Styrelsen arbetar aktivt med att säkra finansiering under minst tolv månader och undersöker bl.a. förutsättningarna för att genomföra en garanterad emission för att säkra bolagets finansiering, inkluderat den fortsatta utvecklingen av engångstesten i Finland, och planerar att i samband med en sådan emission även minska aktiekapitalet för att förhoppningsvis åtgärda kapitalbristen. Styrelsen konstaterar att den engångstest som utvecklas i det helägda dotterbolaget sannolikt kommer generera betydande framtida ekonomiska fördelar och att det därmed finns övervärden i bolaget.

Mot denna bakgrund menar styrelsen att det finns skäl för att bolaget ska fortsätta sin verksamhet, och föreslår därför att aktieägarna röstar mot förslaget om att bolaget ska gå i likvidation med resultat att bolaget inte går i likvidation, utan att verksamheten drivs vidare. Aktiebolagslagen föreskriver emellertid att under sådana förhållanden ska hållas en ny bolagsstämma inom åtta månader vid vilken aktieägarna på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Bolagets styrelse ska inför den nya bolagsstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Övriga handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver kommer finnas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets webbplats www.lifeassays.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Kopia av handlingarna kommer genast och utan kostnad att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
 

Antalet utestående B-aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 539 843 620.

Lund i februari 2018
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

Kompletterande information gällande LifeAssays Årsredovisning 2017

Bolagets Årsredovisning skulle enligt NGM:s regelverk varit offentliggjord senast den 30 april, vilket också NGM har påpekat i ett brev till LifeAssays. Anledningen till förseningen är den extra arbetsbelastning som uppstått dels i samband med arbetet med en tidigarelagd kvartalsrapport och dels som en följd av arbetet med prospektet inför den emission som bolagets extra bolagsstämma den 4 maj beslutade att genomföra.Sammanläggning av aktier i LifeAssays

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (LIFE B) den 4 maj 2018 verkställs beslut om sammanläggning av LifeAssays aktier varigenom tusen (1000) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Första dag för handel efter sammanläggningen är den 14 maj 2018. Från och med idag handlas således aktien i en kurs som reflekterar sammanläggningen. En stängningskurs om 0,5 öre fredagen den 11 maj 2018 innebär teoretiskt en kurs om 5 kronor måndag den 14 maj 2018. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart tusental sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare. Observera att aktien kommer att handlas med en ny ISIN-kod från och med den 14 maj 2018.


Kommuniké från extra bolagsstämma i LifeAssays

LifeAssays AB (publ) ("LifeAssays" eller "Bolaget") höll under fredagen den 4 maj 2018 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


LifeAssays presenterar på Aktiespararnas Aktiefrukost

Bifogad presentation över verksamheten presenteras idag på Aktiespararnas Aktiefrukost i Stockholm, på LifeAssays extrastämma i Lund den 4 maj samt på Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg den 8 maj. 


Kvartalsrapport Q1 2018

Nettoomsättningen i koncernen, likväl som moderbolaget, uppgick under kvartalet till 1 358 tkr vilket var 14% lägre än motsvarande kvartal föregående år och 31% lägre än det närmast föregående kvartalet.


LifeAssays AB (publ) ändrar i kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har ändrat i beslutsförslag inför extra bolagsstämma den 4 maj 2018. Bakgrunden är ett fel vid beräkningen av det totala belopp som kan användas för minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Bolagets aktiekapital ska för förlusttäckning minskas med 30 000 000 kronor (tidigare 34 262 495,56 kronor). Denna justering medför följdändringar avseende förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, fondemission samt bolagsordningsändring III och IV enligt följande.


LifeAssays kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 4 maj 2018. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.


Styrelsen i LifeAssays föreslår emission

Styrelsen i LifeAssays föreslår bl.a. en fullt garanterad företrädesemission av units, en överteckningsemission av units och en sammanläggning av aktier samt kallar till extra bolagstämmaFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: